Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-304-PM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Projektowanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci prowadzą indywidualne badania pod opieką promotora. Praca dyplomowa stanowi opracowanie uzyskanych wyników i jest przedmiotem oceny promotora i recenzenta w procedurze dyplomowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza zdobywana w odniesieniu do wybranego tematu pracy. IME2A_W01, IME2A_W07, IME2A_W05, IME2A_W06, IME2A_W04, IME2A_W02, IME2A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. IME2A_U13, IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_U12, IME2A_U05, IME2A_U09, IME2A_U04, IME2A_U11, IME2A_U14, IME2A_U02, IME2A_U03, IME2A_U06, IME2A_U10, IME2A_U01 Praca dyplomowa
M_U002 Umiejętności zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. IME2A_U13, IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_U12, IME2A_U05, IME2A_U09, IME2A_U04, IME2A_U11, IME2A_U14, IME2A_U02, IME2A_U03, IME2A_U06, IME2A_U10, IME2A_U01 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencje zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. IME2A_K02, IME2A_K01 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza zdobywana w odniesieniu do wybranego tematu pracy. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. - - - - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje zdobywane w odniesieniu do wybranego tematu pracy. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 521 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie do zajęć 180 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 80 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Inne 200 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak