Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały i struktury inteligentne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-107-SI-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Martowicz Adam (adam.martowicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy własności, modelowania oraz zastosowania wybranych typów materiałów oraz struktur inteligentnych. Uzyskana wiedza oraz umiejętności obejmują analizę i syntezę układów wyposażonych w materiały oraz struktury inteligentne. Uzyskane kompetencje społeczne dotyczą gotowości do pracy w zespole oraz świadomości potrzeby ciągłego dokształcania się w tematyce modułu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie możliwości zastosowania oraz bieżących trendów rozwoju dotyczących materiałów i struktur inteligentnych. IME2A_W07, IME2A_W03 Egzamin
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wybranych rodzajów materiałów i struktur inteligentnych, w tym: materiałów piezoelektrycznych, termoelektrycznych, z pamięcią kształtu oraz polimerów elektroaktywnych. IME2A_W01, IME2A_W07, IME2A_W04 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metod modelowania oraz symulacyjnego badania własności wybranych materiałów i struktur inteligentnych. IME2A_W01, IME2A_W07, IME2A_W04 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania wybranych materiałów i struktur inteligentnych. IME2A_W01, IME2A_W07 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zamodelować konstrukcje z wybranymi typami materiałów i struktur inteligentnych oraz przeprowadzić symulacyjną analizę ich własności. IME2A_U07, IME2A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi opracować projekt konstrukcji z wybranymi typami materiałów i struktur inteligentnych. IME2A_U03, IME2A_U13, IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_U01, IME2A_U04, IME2A_U14, IME2A_U02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety, kierunki działania oraz swoje zadania w zespole realizującym projekt. IME2A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student potrafi umiejętnie przedstawić swoje osiągnięcia w realizowanym projekcie oraz zaciekawić jego tematyką. IME2A_K02 Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
96 42 0 26 28 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie możliwości zastosowania oraz bieżących trendów rozwoju dotyczących materiałów i struktur inteligentnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wybranych rodzajów materiałów i struktur inteligentnych, w tym: materiałów piezoelektrycznych, termoelektrycznych, z pamięcią kształtu oraz polimerów elektroaktywnych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metod modelowania oraz symulacyjnego badania własności wybranych materiałów i struktur inteligentnych. + - + + - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania wybranych materiałów i struktur inteligentnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zamodelować konstrukcje z wybranymi typami materiałów i struktur inteligentnych oraz przeprowadzić symulacyjną analizę ich własności. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować projekt konstrukcji z wybranymi typami materiałów i struktur inteligentnych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety, kierunki działania oraz swoje zadania w zespole realizującym projekt. - - + + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi umiejętnie przedstawić swoje osiągnięcia w realizowanym projekcie oraz zaciekawić jego tematyką. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 195 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 96 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 57 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (42h):

1. Wstęp do materiałów i struktur inteligentnych: definicja, historia, rodzaje, przegląd zastosowań.
2. Modelowanie i symulacyjne badanie własności materiałów i struktur inteligentnych.
3. Zagadnienia wielodziedzinowe i wieloskalowe.
4. Materiały piezoelektryczne: definicja piezoelektryczności, własności ceramicznych materiałów piezoelektrycznych, modelowanie materiałów piezoelektrycznych, polimery piezoelektryczne, zastosowanie materiałów piezoelektrycznych.
5. Materiały termoelektryczne: definicja, własności, efekty termoelektryczne, zastosowanie materiałów termoelektrycznych.
6. Materiały z pamięcią kształtu: definicja, własności, rodzaje, efekty pamięci kształtu, supersprężystość, zastosowania materiałów z pamięcią kształtu.
7. Polimery elektroaktywne.

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):

1. Symulacje własności statycznych oraz dynamicznych wybranych konstrukcji mechanicznych z zastosowaniem podejścia wielodziedzinowego.
2. Modelowanie efektów piezoelektrycznych.
3. Symulacyjne badanie własności napędu piezoelektrycznego.
4. Symulacyjne badanie własności czujnika siły zbudowanego w oparciu o przetwornik piezoelektryczny.
5. Symulacyjne badanie własności stopów z pamięcią kształtu.

Ćwiczenia projektowe (28h):

Opracowanie projektu konstrukcji z wybranymi typami materiałów i struktur inteligentnych:
Etap I – wybór tematu.
