Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-712-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Banaś Marian (mbanas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Dostarczenie studentowi wiedzy o maszynach i urządzeniach stosowanych w ochronie środowiska.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę zakresie oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne IMM1A_W16, IMM1A_W14, IMM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zanieczyszcen wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego IMM1A_W16, IMM1A_W14, IMM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedze w zakresie technologii ochrony powietrza wód i gleby IMM1A_W16, IMM1A_W14, IMM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W004 Ma wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zagadnień ochrony środowiska IMM1A_W16, IMM1A_W14, IMM1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić stopien szkodliwego oddzialywania na środowisko przez okreslone działania antropogeniczne IMM1A_U07, IMM1A_U22, IMM1A_U06, IMM1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określnym procesie technologicznym IMM1A_U07, IMM1A_U22, IMM1A_U06, IMM1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Potrafi dobrac najlepsza technologię ochrony wód dla okreslonego procesu technologicznego IMM1A_U07, IMM1A_U22, IMM1A_U06, IMM1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi w podejmowanych działaniach inżynierskich dostrzegać aspekty ekologiczno-społeczne. IMM1A_K02, IMM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 18 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę zakresie oddziaływania antropogenicznego na środowisko naturalne + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie zanieczyszcen wód i powietrza pochodzenia antropogenicznego + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedze w zakresie technologii ochrony powietrza wód i gleby + - - - - + - - - - -
M_W004 Ma wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań zagadnień ochrony środowiska + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić stopien szkodliwego oddzialywania na środowisko przez okreslone działania antropogeniczne + - - - - + - - - - -
M_U002 Umie dobrać właściwa technologię ochrony powietrza w określnym procesie technologicznym + - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dobrac najlepsza technologię ochrony wód dla okreslonego procesu technologicznego + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w podejmowanych działaniach inżynierskich dostrzegać aspekty ekologiczno-społeczne. + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (18h):
 1. Kształtowanie ochrony środowiska. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnym
 2. Rodzaje i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku. Degradacja klimatu. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
 3. Ochrona poszczególnych elementów środowiska. Inżynieria ochrony powierzchni ziemi. Ochrona przed odpadami.
 4. Inżynieria ochrony wód.
 5. Inżynieria ochony powietrza atmosferycznego.
 6. Ochrona przed promieniowaniem, hałasem i wibracjami.
 7. Kontrola stanu środowiska. Monitoring. Kontrola emisji i imisji zanieczyszczeń. Systemy i aparatura pomiarów.
 8. Akty prawne. Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska.
Zajęcia seminaryjne (20h):
 1. Kształtowanie ochrony środowiska. Zasoby przyrody. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.
 2. Rodzaje i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku. Degradacja klimatu. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
 3. Ochrona poszczególnych elementów środowiska. Inżynieria ochrony powierzchni ziemi. Ochrona przed odpadami.
 4. Inżynieria ochrony wód.
 5. Inżynieria ochony powietrza atmosferycznego.
 6. Ochrona przed promieniowaniem, hałasem i wibracjami.
 7. Kontrola stanu środowiska. Monitoring. Kontrola emisji i imisji zanieczyszczeń. Systemy i aparatura pomiarów.
 8. Akty prawne. Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie Seminarium: na podstawie przygotowanej i wygłoszonej indywidualnej prezentacji. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest również obecność na zajęciach. Zaliczenie poprawkowe odbywa się tylko w uzasadnionych przypadkach losowych i polega na przedstawieniu prezentacji i rozmowie indywidualnej z prowadzącym zajęcia seminaryjne.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 80% zaliczenie pracy seminaryjnej, 20% kolokwium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość wyrównania zaległości poprzez uczestnictwo w innej grupie seminaryjnej w wybranych możliwym terminie uzgodnionym wcześniej z prowadzącym. Możliwość taka istnieje tylko w przypadkach uzasadnionej nieobecności na zajęciach. Dopuszcza się dwukrotne odrabianie zajęć w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe znajomości zagadnień inżynierskich zebrana w okresie pierwszych lat studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Małachowski K.: Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu 2011.
Warych J.: Odpylanie gazów metodami mokrymi. WNT 1978
Kabsch P.: Odpylanie i odpylacze. WNT 1992.
Nawrocki J.: Uzdatnianie wody Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne t.1. i t.2. PWN 2010
Bartkiewicz B, Umiejewska K.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN 2010.
Klatka J., Kuźniak M.: Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012
Beck C.: Prawo Ochrony Środowiska. Wolter 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Banaś M.: Analiza teoretyczna i badania właściwości zawiesin nieziarnistych w zastosowaniu do projektowania i eksploatacji wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych — Theoretical analysis and investigations of the properties of the non-grainy suspensions in terms to design and use of the lamella settling devices. Kraków. Wydawnictwa AGH, 2012. — 209, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Banaś M., Hilger B.: Problematyka niskiej emisji zanieczyszczeń na przykładzie kotłowni ogrodniczych małej mocy w warunkach Polski — Low emission issue on the example of a small power garden boiler in Polish conditions. Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 196–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.
Banaś M.: Laboratory studies on multistream sedimentation of non-grain suspensions. Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1453–1455. — Bibliogr. s. 1455
Różycki S., Banaś M.: Exergy analysis of cavitation pretreatment of sludge. E3S Web of Conferences. ISSN 2267-1242. 2018 vol. 49. s. 9–10
Turlej T.,Banaś M.: Management of communal sewage waste in Poland. SGEM 2017 : 17-th international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 51, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-08-9. — S. 627–634. — Bibliogr. s. 634, Abstr.

Informacje dodatkowe:

-