Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-303-PM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Projektowanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci ćwiczą opracowanie i prezentacje wyników pracy indywidualnej związanej z realizacją pracy magisterskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza zdobywana w odniesieniu do wybranego tematu pracy. IME2A_W01, IME2A_W07, IME2A_W05, IME2A_W06, IME2A_W04, IME2A_W02, IME2A_W03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. IME2A_U13, IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_U12, IME2A_U05, IME2A_U09, IME2A_U04, IME2A_U11, IME2A_U14, IME2A_U02, IME2A_U03, IME2A_U06, IME2A_U10, IME2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Umiejętności zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. IME2A_U13, IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_U12, IME2A_U05, IME2A_U09, IME2A_U04, IME2A_U11, IME2A_U14, IME2A_U02, IME2A_U03, IME2A_U06, IME2A_U10, IME2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencje zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. IME2A_K02, IME2A_K01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza zdobywana w odniesieniu do wybranego tematu pracy. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Umiejętności zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Diploma seminar
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Prezentacja pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak