Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimery
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o budowie chemicznej polimerów, korelacji pomiędzy budową na poziomie molekularnym i właściwościami makroskopowymi oraz metodach otrzymywania i przetwórstwa polimerów IMM1A_W13, IMM1A_W12, IMM1A_W15 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę o metodach badań polimerów, umie interpretować wyniki tych badań IMM1A_W13, IMM1A_W14 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi projektować instalacje przemysłowe do produkcji tworzyw polimerowych oraz materiały polimerowe o określonych właściwościach IMM1A_U04, IMM1A_U05 Egzamin,
Projekt
M_U002 Potrafi wybrać odpowiedni metodę badań dla określonego polimeru, potrafi interpretować i zestawiać wyniki pomiarów IMM1A_U13, IMM1A_U04, IMM1A_U10, IMM1A_U12, IMM1A_U11 Egzamin
M_U003 Potrafi korzystać z różnych źródeł literaturowych, wybrać i zaprezentować określony problem. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. IMM1A_U01, IMM1A_U07 Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i w zespole, rozumie potrzebształcania si IMM1A_K04, IMM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Projekt,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o budowie chemicznej polimerów, korelacji pomiędzy budową na poziomie molekularnym i właściwościami makroskopowymi oraz metodach otrzymywania i przetwórstwa polimerów + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o metodach badań polimerów, umie interpretować wyniki tych badań + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi projektować instalacje przemysłowe do produkcji tworzyw polimerowych oraz materiały polimerowe o określonych właściwościach - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać odpowiedni metodę badań dla określonego polimeru, potrafi interpretować i zestawiać wyniki pomiarów + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi korzystać z różnych źródeł literaturowych, wybrać i zaprezentować określony problem. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i w zespole, rozumie potrzebształcania si + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Tematy wykładów:

 1. Wprowadzenie do nauki o polimerach. Krótki rys historyczny. Znaczenie polimerów we współczesnej inżynierii materiałowej. Podstawowe pojęcia: monomer, polimer, mer, kopolimer, materiał polimerowy, tworzywo sztuczne, polimeryzacja, nomenklatura dot. nazewnictwa polimerów i kopolimerów, taktyczność, budowa przestrzenna.
 2. Właściwości polimerów w odniesieniu do ich budowy chemicznej. Średnia masa cząsteczkowa polimerów. Metody wyznaczania średniej masy cząsteczkowej.
 3. Otrzymywanie polimerów. Polimeryzacja wolnorodnikowa i kopolimeryzacja.
 4. Otrzymywanie polimerów. Polimeryzacja jonowa i koordynacyjna.
 5. Otrzymywanie polimerów. Polimeryzacja kondensacyjna i poliaddycja migracyjna. Inne rodzaje polimeryzacji (polimeryzacja utleniająca, cyklopolimeryzacja, polimeryzacja aldehydów, ketonów i laktamów) Porównanie różnych rodzajów polimeryzacji.
 6. Przemysłowe metody prowadzenie procesów polimeryzacji: polimeryzacja blokowa, blokowo-strąceniowa, suspensyjna, emulsyjna, rozpuszczalnikowa, w fazie gazowej, na granicy faz.
 7. Model dwufazowy polimerów, krystaliczność i amorficzność polimerów i ich wpływ na procesy technologiczne i właściwości, stany fizyczne i przejścia fazowe polimerów.
 8. Podział materiałów polimerowych ze względu na właściwości reologiczne: termoplasty, duroplasty, elastomery, elastomery termoplastyczne. Powiązanie makroskopowych właściwości z budową chemiczną i struktura polimerów.
 9. Reologia i przetwórstwo polimerów. Fizyko-chemiczne metody przetwórstwa polimerów I i II rodzaju, chemiczno-fizyczne metody przetwórstwa.
 10. Podstawowe grupy termoplastycznych materiałów polimerowych – poliolefiny (polietylen, polipropylen, polistyren, poliakrylany, polimery konstrukcyjne) – właściwości, zastosowania.
 11. Podstawowe grupy elastomerowych materiałów polimerowych (kauczuki, polibutadien, poliizopren) – wulkanizacja, mieszanki gumowe, właściwości, zastosowania.
 12. Podstawowe grupy duroplastów (żywice fenolowo-formaldehydowe, żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe, poliuretany). Właściwości i zastosowanie.
 13. Metody badań materiałów polimerowych – metody spektroskopowe, rentgenograficzne, mikroskopowe, metody badań właściwości termicznych i mechanicznych.
 14. Polimery wysokosprawne i specjalne.
 15. Recykling materiałów polimerowych. Ekologiczne aspekty użytkowania tworzyw polimerowych.

Ćwiczenia projektowe (26h):

Zajęcia obejmują wykonie projektu tzw. “cyklu życia” elementu wykonanego z materiału polimerowego, począwszy doboru właściwego materiału polimerowego, jego syntezy, poprzez formowanie elementu, badanie jakości, aż do recyklingu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.6E + 0.4P

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończony podstawowy kurs chemii organicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chemia polimerów, Tom I i II, pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka, Oficyna Wydaw. PW, Warszawa 1998
2. Chemia polimerów, J. Pielichowski, A. Puszyński, WNT, Kraków 2004
3. Technologia tworzyw sztucznych, J. Pielichowski, A. Puszyński, WNT, Warszawa 1994
4. Polimery, J. Rabek, PWN, 2016.
5. Współczesna wiedza o polimerach, J. Rabek, PWN, 2013.
6. Wstęp do nauki o polimerach, W. Łużny, Uczelniane Wyd. Nauk.-Dyd. AGH, Kraków 1999.
7. Fizykochemia polimerów, H. Galina, Oficyna Wyd. P. Rz. Rzeszów, 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak