Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektronika w mechatronice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-204-PM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Projektowanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Giergiel Mariusz (giergiel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące budowy, programowania i wykorzystania układów cyfrowych oraz ich współpracy z otoczeniem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawy technologii i produkcji układów scalonych oraz architekturę układów cyfrowych IME2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna podstawowe układy FPGA i zasady ich projektowania IME2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji układów elekronicznych wykorzystywać je do realizacji zadań inżynierskich IME2A_U04, IME2A_U02, IME2A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi przygotować program generowania funkcjonalności układów FPGA w określonym systemie wspomagania projektowania IME2A_U09, IME2A_U07 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować w grupie z ustalonym podziałem zadań i odpowiedzialności IME2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
70 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawy technologii i produkcji układów scalonych oraz architekturę układów cyfrowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe układy FPGA i zasady ich projektowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji układów elekronicznych wykorzystywać je do realizacji zadań inżynierskich - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować program generowania funkcjonalności układów FPGA w określonym systemie wspomagania projektowania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w grupie z ustalonym podziałem zadań i odpowiedzialności - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 70 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Układy scalone technika i technologia

  Rodzaje układów scalonych, technologia ich produkcji. Rozwój układów scalonych i ich podział w zależności od stopnia integracji.

 2. Układy mikroprocesorowe

  Mikroporocesory, rozwój i funkcje. Architektura mikroprocesorów. Mikroprocesory RISC i CISC

 3. Układy FPGA

  Rodzaje i architektura układów FPGA. Projektowanie układów elektronicznych wykorzystujących FPGA

Ćwiczenia laboratoryjne (42h):
 1. Przetworniki A/D i D/A

  Projektowanie i budowa przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych. Badanie parametrów przetworników

 2. Układy FPGA

  Projektowanie układów elektronicznych wykorzystujących FPGA, budowa i uruchomienie układów, analiza parametrów zrealizowanych układów

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia laboratoryjne są zaliczane na podstawie sprawozdań ze zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaleczenie poprawkowe odbywa się na podstawie pracy pisemnej dotyczącej zagadnień z niezaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczna na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych zajęć laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe ba skutek nieobecności na zajęciach laboratoryjnych są wyrównywane poprzez realizację zaległych zadań w trybie indywidualnym w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT 2006
Baranowski J, Kalinowski B., Nosal Z.: Układy elektroniczne. Tom I-III, WNT 2006
Filipkowski A.: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak