Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dobór i projektow. metali i stopów do zastosowań technicznych I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-507-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Tokarski Tomasz (tokarski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzą na temat wpływu budowy materiału na własności mechaniczne i fizyczne materiałów metalicznych. Zna i rozumie ograniczenia wynikające z możliwości przetwórczych stopów metali. IMM1A_W13, IMM1A_W02, IMM1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę na temat sposobów projektowania i doboru materiałów, selekcji i wyznaczania wskaźników funkcjonalności. Potrafi usystematyzować poszczególne grupy stopów pod kątem zastosowania jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. IMM1A_W13, IMM1A_W09, IMM1A_W02, IMM1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student na podstawie sprecyzowanego celu potrafi określić założenia projektowe oraz wybrać odpowiednie stopy/grupy stopów pod kątem konkretnego zastosowania. IMM1A_U04, IMM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student umie wykonać podstawowe badania własności mechanicznych i fizycznych. Rozumie i potrafi wykorzystać podstawowe wskaźniki parametrów materiałowych w procesie projektowania i doboru stopów. IMM1A_U13, IMM1A_U05, IMM1A_U12, IMM1A_U04, IMM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi wskazać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych. IMM1A_K01, IMM1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
54 26 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzą na temat wpływu budowy materiału na własności mechaniczne i fizyczne materiałów metalicznych. Zna i rozumie ograniczenia wynikające z możliwości przetwórczych stopów metali. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat sposobów projektowania i doboru materiałów, selekcji i wyznaczania wskaźników funkcjonalności. Potrafi usystematyzować poszczególne grupy stopów pod kątem zastosowania jako materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student na podstawie sprecyzowanego celu potrafi określić założenia projektowe oraz wybrać odpowiednie stopy/grupy stopów pod kątem konkretnego zastosowania. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie wykonać podstawowe badania własności mechanicznych i fizycznych. Rozumie i potrafi wykorzystać podstawowe wskaźniki parametrów materiałowych w procesie projektowania i doboru stopów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi wskazać możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 54 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Wykłady obejmować będą niżej przedstawione zagadnienia. Podstawy fizyczne i strukturalne własności mechanicznych oraz fizycznych metali i stopów. Parametry użytkowe metali i stopów. Wskaźniki wytrzymałości i sztywności oraz współczynniki kształtu. Procesy obróbki plastycznej i termo-mechanicznej stopów. Zarys technologii produkcji i przetwarzania metali. Proces projektowania i wyboru materiałów metalicznych z uwzględnieniem parametrów fizycznych, mechanicznych, technologicznych i eksploatacyjnych. Aspekty ekonomiczne procesu doboru oraz wytwarzania materiałów metalicznych. Wykresy doboru materiałów bez i z uwzględnieniem kształtu. Stopy konstrukcyjne i funkcjonalne. Materiały do zastosowań elektrycznych i w wymiennikach ciepła. Przykłady doboru materiałów do zastosowań technicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):

Badania i określanie podstawowych własności mechanicznych – sztywności, wytrzymałości twardości i plastyczności metali i stopów.
Określanie podstawowych własności fizycznych – gęstości współczynnika rozszerzalności liniowej, pojemności cieplnej
Badania wpływu obróbki cieplnej i mechanicznej na parametry metali i stopów.

Ćwiczenia projektowe (14h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie wszystkich laboratoriów. Ocena z laboratoriów jest średnią z poszczególnych zajęć i stanowi 40% oceny końcowej. Egzamin w formie pisemnej stanowi 60% oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M.F., Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – Właściwości i zastosowania – tom 1.
M.F., Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie – Kształtowanie struktury i właściwości materiałów.
M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim.
L. A. Dobrzański, Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk.
L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe: podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo.
M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Composite zones obtained by in situ synthesis in steel castings — Strefy kompozytowe otrzymywane in situ w odlewach staliwnych / E. OLEJNIK, S. SOBULA, T. TOKARSKI, G. Sikora ; Archives of Metallurgy and Materials ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 769–773.

2. Effect of heating rate on the phase transformations during tempering of low carbon Cr−Mn−Mo alloy steel ; R. DZIURKA, J. PACYNA, T. TOKARSKI ; Archives of Materials Science and Engineering ; ISSN 1897-2764. — Tytuł poprz.: Archives of Materials Science. — 2013 vol. 63 iss. 1, s. 13–18.

3. Premature cracking of dies for aluminium alloy die-casting — Przedwczesne pękanie matryc do ciśnieniowego odlewania stopów aluminium ; B. PAWŁOWSKI, P. BAŁA, T. TOKARSKI, J. KRAWCZYK ; Archives of Metallurgy and Materials ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1275–1279. — Bibliogr. s. 1279

Informacje dodatkowe:

Brak