Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-314-PM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Projektowanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyka dotyczy rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów inżynierii mechatronicznej i jest związana z realizacją pracy dyplomowej magisterskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach i metodach rozwiązywania problemów inżynierskich w przedsiębiorstwach/ instytucjach naukowo-badawczych/ uczelniach IME2A_W04, IME2A_W07 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie rozwiązywać złożone problemy inżynierskie z uwzględnieniem etapów: planowania działań, realizacji, opracowania wyników i przygotowania sprawozdania IME2A_U03, IME2A_U04, IME2A_U02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Umie pracować samodzielnie i zespole IME2A_U02
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań realizowanych zadań IME2A_K01, IME2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o zasadach i metodach rozwiązywania problemów inżynierskich w przedsiębiorstwach/ instytucjach naukowo-badawczych/ uczelniach - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie rozwiązywać złożone problemy inżynierskie z uwzględnieniem etapów: planowania działań, realizacji, opracowania wyników i przygotowania sprawozdania - - - - - - + - - - -
M_U002 Umie pracować samodzielnie i zespole - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zastosować nabytą wiedzę i umiejętności w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań realizowanych zadań - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 0 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (0h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wystawiana przez promotora pracy dyplomowej w oparciu o dokument potwierdzający odbycie praktyki oraz sprawozdanie z zadań realizowanych w trakcie praktyki

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Praktyka dyplomowa może być realizowana w przedsiębiorstwach, instytucjach nakowo-badawczych lub w uczelniach wyższych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Praktyka jest realizowana w pierwszych 4 tygodniach ostatniego semestru studiów.
Dokumenty związane z podpisaniem umowy z przedsiebiorstwem/ instytucją naukowo badawczą należy przygotować przed rozpoczęciem praktyki – informacje i druki na stronie wydziału.