Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kisiel Piotr (pikisiel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyka może być realizowana w różnego typu przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych, logistyczno transportowych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów. IMM1A_W01 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi realizować samodzielne i zespołowe podstawowe zadania inżynierskie. IMM1A_U07 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_U002 Potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich. IMM1A_U01 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować w zespole, pozyskiwać wiedzę od innych członków zespołu. IMM1A_K01 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi realizować samodzielne i zespołowe podstawowe zadania inżynierskie. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować w zespole, pozyskiwać wiedzę od innych członków zespołu. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaświadczenie o odbyciu praktyki, oraz sprawozdanie z odbycia praktyki.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaświadczenie o odbyciu praktyki, oraz sprawozdanie z odbycia praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do odbycia praktyki niezbędne jest zawarcie porozumienia lub umowy o odbycie praktyki pomiędzy zakładem a uczelnią lub studentem.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano dodatkowych publikacji.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie z odbycia praktyk wpisuje promotor pracy na podstawie umowy i sprawozdania z praktyk.