Etap II – studium literatury tematu oraz wybór koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego.
Etap III – opracowanie modeli analitycznych oraz numerycznych.
Etap IV – wstępne wyniki analiz oraz weryfikacja przyjętej koncepcji rozwiązania konstrukcyjnego.
Etap V – analiza możliwości poprawy własności wybranego rozwiązania z zastosowaniem analiz wrażliwości oraz optymalizacji.
Etap VI – przygotowanie sprawozdania z projektu oraz końcowa prezentacja rozwiązania z dyskusją.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, wdrażając na bieżąco wskazówki formułowane przez prowadzącego. Podejście to ma celu wykształcenie poczucia odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektowych następuje po jednoczesnym spełnieniu następujących warunków, odpowiednio dla każdego rodzaju ćwiczeń:
-pozytywna ocena końcowa z ćwiczeń uzyskana najpóźniej w ostatnim dniu okresu zaliczeń poprawkowych,
-liczba godzin nieobecności usprawiedliwionych nieprzekraczająca 30% ogólnej liczby zajęć dla ćwiczeń w semestrze.
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektowych następuje po jednoczesnym spełnieniu następujących warunków, odpowiednio dla każdego rodzaju ćwiczeń:
-realizacja zadań zleconych na poszczególnych ćwiczeniach (osobiście lub w formie wskazanej przez prowadzącego w przypadku nieobecności),
-oddanie kompletu sprawozdań według zaleceń prowadzącego,
-zaliczenie kolokwiów cząstkowych (w przypadku ćwiczeń laboratoryjnych) oraz prezentacji postępów projektu (w przypadku ćwiczeń projektowych).
Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest jednoczesne uzyskanie pozytywnych ocen końcowych z ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem modułu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane na kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci realizują zadanie projektowe wieloetapowo i zgodnie z zaleceniami prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie realizowanego projektu. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania zrealizowanego zadania projektowego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych oraz egzaminu.
2. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie średniej ważonej z ocen z ćwiczeń laboratoryjnych (50%), ćwiczeń projektowych (30%) oraz egzaminu (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasada obowiązująca niezależnie zarówno dla ćwiczeń laboratoryjnych jak i projektowych:
W przypadku nieobecności na ćwiczeniach, nieprzekraczających 30% ogólnej liczby zajęć w semestrze, student kontaktuje się z prowadzącym w celu wyznaczenia formy uzupełnienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z podstaw elektrotechniki.
Wiedza z teorii statyki oraz dynamiki konstrukcji mechanicznych.
Wiedza z podstaw materiałoznawstwa.
Wiedza z metod pomiarowych podstawowych wielkości elektrycznych.
Umiejętność pracy w oprogramowaniu MATHWORKS/MATLAB/SIMULINK.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Soluch W.: Wstęp do piezoelektroniki. WKŁ, Warszawa, 1980.
Vives A.A. [ed.]: Piezoelectric Transducers and Applications. Springer, 2008.
Rowe D.M.: Handbook of thermoelectrics. CRC Press, 1995.
Lagoudas D.C. [ed.]: Shape memory alloys. Modeling and engineering applications. Springer, 2008.
Kim K.J., Tadokoro S. [ed.]: Electroactive polymers for robotic applications: artificial muscles and sensors, Springer, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Martowicz A., Ciszewski M., Buratowski T., Gallina A., Rosiek M., Seweryn K., Teper W., Zwierzyński A. J., Uhl T.: Mechatronic approach in application to solution of research and design problems. Mechatronics, Vol. 36, 2016, pp. 1–17.
Martowicz A., Staszewski W.J., Ruzzene M., Uhl T.: Peridynamics as an analysis tool for wave propagation in graphene nanoribbons. In: Lynch J.P. Wang K.-W., Sohn H. [eds.]: Sensors and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems, Vol. 9435, 2015; Proceedings of the SPIE / The International Society for Optical Engineering, San Diego, USA, 9–12 March 2015, pp. 94350I-1–94350I-8.
Martowicz A., Uhl T.: Reliability- and performance-based robust design optimization of MEMS structures considering technological uncertainties. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 32, 2012, pp. 44-58.
Martowicz A., Bryła J., Uhl T.: Uncertainty quantification for the properties of a structure made of SMA utilising numerical model. Proceedings of the Conference on Noise and Vibration Engineering ISMA 2016 & 5th edition of the International Conference on Uncertainly in Structural Dynamics USD 2016, Katholieke University Leuven; Leuven, Belgium, 19–21 September 2016, 11pp. ID 731.
Martowicz A., Staszewski W.J., Ruzzene M., Uhl T.: Peridynamics for wave propagation modelling in graphene nanoribbons. In: Giurgiutiu V., Lynch C.S. [ed.]: SPIE Smart structures / NDE 2015, Conferences & Courses, Exhibitions – Technical Summaries, San Diego, USA, 8–12 March 2015, pp. 100–101.
Martowicz A., Staszewski W.J, Ruzzene M., Uhl T.: Nonlocal elasticity theory for solving dynamic problems via peridynamics. In: Awrejcewicz J. et al. [eds.]: Mathematical and numerical aspects of dynamical system analysis. 14th Conference Dynamical Systems – Theory and Applications – DSTA 2017, Łódź, Poland, 11–14 December 2017, pp. 345–356 (abstr. In: Awrejcewicz J. et al. [eds.]: Dynamical Systems – Theory and Applications. Lodz University of Technology, Łódź, 2017, p. 301).
Martowicz A., Bryła J., Staszewski W.J, Ruzzene M.: Superelasticity in shape memory alloys via peridynamics. Proceedings of ECCM – ECFD 2018 – 6th European Conference on Computational Mechanics and 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics, Glasgow, UK, 11–15 June 2018, 11pp. (abstr. 1 p.).
Martowicz A., Staszewski W.J., Ruzzene M., Uhl T.: Wave properties – based homogenization for graphene via nonlocal finite difference method applied to recover physical dispersion. In: Liu G.R., Das R. [eds.]: Proceedings of the 6th International Conference on Computational Methods ICCM2015, Auckland, New Zealand, 14–17 July 2015; Vol. 2, ID 1072, Scientech Publisher LLC, USA, 2015, abstr. 1p.
Martowicz A., Staszewski W.J., Ruzzene M., Uhl T.: Modelling aspects of waves in graphene. In: Hui D. [ed.]: 25th Annual International Conference on Composites and Nano Engineering ICCE-25, International Community for Composites Engineering; Rome, Italy, 16-22 July 2017, 2pp.
Bryła J., Martowicz A.: Projekt i budowa członu wykonawczego wyświetlacza alfabetu Braille’a z wykorzystaniem materiałów z pamięcią kształtu (Eng.: Design and construction of actuator for Braille display applying shape memory materials). Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, No. 31, 2015, pp. 65–71.
Bryła J., Martowicz A.: Nowa koncepcja linijki brajlowskiej (Eng.: The new concept of the Braille display). Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych, Vol. 1, 2016, 16p.
Bryła J., Palenica P., Martowicz A.: Modeling aspects and simulations for properties of shape memory alloys. In: Mańka M. [ed.]: Projektowanie mechatroniczne, zagadnienia wybrane. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków, 2017, pp. 137–144.
Bryła J., Martowicz A.: Experimental and numerical assessment of the characteristics describing superelasticity in shape memory alloys – influence of boundary conditions. CMES II – International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Lublin, Poland, 23–25 November 2017, (abstr. p. 37).
Bryła J., Martowicz A.: Shape-memory materials as control elements used in dot Braille actuator. Mechanics and Control, Vol. 33, No. 4, 2014, pp. 83-89.
Bryła J., Martowicz A.: Supersprężystość w materiałach z pamięcią kształtu – analiza wrażliwości w symulacjach numerycznych (Eng.: Superelasticity in Shape Memory Materials – sensitivity analysis via numerical simulations). In Mańka M. [ed.]: Projektowanie mechatroniczne, zagadnienia wybrane. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków, 2016, pp. 7–16.
Bryła J., Martowicz A.: Projekt i budowa członu wykonawczego wyświetlacza alfabetu Braille’a z wykorzystaniem materiałów z pamięcią kształtu (Eng.: Design and construction of actuator for Braille display applying shape memory materials). Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania (Eng.: Disability: issues, problems, solutions). Vol. 1, 2016, pp. 113–140.
Bryła J., Martowicz A.: Experimental and numerical assessment of the characteristics describing superelasticity in shape memory alloys – influence of boundary conditions. ITM Web of Conferences, Vol. 15, 2017, No. 06007; CMES II – International Conference of Computational Methods in Engineering Science, Lublin, Poland, 23– 25 November 2017, 8pp.
Lubieniecki M., Roemer J., Martowicz A., Wojciechowski K., Uhl T.: A muli-point measurement method for thermal characterization of foil bearings using customized thermocouples. Journal of Electronic Materials, Vol. 45, No. 3, 2016, pp. 1473–1477.
Roemer J., Lubieniecki M., Martowicz A.: Multi-point control method for reduction of thermal gradients in foil bearings based on the application of smart materials. In: Araújo A.L., Mota Soares C.A. et al. [eds.]: SMART 2015 – 7th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, IDMEC; Ponta Delgada, Azores, 3–6 June 2015, 8pp.
Lubieniecki M., Roemer J., Martowicz A., Wojciechowski K., Uhl T.: A multi-point measurement method for thermal characterization of foil bearings using customized thermocouples. Proceedings of the 34th Annual International Conference on Thermoelectrics (ICT 2015) and 13th European Conference on Thermoelectrics (ECT 2015), Dresden, Germany, 28 June – 2 July 2015, abstr. 1p.
Martowicz A., Lubieniecki M., Roemer J., Uhl T.: Mixed operation mode of thermoelectric modules for thermal gradient reduction in gas foil bearings. Proceedings of ICAST 2015 – 26th International Conference on Adaptive Structures Technologies, Kobe, Japan, 14-16 October 2015, abstr.
Lubieniecki M., Roemer J., Martowicz A., Bagiński P., Żywica G., Uhl T.: An experimental evaluation of the control methodology for distributed actuators integrated within a foil bearing. Proceedings of ICAST 2016 – 27th International Conference on Adaptive Structures Technologies, Lake George, New York, USA, 3-5 October 2016, abstr.
Roemer J., Lubieniecki M., Martowicz A.: Experimental study on the gas foil bearings air cooling based thermal management method. Proceedings of the Conference Multiphysics 2017, Beijing, China, 14–15 December 2017, abstr. p. 24.
Martowicz A., Bryla J., Roemer J., Staszewski W.J.: Nonlocal approaches for modeling components of gas foil bearing. Proceedings of the Conference Multiphysics 2018, Krakow, Poland, 13–14 December 2018, abstr. p. 40.
Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Stepiński T., Uhl T.: Lamb wave transducers made of piezoelectric macro-fiber composite. Structural Control & Health Monitoring, Vol. 20, No. 8, 2013, pp. 1138–1158.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: Elastic interdigital transducers for Lamb wave generations. Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena, Vol. 198, 2013, pp. 307–312.
Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Stepinski T., Uhl T.: PZT based tunable Interdigital Transducer for Lamb waves based NDT and SHM. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 78, 2016, pp. 71–83.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Stepinski T., Uhl T.: Tunable interdigital transducers made of piezoelectric macro-fiber composite. Smart Materials and Structures, Vol. 25, No. 11, art. no. 115022, 2016, pp. 1–12.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Stepinski T., Uhl T.: Piezoelektryczny przetwornik ultradźwiękowy i sposób jego sterowania (Eng.: Ultrasonic piezoelectric transducer design and control methods). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Patent PL 222288 B1, Appl. No. P. 399163, Int. Cl.: B06B 1/06(2006.01), 14 May 2012, granted 21 September 2015, publ. 29 July 2016. Umowa licencyjna.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Stepinski T., Uhl T.: Ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny i sposób jego sterowania (Eng.: Design and control methods of the piezoelectric ultrasonic transducer). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Patent PL 222289 B1, Appl. No. P.399164, Int. Cl.: B06B 1/06(2006.01), 14 May 2012, granted 22 September 2015, publ. 29 July 2016.
Szpila K., Szałajko P., Wilczyński M., Martowicz A.: Stabilizacja ruchu stawów oraz usztywnienie odcinków kostnych z wykorzystaniem technologii druku 3D (Eng.: Stabilization of joint motion and stiffening of bone segments using 3D technology). Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, No. 34, 2017, pp. 225–230.
Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Uhl T., Stępiński T., Design and simulations of interdigital transducers for lamb-wave based SHM systems. Proceedings of 11th IMEKO TC 10 Workshop on Smart Diagnostics of Structures, AGH University of Science and Technology; Krakow, 18–20 October 2010, 8pp.
Rosiek M., Mańka M., Martowicz A., Uhl.: Application of interdigital transducers for Lamb wave generation. Proceedings of the 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART’11, Universität des Saarlandes; Saarbrücken, Germany, 6–8 July 2011, pp. 246–254 (abstr. pp. 356–358).
Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Uhl T.: Interdigital transducers for Lamb-wave based SHM systems: design and sensitivity analysis. Mechanics and Control, Vol. 30, No. 2, 2011, pp. 79–84.
Martowicz A., Mańka M., Rosiek M., Uhl T.: Design process of interdigital transducer aided by multiphysics FE analyses. Proceedings of the Conference Multiphysics 2011, Barcelona, Spain, 15–16 December 2011, abstr. p. 41.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: Ultrasound methods for nondestructive testing of structures and systems. In Uhl T. [ed.]: Projektowanie mechatroniczne, zagadnienia wybrane. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków, 2011, pp. 127–136.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: Elastic interdigital transducers for Lamb wave generations. In: Gosiewski Z., Kulesza Z. [eds.]: MSM 2012 – Mechatronic Systems and Materials. 8th International Conference, Białystok University of Technology; Białystok, Poland, 8–13 July 2012, abstr. p. 78.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Uhl T., Stepiński T.: Sensing capabilities of the elastic interdigital transducer. In: Sas P., Moens D., Jonckheere S. [eds.]: Proceedings of ISMA 2012 – International Conference on Noise and Vibration Engineering & USD 2012 – International Conference on Uncertainty in Structural Dynamics, Katholieke Universiteit Leuven; Leuven, Belgium, 17–19 September 2012, pp. 1463–1474 (abstr. pp. 43–44).
Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Uhl T., Stępiński T.: Properties of interdigital transducers for lamb-wave based SHM systems. In: Chang F.-K. [ed.]: Structural Health Monitoring 2011; Condition-based maintenance and intelligent structures / Proceedings of the 8th International Workshop on Structural Health Monitoring, Stanford, USA, 13–15 September 2011, Vol. 2, Lancaster, DEStech Publications Inc., pp. 1488–1495.
Martowicz A., Rosiek M., Mańka M., Uhl T.: Design process of IDT aided by multiphysics FE analyses. The International Journal of Multiphysics, Vol. 6, No. 2, 2012, pp. 129–147.
Mańka M., Rosiek M., Martowicz A.: Piezocomposite transducers for guided waves. In: Stepiński T., Uhl T., Staszewski W. [eds.]: Advanced structural damage detection from theory to engineering applications. John Wiley & Sons, Chichester, 2013, pp. 109–139.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Ambroziński Ł., Uhl T.: Numerical modelling and experimental verification of interdigital transducers for lamb wave generation. In: Černašėjus O., Kilikevičius A. [ed.]: Proceedings of the 9th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM-2013, Vilnius, Lithuania, 1–3 July, 2013, pp. 158–159.
Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Ambroziński Ł., Uhl T., Stepiński T.: Novel method for simulation of Lamb wave propagation generated by an interdigital transducer. In: Chang F.-C. [ed.]: Structural Health Monitoring 2013, A roadmap to intelligent structures / Proceedings of the 9th International Workshop on Structural Health Monitoring, Stanford, USA, 10–12 September 2013, Vol. 2, Lancaster, DEStech Publications, pp. 2488–2495.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Stepinski T., Uhl T.: Piezoelektryczny przetwornik ultradźwiękowy i sposób jego sterowania (Eng.: Ultrasonic piezoelectric transducer design and control methods). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Patent Application PL 399163 A1, Appl. No. P.399163, Int. Cl.: B06B 1/06(2006.01), 14 May 2012, publ. 25 November 2013, Biuletyn Urzędu Patentowego, No. 24, 2013, pp. 5-6.
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Stepinski T., Uhl T.: Ultradźwiękowy przetwornik piezoelektryczny i sposób jego sterowania (Eng.: Design and control methods of the piezoelectric ultrasonic transducer). Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Patent Application PL 399164 A1, Appl. No. P. 399164, Int. Cl.: B06B 1/06(2006.01), 14 May 2012, publ. 25 November 2013, Biuletyn Urzędu Patentowego, No. 24, 2013, p. 6.
Mańka M., Rosiek M., Martowicz A., Stepinski T., Uhl T.: Tunable interdigital transducer for lamb waves. Proceedings of the 7th European Workshop on Structural Health Monitoring EWSHM 2014, Institut de Recherche en Informatique et Automatique; Nantes, France, 8–11 July 2014, pp. 473–479 (abstr. p. 73).
Mańka M., Martowicz A., Rosiek M., Ambroziński Ł., Uhl T.: Numerical modelling and experimental verification of interdigital transducers for lamb wave generation. Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena, Vols. 220–221, 2015, pp. 843–848.
Stepinski T., Mańka M., Martowicz A., Rathod V.T.: Interdigital transducers in structural health monitoring based on Lamb waves: a state of the art. In: Lynch J.P. [ed.]: Sensors and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems, Vol. 9803, 2016; Proceedings of the SPIE / The International Society for Optical Engineering, Las Vegas, USA, 21–24 March 2016, pp. 98030N-1–98030N-15.
Stepinski T., Mańka M., Martowicz A.: Interdigital Lamb wave transducers for applications in Structural Health Monitoring. NDT&E International, Vol. 86, 2017, pp. 199-210.
Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: Wykorzystanie pomiarów impedancji elektromechanicznej do detekcji uszkodzeń konstrukcji mechanicznych (Eng.: An application of measurements of electromechanical impedance for damage detection in mechanical systems). Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 55, No. 9, 2009, pp. 707-710.
Uhl T., Klepka A., Kohut P., Martowicz A., Mendrok K., Holak K., Pieczonka Ł., Rosiek M., Szwedo M.: Wyniki uzyskane przez zespół Katedry Robotyki i Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Eng.: Results obtained by the team of the Department of Robotics and Mechatronics, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Science and Technology in Krakow). In: Uhl T., Mendrok K. [eds.]: Systemy monitorowania i diagnostyki konstrukcji o wysokim poziomie ryzyka awarii. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2009, pp. 71-167.
Rosiek M., Martowicz A., Uhl.: Symulacje numeryczne impedancji elektromechanicznej pod kątem zastosowań w systemie monitorowania stanu konstrukcji. (Eng.: Finite element simulations of electro-mechanical impedance for structural health monitoring). In: Uhl T. [ed.]: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Kraków, 2010, pp. 271–281.
Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: An application of electro-mechanical impedance for damage detection in mechanical systems. In: Casciati F., Giordano M. [eds.]: Proceedings of the fifth European Workshop Structural Health Monitoring 2010, Sorrento, Italy, 28 June – 4 July 2010, DEStech Publications, Inc., Pennsylvania, USA, 2010, pp. 976–981.
Rosiek M., Martowicz A., Uhl T.: Uncertainty and sensitivity analysis of electro-mechanical impedance based SHM system. In: Khalili N., et al. [eds.]: Proceedings of the 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics WCCM/APCOM 2010, Centre for Infrastructure Engineering and Safety; Sydney, Australia, 19–23 July 2010, 9pp. (abstr. p.34).
Rosiek M., Martowicz A., Uhl T.: Uncertainty and sensitivity analysis of electro-mechanical impedance based SHM system. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering / Proceedings of the 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics WCCM/APCOM 2010, Sydney, Australia, 19–23 July 2010, Vol. 10, No. 1, 2010, ID 012207, 9pp.
