Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelling and simulation of systems
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-219-SI-s
Wydział:
Przedmioty prowadzone w językach obcych (AGH UST International Courses)
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cetnarowicz Krzysztof (cetnar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows methods of modelling and simulation for discrete simulation Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Student knows general types of simulation Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student knows methods of modelling and simulation for continous simulation Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Students are able to prepare a simulation system for a given problem, and perform simulation experiments for discrete simulation Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Students are able to prepare a simulation system for a given problem, and perform simulation experiments for continous simulation Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
56 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows methods of modelling and simulation for discrete simulation + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows general types of simulation + - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows methods of modelling and simulation for continous simulation + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students are able to prepare a simulation system for a given problem, and perform simulation experiments for discrete simulation - - + - - - - - - - -
M_U002 Students are able to prepare a simulation system for a given problem, and perform simulation experiments for continous simulation - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 56 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Modelling and Simulation of Systems introduction (6)

  Basic kinds of computer simulation. Discrete simulation, definition of the process,state of the process, evolution of the process, an algorithm of the simulation of a given process. (4)

  Deterministic, non deterministic process, simple and complex process, examples. (2)

 2. Modelling and Simulation of Systems – discrete simulation (20)

  Methods and tools of the discrete process modelling, analysis of the process states. (6)

  Decomposition of the complex discrete process into simple partial processes, concept of an object, identification of an active object. (2)

  Algorithm of the simulation of discrete processes, concept of an event, clock driven simulation, event driven simulation,events and a plan of simulation, a basic system for event driven simulation. (6)

  Realization of the algorithm of simulation and event-driven simulation system with optimal management of resources. (6)

 3. Modelling and Simulation of Systems – continuous process and special process (4)

  Modelling and simulation of continuous processes. Basic concepts, realization of the simulation model of continuous process with the use of the event driven simulation system. Examples. (2)

  Simulation of special processes. Example of concurrent process simulation (2)

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
 1. Modelling and Simulation of Systems – disrete simulation (20)

  Students prepare laboratory exercises related to a simulation system for discrete simulation

 2. Modelling and Simulation of Systems – continuous simulation (10)

  Students prepare laboratory exercises related to a simulation system for continuous simulation and/or concurrent processes

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average value (av) of laboratories and examination
Final Grade(FG)=
if av>4.75 then FG:=5.0 else
if av>4.25 then FG:=4.5 else
if av>3.75 then FG:=4.0 else
if av>3.25 then FG:=3.5 else FG:=3

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Evans J.B, Structures of discrete event simulation: an introduction to the engagement strategy", Prentice Hall, 1988
2.Woolfson M.M., Pert G.J. “An introduction to computer simulation”, Oxford University Press, USA, 1999
3. Raczynski S. "Modelling and Simulation”, Wiley; 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

none