Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-609-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pilch Robert (pilch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy zagadnień związanych z eksploatacją prostych i złożonych obiektów technicznych przy
uwzględnieniu ich niezawodności oraz zasad modelowania systemów i procesów eksploatacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z matematyki w zakresie obliczeń inżynierskich. IMM1A_W01, IMM1A_W05 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. IMM1A_W07, IMM1A_W09 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Student ma podstawową teoretyczną wiedzę w zakresie modelowania i projektowania eksploatacji układów mechanicznych. IMM1A_W09, IMM1A_W11, IMM1A_W10 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu istnienia obiektów i systemów technicznych oraz zna podstawowe metody formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem w eksploatacji maszyn. IMM1A_W14, IMM1A_W17, IMM1A_W16 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji, interpretować je i wyciągać wnioski posługując się metodami statystyki matematycznej współpracując w zespołach badawczych. IMM1A_U01, IMM1A_U03, IMM1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi korzystać z modelowania formalnego formułując zagadnienia w sposób systemowy. IMM1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów niezawodności bezpieczeństwa i eksploatacji systemów technicznych. IMM1A_U22, IMM1A_U24 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się, ma świadomość wagi rozwiązywanych problemów i odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. IMM1A_K03, IMM1A_K04, IMM1A_K02, IMM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę z matematyki w zakresie obliczeń inżynierskich. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową teoretyczną wiedzę w zakresie modelowania i projektowania eksploatacji układów mechanicznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę o cyklu istnienia obiektów i systemów technicznych oraz zna podstawowe metody formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem w eksploatacji maszyn. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji, interpretować je i wyciągać wnioski posługując się metodami statystyki matematycznej współpracując w zespołach badawczych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z modelowania formalnego formułując zagadnienia w sposób systemowy. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi praktycznie stosować wiedzę w rozwiązywaniu problemów niezawodności bezpieczeństwa i eksploatacji systemów technicznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się, ma świadomość wagi rozwiązywanych problemów i odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Eksploatacja maszyn – wykłady

1. Wprowadzenie. Nauka o eksploatacji, podstawowe pojęcia.
2. Typowe stany obiektu technicznego. Charakterystyki niezawodności obiektów technicznych badanych do pierwszego uszkodzenia.
3. Rozkłady prawdopodobieństwa czasu pracy do pierwszego uszkodzenia stosowane w niezawodności obiektów technicznych. Hipotezy statystyczne i testowanie zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznymi rozkładami prawdopodobieństwa.
4. Nadmiary i rezerwy występujące w obiektach i układach technicznych.
5. Niezawodność odnawialnych obiektów technicznych.
6. Zastosowanie procesów Markowa w ocenie niezawodności.
7. Elementy modelowania formalnego w eksploatacji maszyn.

