Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Conveyors
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kulinowski Piotr (piotr.kulinowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wszystkie zaplanowane treści programowe dostarczą niezbędną wiedzę na temat budowy i eksploatacji przenośnikowych systemów transportowych oraz fachowej nomenklatury anglojęzycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego IMM1A_W14, IMM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 posiada wiedzę na temat doboru i bezpiecznej eksploatacji przenośników IMM1A_W14, IMM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W003 ma wiedzę na temat zasady działania, budowy, nomenklatury anglojęzycznej dotyczących przenośnikowych systemów transportowych. IMM1A_W08, IMM1A_W07, IMM1A_W14, IMM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie doboru, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych IMM1A_W15, IMM1A_W09, IMM1A_W14, IMM1A_W12, IMM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_U002 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych IMM1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych IMM1A_W08, IMM1A_W14, IMM1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna strukturę i funkcjonalność przenośnikowego systemu transportowego + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat doboru i bezpiecznej eksploatacji przenośników + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę na temat zasady działania, budowy, nomenklatury anglojęzycznej dotyczących przenośnikowych systemów transportowych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie doboru, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych + - - - - + - - - - -
M_U002 ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów transportowych + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.

 1. Classification and properties of transported materials.
 2. Gravity and roller conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 3. Oscillating conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 4. Screw conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 5. Scraper conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 6. Belt conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 7. Plate conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 8. Bucket conveyors. Operating principle, structure and nomenclature.
 9. Unusual conveyor transport solutions.
 10. Silos, hoppers and bunkers. Operating principle, structure and nomenclature.

Zajęcia seminaryjne (10h):
Presentations and discussion.Technical and operational data of conveyors.

 1. Presentation and discussion of topics of seminar
 2. Discussion of how to prepare a presentation.
 3. Technical and operational data of conveyors.
 4. Presentations and discussion.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń seminaryjnych jest uczestnictwo w nich i przygotowanie prezentacji na zadany temat.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona uwzględniająca obecność na wykładach (0,2), seminariach (0,2), aktywność podczas
zajęć (0,1) i ocenę prezentacji (0,5).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest każdorazowo ustalany z prowadzącym zajęcia seminaryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu Maszyny i urządzenia transportowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. Śląsk.
  Katowice 1990.
 2. Antoniak J.: Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie. Wyd. Pol. Śląska,Gliwice 2005.
 3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne,
  Kraków 2008.
 4. Gładysiewicz L.: Przenośniki taśmowe Teoria i obliczenia, Oficyna Wyd. Pol. Wroc. Wrocław 2003.
 5. Goździecki M., Świątkiewicz H.:Przenośniki, WNT, Warszawa 1975.
 6. Siedlar A., Teoria działania napędu przenośników taśmowych, Wydawnictwo AGH, Kraków
  1990.
 7. Żur T., Hardygóra M.: Przenośniki taśmowe w górnictwie. Wyd. Śląsk. Katowice 1996.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kulinowski P.: Analytical Method of Designing and Selecting Take-up Systems for Mining Belt Conveyors. Arch. Min. Sci., Vol. 58 (2013), No 4, p. 1301–1315, 2013.
 • Kulinowski P.: Simulation method of designing and selecting tensioning systems for mining belt conveyors — Symulacyjna metoda projektowania i doboru urządzeń napinających dla górniczych przenośników taśmowych Arch. Min. Sci., Vol. 59 (2014), No 1, p. 123–138, 2014.
 • Kulinowski P. Metodyka zintegrowanego projektowania górniczych przenośników taśmowych. Wydawnictwa AGH, 2012.
Informacje dodatkowe:

Jest sprawdzana obecność na wykładach.