Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Indywidualna praca badawcza w obszarze projektowania mechatronicznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-206-PM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Projektowanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci prowadzą indywidualne badania związane z przygotowaniem realizacji pracy dyplomowej, albo badania w ramach prac studenckich kół naukowych, albo biorą udział w pracach związanych z realizacją naukowego projektu badawczego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu: budowy, zasady działania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych IME2A_W07, IME2A_W03 Projekt
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną będącą podstawą formułowania fizycznych i matematycznych modeli układów mechatronicznych IME2A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zadaniach analizy i syntezy układów mechatronicznych IME2A_U07, IME2A_U12 Projekt
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej i wykorzystywać je w realizacji zadań inżynierskich IME2A_U01 Projekt
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację wyników realizacji zadania inżynierskiego IME2A_U03, IME2A_U05, IME2A_U04 Projekt
M_U004 Potrafi wykorzystać narzędzia komputerowego wspomagania prac inżynierski w zadaniach analizy i syntezy układów mechatronicznych IME2A_U10, IME2A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi systematycznie zdobywać wiedzę, dotrzymuje określonych terminów, przyjmuje rzeczową krytykę wyników swoich działań IME2A_K01 Projekt
M_K002 Zna, rozumie i stosuje zasady etyki zawodowej inżyniera IME2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu: budowy, zasady działania, konstrukcji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych - - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną będącą podstawą formułowania fizycznych i matematycznych modeli układów mechatronicznych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zadaniach analizy i syntezy układów mechatronicznych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury fachowej i wykorzystywać je w realizacji zadań inżynierskich - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację wyników realizacji zadania inżynierskiego - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystać narzędzia komputerowego wspomagania prac inżynierski w zadaniach analizy i syntezy układów mechatronicznych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi systematycznie zdobywać wiedzę, dotrzymuje określonych terminów, przyjmuje rzeczową krytykę wyników swoich działań - - - - - - - - - - -
M_K002 Zna, rozumie i stosuje zasady etyki zawodowej inżyniera - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 175 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=ocena z projektu lub ze sprawozdania

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
Projekt indywidualny

Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie projektu wykonanego pod opieką pracownika naukowego. Tematyka projektu może, choć nie musi, być związana z realizacją pracy magisterskiej. Wykonanie projektu kończy się przygotowaniem syntetycznego sprawozdania z wykonanych prac.
W trakcie realizacji projektu student ma rozwiązać sformułowany przez opiekuna, lub sformułowany przez siebie i zaakceptowany przez opiekuna, problem badawczy. Wynikiem realizacji projektu może być: krytyczna analiza stanu wiedzy, analiza symulacyjna, analiza eksperymentalna, projekt konstrukcyjny, aplikacja programowa, prototyp urządzenia mechatronicznego lub jego części (układ sterowania, układ sensoryczny, napęd itp.). W trakcie realizacji projektu student ma osiągnąć i przedstawić oryginalne wyniki.
Projekt musi być wykonany i zaakceptowany przez opiekuna w trakcie 2 semestru studiów.

Wyróżniająca się działalność w studenckim kole naukowym.

Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie udokumentowanego osiągnięcia studenta w studenckim ruchu naukowym. Osiągnięcia takie obejmują:
-potwierdzoną, wyróżniającą się indywidualną pracę konstrukcyjną,
-potwierdzony, aktywny, osobisty udział w konkursie inżynierskim o zasięgu międzynarodowym,
-wyróżnienie (laureaci) w konkursie inżynierskim o zasięgu krajowym
-autorstwo referatów przedstawianych na studenckich sesjach naukowych
-autorstwo publikacji naukowych powstałych w ramach pracy w kole naukowym.
W przypadku wyróżniającej się działalności w studenckim kole naukowym student jest zobowiązany o pisemne wystąpienie o zaliczenie modułu do końca 4 tygodnia zajęć semestru 2 studiów.

Praca naukowa

Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie:
-potwierdzonego osiągnięcia obejmującego: zadanie konstrukcyjne lub analizę symulacyjną lub analizę eksperymentalną w ramach realizacji projektu badawczego pod opieką pracownika naukowego
-autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowej (wydanej lub w druku)
W przypadku zrealizowanej pracy naukowej student jest zobowiązany o pisemne wystąpienie o zaliczenie modułu do końca 4 tygodnia zajęć semestru 2 studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak