Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-701-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Machnik Ryszard (machnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje przygotowanie, opracowanie i napisanie pracy dyplomowej inżynierskiej oraz przygotowanie prezentacji na obronę tej pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej i materiałowej, niezbędną do realizacji zadań zdefiniowanych w tematyce pracy dyplomowej IMM1A_W09, IMM1A_W01, IMM1A_W12, IMM1A_W06, IMM1A_W02, IMM1A_W08, IMM1A_W15, IMM1A_W10, IMM1A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwiązywać zagadnienia i problemy będące przedmiotem pracy dyplomowej IMM1A_U13, IMM1A_U01, IMM1A_U11, IMM1A_U04 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowe IMM1A_U03 Praca dyplomowa
M_U003 Potrafi przygotować prezentację na temat realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowej IMM1A_U09 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje społeczne potrzebne do realizacji pracy dyplomowej IMM1A_K06 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej i materiałowej, niezbędną do realizacji zadań zdefiniowanych w tematyce pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie rozwiązywać zagadnienia i problemy będące przedmiotem pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowe - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi przygotować prezentację na temat realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje społeczne potrzebne do realizacji pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 450 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 355 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (90h):

• Konsultacje z opiekunem pracy dotyczące koncepcji i zakresu pracy, budowy modeli obliczeniowych i laboratoryjnych, pomiarów i obliczeń.
• Konsultacje szczegółowe w czasie wykonywania badań laboratoryjnych oraz obliczeń analitycznych i numerycznych.
• Konsultacje z zakresu układu pracy oraz opracowania jej poszczególnych rozdziałów.
• Praca własna studenta obejmująca badania i obliczenia oraz ostateczne opracowanie formy pracy dyplomowej.

Praca powinna być twórczym opracowaniem wybranego zagadnienia na podstawie literatury oraz własnych badań przeprowadzonych przez dyplomanta.
Podczas wykonywania pracy dyplomant powinien wykazać się umiejętnością tworzenia modeli obliczeniowych, budowy modeli laboratoryjnych oraz projektowania systemów sterowania złożonymi układami mechanicznymi. Musi umieć wykonać obliczenia analityczne i numeryczne.
Efektem pracy mogą być nowe metody obliczeń, rozwiązania konstrukcyjne oraz algorytmy sterowania a także budowa innowacyjnych urządzeń i stanowisk laboratoryjnych. Praca dyplomowa powinna być napisana starannie oraz mieć dobrze opracowaną formie. Objętość pracy nie powinna przekraczającej 100 stron. Autor pracy powinien wyraźnie określić cel pracy, sposób jego realizacji oraz wnioski. Praca powinna zawierać wykaz wykorzystanej literatury (zgodnie z wymogami ustalonymi przez WIMiR). Wszystkie inne materiały muszą być dołączone w postaci załączników. Należy również dołączyć nośnik z zapisem elektronicznym tekstu pracy i elementów graficznych. Zalecany jest edytor WORD, rysunki zaleca się wykonać w formacie GIF,TIFF,JPG. Kompletną pracę można zapisać w formacie PDF.
Tytuł pracy oraz ewentualne streszczenie należy podać również w języku angielskim lub w innym tzw. kongresowym. Praca może być napisana w dowolnym języku dopuszczonym przez standardy nauczania danego kierunku studiów. Wymagane jest wtedy dołączenie streszczenia w języku polskim, zawierającego najważniejsze elementy pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podawane są przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przygotowanie pracy dyplomowej podlega zaliczeniu przy użyciu zapisu zaliczono („zal.”).
Ocenę końcową otrzymuje się po zarejestrowaniu pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podawane są przez Prowadzącego na pierwszych zajęciach w semestrze

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/