Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-205-SI-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł „Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych” obejmuje własną pracę studentów realizowaną pod opieką pracownika naukowego w jednej z poniżej sprecyzowanych form:
1. Projekt indywidualny
2. Wyróżniająca się działalność w studenckim kole naukowym
3. Praca naukowa

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zagadnienia w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędne do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w układach i systemach inteligentnych oraz w ich otoczeniu IME2A_W01, IME2A_W02, IME2A_W03 Projekt
M_W002 metodykę projektowania złożonych układów i systemów inteligentnych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu IME2A_W05, IME2A_W06, IME2A_W04 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 pozyskiwać informacje o układach i systemach inteligentnych z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie IME2A_U01 Projekt
M_U002 wykorzystać wiedzę teoretyczną w zadaniach analizy i syntezy układów i systemów inteligentnych IME2A_U08, IME2A_U07, IME2A_U02 Projekt
M_U003 przygotować i przedstawić prezentację wyników realizacji zadania inżynierskiego z obszaru systemów inteligentnych IME2A_U04 Projekt
M_U004 wykorzystywać różne metody i narzędzia komputerowe wspomagające projektowanie, wykonywanie i eksploatację systemów inteligentnych z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) IME2A_U13, IME2A_U10, IME2A_U12, IME2A_U11 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w obszarze projektowania, realizacji i eksploatacji systemów inteligentnych IME2A_K02, IME2A_K01 Projekt
M_K002 świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur projektując, wykonując i eksploatując systemy inteligentne IME2A_K03 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zagadnienia w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędne do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w układach i systemach inteligentnych oraz w ich otoczeniu - - - - - - - - - - -
M_W002 metodykę projektowania złożonych układów i systemów inteligentnych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pozyskiwać informacje o układach i systemach inteligentnych z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - - - - - - - - - -
M_U002 wykorzystać wiedzę teoretyczną w zadaniach analizy i syntezy układów i systemów inteligentnych - - - - - - - - - - -
M_U003 przygotować i przedstawić prezentację wyników realizacji zadania inżynierskiego z obszaru systemów inteligentnych - - - - - - - - - - -
M_U004 wykorzystywać różne metody i narzędzia komputerowe wspomagające projektowanie, wykonywanie i eksploatację systemów inteligentnych z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy w obszarze projektowania, realizacji i eksploatacji systemów inteligentnych - - - - - - - - - - -
M_K002 świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur projektując, wykonując i eksploatując systemy inteligentne - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 150 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych” może być uzyskane na podstawie projektu wykonanego pod opieką pracownika naukowego, udokumentowanego osiągnięcia studenta w studenckim ruchu naukowym, potwierdzonego osiągnięcia obejmującego: zadanie konstrukcyjne lub analizę symulacyjną lub analizę eksperymentalną w ramach realizacji projektu badawczego pod opieką pracownika naukowego,autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowej (wydanej lub w druku).

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=ocena z projektu lub ze sprawozdania

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości wyrównywane są poprzez samodzielne nadrabianie tych zaległości przez studenta
w trybie ustalonym przez prowadzącego indywidualną pracę badawczą pracownika naukowego (opiekuna naukowego) oraz osobę odpowiedzialna za moduł „Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych”.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Projekt indywidualny

Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych” może być uzyskane na podstawie projektu wykonanego pod opieką pracownika naukowego. Tematyka projektu może, choć nie musi, być związana z realizacją pracy magisterskiej. Wykonanie projektu kończy się przygotowaniem syntetycznego sprawozdania z wykonanych prac.
W trakcie realizacji projektu student ma rozwiązać sformułowany przez opiekuna, lub sformułowany przez siebie i zaakceptowany przez opiekuna, problem badawczy. Wynikiem realizacji projektu może być: krytyczna analiza stanu wiedzy, analiza symulacyjna, analiza eksperymentalna, projekt konstrukcyjny, aplikacja programowa, prototyp urządzenia mechatronicznego lub jego części (układ sterowania, układ sensoryczny, napęd itp.). W trakcie realizacji projektu student ma osiągnąć i przedstawić oryginalne wyniki.
Projekt musi być wykonany i zaakceptowany przez opiekuna w trakcie 2 semestru studiów.
Wyróżniająca się działalność w studenckim kole naukowym.

Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych” może być uzyskane na podstawie udokumentowanego osiągnięcia studenta w studenckim ruchu naukowym. Osiągnięcia takie obejmują:
-potwierdzoną, wyróżniającą się indywidualną pracę konstrukcyjną,
-potwierdzony, aktywny, osobisty udział w konkursie inżynierskim o zasięgu międzynarodowym,
-wyróżnienie (laureaci) w konkursie inżynierskim o zasięgu krajowym
-autorstwo referatów przedstawianych na studenckich sesjach naukowych
-autorstwo publikacji naukowych powstałych w ramach pracy w kole naukowym.
W przypadku wyróżniającej się działalności w studenckim kole naukowym student jest zobowiązany o pisemne wystąpienie o zaliczenie modułu do końca 4 tygodnia zajęć semestru 2 studiów.
Praca naukowa

Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych” może być uzyskane na podstawie:
-potwierdzonego osiągnięcia obejmującego: zadanie konstrukcyjne lub analizę symulacyjną lub analizę eksperymentalną w ramach realizacji projektu badawczego pod opieką pracownika naukowego
-autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowej (wydanej lub w druku)
W przypadku zrealizowanej pracy naukowej student jest zobowiązany o pisemne wystąpienie o zaliczenie modułu do końca 4 tygodnia zajęć semestru 2 studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i pomoce naukowe dedykowane są indywidualnie dla studentów przez pracownika naukowego (opiekuna naukowego) prowadzącego „Indywidualną pracę badawczą w obszarze systemów inteligentnych”.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących „Indywidualną pracę badawczą w obszarze systemów inteligentnych” dostępne w Bibliotece Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Informacje dodatkowe:

Szczegóły dotyczące realizacji modułu „Indywidualna praca badawcza w obszarze systemów inteligentnych” precyzuje i weryfikuję pracownik naukowy (opiekun naukowy) pracy badawczej. Tematyka pracy badawczej związana jest bezpośrednio z obszarem analizy, projektowania, wykonywania i/lub eksploatacji systemów inteligentnych.