Zajęcia seminaryjne (14h):
Eksploatacja maszyn – zajęcia seminaryjne

1. Wprowadzenie, najważniejsze pojęcia w nauce o eksploatacji. Wyznaczanie empirycznych wartości charakterystyk niezawodnościowych.
2. Zastosowanie wybranych statystycznych testów zgodności do oceny rozkładu prawdopodobieństwa czasu pracy do uszkodzenia obiektu technicznego.
3. Obliczanie niezawodności układów technicznych o różnych strukturach niezawodnościowych.
4. Obliczanie niezawodności układów o strukturze sieci z wykorzystaniem algorytmu faktoryzacji.
5. Wyznaczanie niezawodności układów technicznych z odnawialnymi elementami z zastosowaniem procesów Markowa.
6. Zastosowanie inżynierii systemów w eksploatacji maszyn.
7. Pisemne zaliczenie przedmiotu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna. Kolejnym ważnym elementem są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane są obecności na ćwiczeniach (student może mieć nie więcej niż 2 godz. nieobecności a przekroczenie tej liczby jest podstawą do nieuzyskania zaliczenia). Uzyskanie zaliczenia w pierwszym terminie (po spełnieniu warunku obecności) wymaga zgromadzenia przynajmniej połowy punktów z tego zaliczenia. Uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym również wymaga zgromadzenia przynajmniej połowy punktów z tego terminu. Zaliczenie poprawkowe drugie jest możliwe tylko dla studentów którzy mają obecności na przynajmniej 5 wykładach i uzyskanie zaliczenia w tym terminie wymaga zgromadzenia przynajmniej połowy punktów z tego terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Temat wprowadzany przez prowadzącego jest omawiany i studenci uczestniczą w dyskusji dotyczącej problematyki tematu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest taka jak ocena z zaliczenia jeśli uzyskane zostało w pierwszym terminie. W przypadku uzyskania pozytywnego zaliczenia ćwiczeń w terminach poprawkowych w ocenie końcowej uwzględniane są negatywne oceny z wcześniejszych terminów (obniżają ocenę końcową o 0,5 stopnia) przy czym ocena końcowa nie jest wtedy obniżana poniżej 3,0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności mogą być odrobione z inną grupą realizującą dane ćwiczenie pod warunkiem, że prowadzący ćwiczenie wyrazi na to zgodę i będzie wystarczająca liczba miejsc dla uczestników zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagane wiedza i umiejętności z zakresu: matematyki, badań eksploatacyjnych i podstaw konstrukcji maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gnedenko B., Ushakov I.: Probabilistic Reliability Engineering. John Wiley&Sons Inc.. New York, 1995.
2. Konieczny J., Olearczuk E., Żelazowski W.: Elementy nauki o eksploatacji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa, 1969.
3. Konieczny J.: Podstawy eksploatacji urządzeń. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa, 1975.
4. Konieczny J.: Sterowanie eksploatacją urządzeń. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1975.
5. Lenkiewicz W., Szybka J. F. [red.]: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Warszawa, 2010.
6. Moss T. R.: The Reliability Data Handbook. Professional Engineering Publishing Limited. London and Bury St Edmunds, 2005.
7. Sztarski M.: Niezawodność i eksploatacja urządzeń elektronicznych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa, 1972.
8. Praca zbiorowa pod red. Migdalskiego J.: Poradnik niezawodności: Podstawy matematyczne. Wydawnictwa Przemysłu Maszynowego „WEMA”. Warszawa, 1982.
9. Karpiński J., Firkowicz Sz.: Zasady profilaktyki obiektów technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1981.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Szybka J.: Methodology of network systems reliability assessment on the example of urban transport. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. 2018; 20 (2): 278–283.
2. Młynarski S., Pilch R., Smolnik M., Szybka J., Wiązania G.: Formation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methods — Zapewnienie wymaganej niezawodności układu typu „kzn” szacowanej analitycznymi i symulacyjnymi metodami obliczeniowymi. Journal of KONBiN. 2017; 42: 255–272.
3. Pilch R.: Reliability evaluation of networks with imperfect and repairable links and nodes. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. 2017; 19 (1): 19–25.
4. Smolnik M.: A Praxiological Model of Machines Modernisation Process — Prakseologiczny model procesu modernizacji maszyn. Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji. 2017; 3: 103–107.
5. Szybka J., Heinrich M., Smolnik M., Wędrychowicz D.: Failure stream parameters as the reliability characteristic of the maintenance process of the selected mining machines.Problemy Eksploatacji – Maintenance Problems. 2014; 1.
6. Pilch R., Szybka J., Tuszyńska A.: Application of factoring and time-space simulation methods for assessment of the reliability of water-pipe networks – Zastosowanie metod faktoryzacji oraz symulacji czasowo-przestrzennej do oceny niezawodności sieci wodociągowych. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. 2014; 2: 253–258.
7. Pilch R.: Factorisation algorithm-based method used for the calculation of network system’s reliability – Metodyka wyznaczania niezawodności układów sieciowych w oparciu o algorytm faktoryzacji. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn – Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance. 2011; 4 (168): 45–57.
8. Lenkiewicz W., Szybka J. F. [red.]: Problemy badawcze w eksploatacji wybranych obiektów technicznych. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. Warszawa, 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak