Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konstrukcji maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-401-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Horak Wojciech (horak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami konstrukcji maszyn, w szczególności w obszarze połączeń części maszyn oraz elementów składowych układów przeniesienia napędu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstruowania maszyn i ich elementów IMM1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn IMM1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać elementy składowe maszyny uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne IMM1A_U01, IMM1A_U09, IMM1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych. IMM1A_U01, IMM1A_U15, IMM1A_U12, IMM1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego IMM1A_U13, IMM1A_U14, IMM1A_U11, IMM1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych IMM1A_K01, IMM1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
66 26 0 14 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konstruowania maszyn i ich elementów + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać elementy składowe maszyny uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych. - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeprowadzić i przedstawić interpretację pomiarów parametrów układu mechanicznego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 66 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Podstawy konstrukcji maszyn, wykład

1. Podstawy obliczeń elementów maszyn przy obciążeniach statycznych i zmiennych.
2. Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn.
3. Połączenia nitowe. Połączenia spójnościowe. Połączenia gwintowe.
4. Połączenia kołkowe i sworzniowe. Połączenia wpustowe.Połączenia odkształceniowe. Połączenia kształtowe.
5. Wały i osie.
6. Łożyska toczne. Łożyska ślizgowe. Konstrukcja układów łożyskowych
7. Sprzęgła. Hamulce.
8. Przekładnie mechaniczne. Przekładnie pasowe. Przekładnie łańcuchowe.
Zębate przekładnie walcowe i stożkowe. Przekładnie ślimakowe. Przekładnie cierne.
9. Komputer w projektowaniu i konstruowaniu maszyn.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
Podstawy konstrukcji maszyn, ćwiczenia laboratoryjne

1. Badanie sprawności i poślizgu przekładni pasowej.
2. Badanie sprawności mechanizmu śrubowego. Badanie nośności złącza śrubowego napiętego wstępnie.
3. Badanie wytrzymałości połączeń rozłącznych (połączenia kołkowe i wtłaczane).
4. Korekcja uzębienia i zazębienia. Badanie sprawności przekładni zębatej walcowej .
5. Badanie połączeń tarciowych.
6. Badanie parametrów hydrostatycznego łożyska wzdłużnego.

Ćwiczenia projektowe (26h):
Podstawy konstrukcji maszn, ćwiczenia projektowe

Dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów zespołu maszynowego.
Dobór i szczegółowa analiza pasowań i tolerancji w węzłach maszynowych.
Opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Wykonanie projektu zespołu połączeń rozłącznych.
Wykonanie projektu wału maszynowego i jego łożyskowania.
Obliczenia wytrzymałościowe pary korygowanych kół zębatych realizowane w formie ćwiczeń tablicowych.
Rozwiązanie zestawów zadań z poszczególnych obszarów tematycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunek zaliczenia zajęć projektowych: pozytywna ocena z wszystkich projektów oraz wszystkich kolokwiów.
Warunek zaliczenia zajęć laboratoryjnych pozytywna ocena z każdych zajęć laboratoryjnych.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie z zajęć projektowych oraz zaliczenie z zajęć laboratoryjnych.
Zasady zaliczeń poprawkowych: zgodnie z regulaminem studiów na AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z ćwiczeń projektowych, ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu.
Egzamin pisemny oraz ustny obejmujący zakres tematyki poruszanej na wykładach.
Studenci, którzy aktywnie uczestniczyli w co najmniej w 9 wykładach mogą być zwolnieni z części egzaminu.
Aktywność podczas wykładów może zmodyfikować ocenę końcową o 0,5 stopnia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Oddanie zaległych projektów, uzyskanie ocen pozytywnych z zaległych kolokwiów, wykonanie zaległych tematów zajęć laboratoryjnych.
Maksymalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach projektowych wynosi 30% wszystkich planowych zajęć.
Nie dopuszcza się nieobecności na zajęciach laboratoryjnych. Tryb uzupełnienia zaległości z zajęć laboratoryjnych należy uzgodnić bezpośrednio z osobą prowadzącą dany temat zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z matematyki, inżynierii materiałowej, zapisu konstrukcji i wytrzymałości materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Osiński Z. Podstawy konstrukcji maszyn, PWN
Korewa W. Podstawy konstrukcji maszyn, T.1-3. WNT
Dietrych M. Podstawy konstrukcji maszyn, T.1-4. WNT
Mazanek E. Przykłady Obliczeń z Podstaw Konstrukcji Maszyn, T.1-2. WNT

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak