Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Informatyka w mechatronice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-102-SI-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami i narzędziami informatycznymi, związanymi z językami Java i Scala w zastosowaniu do tworzenia oprogramowania systemów mechatronicznych. Oprócz typowo stosowanego podejścia obiektowego do programowania, wprowadzane są elementy programowania funkcyjnego. Zastosowania obejmują programowanie równoległe, komunikację sieciową z użyciem UDP i TCP, RMI, usługi sieciowe SOAP i REST, podstawy szkieletu aplikacji Spring Framework.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie zasady programowania obiektowego i funkcyjnego w języku Scala IME2A_W02 Kolokwium
M_W002 zna i rozumie działanie, podstawy wykorzystania i sposoby konfiguracji SBT; zna i rozumie strukturę aplikacji webowej zbudowanej z użyciem szkieletu Play Framework; zna i rozumie sposób użycia szkieletu Slick. IME2A_W02 Kolokwium
M_W003 zna i rozumie zasady programowania obiektowego w języku Java (klasy, obiekty, dziedziczenie, interfejsy, programowanie rodzajowe i elementy programowania równoległego); zna i rozumie elementy programowania funkcyjnego w Javie; zna i rozumie tworzenie aplikacji z zastosowaniem Spring Framework IME2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
M_W004 zna i rozumie metody programowania sieciowego i rozproszonego w Javie: UDP, TCP, RMI, usługi sieciowe SOAP i RESTful. IME2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zbudować program w języku Java z wykorzystaniem klas, obiektów, interfejsów, typów rodzajowych i wątków, potrafi zastosować wybrane elementy programowania funkcyjnego w języku Java IME2A_U09, IME2A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U002 potrafi zbudować programy w języku Java wykorzystujące protokoły UDP i TCP, a także techniki programowania rozproszonego oparte o RMI , usługi sieciowe SOAP i RESTful, potrafi wykorzystać szkielet Spring Framework do budowy aplikacji IME2A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U003 potrafi zbudować program w języku Scala z wykorzystaniem SBT do zarządzania projektem, szkieletem Play do budowy aplikacji webowej i szkieletem Slick do współpracy z systemem bazodanowym (relacyjnym) IME2A_U12
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
68 28 0 26 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie zasady programowania obiektowego i funkcyjnego w języku Scala + - + + - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie działanie, podstawy wykorzystania i sposoby konfiguracji SBT; zna i rozumie strukturę aplikacji webowej zbudowanej z użyciem szkieletu Play Framework; zna i rozumie sposób użycia szkieletu Slick. + - + + - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie zasady programowania obiektowego w języku Java (klasy, obiekty, dziedziczenie, interfejsy, programowanie rodzajowe i elementy programowania równoległego); zna i rozumie elementy programowania funkcyjnego w Javie; zna i rozumie tworzenie aplikacji z zastosowaniem Spring Framework + - - - - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie metody programowania sieciowego i rozproszonego w Javie: UDP, TCP, RMI, usługi sieciowe SOAP i RESTful. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zbudować program w języku Java z wykorzystaniem klas, obiektów, interfejsów, typów rodzajowych i wątków, potrafi zastosować wybrane elementy programowania funkcyjnego w języku Java - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi zbudować programy w języku Java wykorzystujące protokoły UDP i TCP, a także techniki programowania rozproszonego oparte o RMI , usługi sieciowe SOAP i RESTful, potrafi wykorzystać szkielet Spring Framework do budowy aplikacji - - + + - - - - - - -
M_U003 potrafi zbudować program w języku Scala z wykorzystaniem SBT do zarządzania projektem, szkieletem Play do budowy aplikacji webowej i szkieletem Slick do współpracy z systemem bazodanowym (relacyjnym) - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 158 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 68 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 32 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Zastosowania języka programowania Java

  • geneza i cechy języka, zastosowania i główne konstrukcje
  • programowanie równoległe
  • programowanie sieciowe z użyciem protokołów UDP i TCP
  • programowanie rozproszone z użyciem RMI i usług sieciowych SOAP i REST
  • programowanie funkcyjne.
   Wymienione zagadnienia są ilustrowane przykładami rozwiązań w architekturze klient-serwer.

 2. Zastosowania języka programowania Scala

  • wprowadzenie, instalacja i konfiguracja systemu
  • Scala – wprowadzenie do języka
  • SBT – narzędzie zarządzania projektami
  • Play – struktura, szablony, podstawowe konstrukcje składniowe, formularze, walidacja
  • Slick – praca z systemem bazodanowym (relacyjnym)
  • Play – zadania zaawansowane – ajax, transfer plików, web streams

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):
 1. Zastosowania języka programowania Java

  W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych studenci:

  • zapoznają się ze środowiskiem Eclipse i programowaniem w języku Java
  • wspólnie dyskutują i rozwijają programy ilustrujące zastosowanie protokołów UDP i TCP w komunikacji sieciowej, technologii Java RMI i usług sieciowych w programowaniu systemów rozproszonych
  • budują aplikacje z zastosowaniem Spring Framework.

 2. Zastosowania języka programowania Scala

  W drugiej części laboratoriów studenci pracują nad aplikacją webową, wykorzystując:

  • język Scala
  • SBT – narzędzie zarządzania projektami
  • Play – szkielet aplikacji webowej
  • Slick – szkielet realizujący współpracę z systemem bazodanowym (relacyjnym)

Ćwiczenia projektowe (14h):

W trakcie ćwiczeń projektowych studenci realizują projekt z zakresu obejmującego pierwszą lub drugą część wykładu:

 • projekt i implementacja aplikacji w konfiguracji klient-serwer
 • projekt i implementacja aplikacji webowej o zadanej funkcjonalności

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zamieszczenie w repozytorium poprawnego kodu będącego implementacją zadania określonego w instrukcji do ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zamieszczenie w repozytorium poprawnego kodu będącego implementacją zadania określonego w temacie projektu i uzasadnienie przyjętych rozwiązań.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen:

 • ćwiczeń laboratoryjnych dot. zastosowań języka Java – 25%
 • ćwiczeń laboratoryjnych dot. zastosowań języka Scala – 25%
 • ćwiczeń projektowych – 50%
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

samodzielna realizacja zaległych tematów i przedstawienie wyników do oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • znajomość obiektowego podejścia do programowania
 • umiejętność programowania obiektowego w języku Java
 • znajomość sieci komputerowych i baz danych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Wykład
 • Core Java Volume I – Fundamentals, Cay S. Horstmann, 10 Ed.
 • Core Java Volume II – Advanced Features, Cay S. Horstmann, 10 Ed.
 • Functional Programming in Java, Venkat Subramaniam, The Pragmatic Bookshelf, 2014
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Inżynieria oprogramowania. Skrypt AGH SU 1707, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009

Informacje dodatkowe:

Brak