Rosiek M, Martowicz A., Uhl T.: Structural health monitoring system based on electromechanical impedance measurements. In: Chang F.-K. [ed.]: Structural Health Monitoring 2011; Condition-based maintenance and intelligent structures / Proceedings of the 8th International Workshop on Structural Health Monitoring, Stanford, USA, 13–15 September 2011, Vol. 1, Lancaster, DEStech Publications Inc., pp. 314–321.
Rosiek M., Martowicz A., Uhl T., Stępiński T., Łukomski T.: Electromechanical impedance method for damage detection on mechanical structures. Proceedings of 11th IMEKO TC 10 Workshop on Smart Diagnostics of Structures, AGH University of Science and Technology; Krakow, 18–20 October 2010, 8pp.
Rosiek M., Martowicz A., Uhl.: Electro-mechanical impedance based Structural Health Monitoring system. Proceedings of 5th Dresden Airports Seminar. Recent Trends in SHM and NDE, Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing. Dresden Branch; Dresden, Germany, 3-4 November 2010.
Ambroziński Ł., Ochoński J., Klepka A., Martowicz A., Mańka M., Rosiek M., Stępiński T., Uhl T.: Guided waves based damage detection and localization SHM system. Proceedings of 5th Dresden Airports Seminar. Recent Trends in SHM and NDE, Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing. Dresden Branch; Dresden, Germany, 3-4 November 2010.
Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: Electromechanical impedance based SHM system for aircraft applications. Timetable of Smart Diagnostics of Structure 2011, Structural Health Monitoring, Krakow, Poland, 14–15 November 2011, p. 33.
Rosiek M., Martowicz A., Uhl T.: Electromechanical impedance method for damage detection in pipeline section. In: Uhl T. [ed.]: Selected problems of modal analysis of mechanical systems, AGH University of Science and Technology, Krakow, 15th School on Modal Analysis, Kraków, Poland, 2011, pp. 119–126.
Rosiek M., Martowicz A., Uhl T.: Conception of electromechanical impedance based structural health monitoring system. In Uhl T. [ed.]: Projektowanie mechatroniczne, zagadnienia wybrane. Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Kraków, 2011, pp. 185–191.
Rosiek M., Martowicz A., Uhl.: An overview of electromechanical impedance method for damage detection in mechanical structures. In: Boller C. [ed.]: Structural Health Monitoring. Vol. 2, DGZfP e.V., Berlin, 2012, Proceedings of the Sixth European Workshop, Dresden, Germany, 3–6 July 2012, pp. 1376–1383.
Rosiek M., Dragan K., Martowicz A., Uhl T.: Damage detection in riveted aircraft elements based on electromechanical impedance measurements. 5th International Congress on Technical Diagnostics, AGH University of Science and Technology, 3–5 September 2012, Kraków, Poland, abstr. p. 126.
Rosiek M., Martowicz A., Uhl T.: Electromechanical impedance based SHM system for aircraft applications. Key Engineering Materials, Vol. 518, 2012, pp. 127–136.
Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji (Eng.: Structural Health Monitoring). Służby Utrzymania Ruchu, Vol. 3, 2012, pp. 48–51.
94. Martowicz A., Rosiek M., Uhl T.: SHM system based on impedance measurements. Diagnostyka, No. 3(59), 2011, pp. 3–8.
Martowicz A., Rosiek M.: Electromechanical impedance method. In: Stepiński T., Uhl T., Staszewski W. [eds.]: Advanced structural damage detection from theory to engineering applications. John Wiley & Sons, Chichester, 2013, pp. 141–176.
Rosiek M., Dragan K., Martowicz A., Uhl T.: Damage detection in riveted aircraft elements based on the electromechanical impedance measurements. Key Engineering Materials, Vol. 588, 2014, pp. 54–63.
Rosiek M., Martowicz A., Gallina A., Uhl T.: Probability of detection of damage for electromechanical impedance based SHM system. Diagnostyka, Vol. 15, No. 4, 2014, pp. 3 8.
Martowicz A., Sendecki A., Salamon M., Rosiek M, Uhl T.: Application of electromechanical impedance-based SHM for damage detection in bolted pipeline connection. Nondestructive Testing and Evaluation, Vol. 31, No. 1, 2016, pp. 17–44.

Informacje dodatkowe:

Brak