Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-303-SI-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium dyplomowe przygotowuje do realizacji pracz dyplomowej magisterskiej, która jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub projektowego wykonanym pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego. Praca magisterska powinna mieć aspekt projektowy, badawczy i twórczy. Studenci przedstawiają prezentację multimedialną na forum grupy oraz uczestniczą w dyskusji nad tematyką wystąpienia. Prowadzący ocenia wiedzę oraz sposób prezentacji prelegentów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. IME2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych dotyczących realizacji zadania projektowego lub badawczego. IME2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. IME2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia IME2A_U06 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. IME2A_K01, IME2A_K02 Udział w dyskusji
M_K002 angażowania się w dyskusję, oceny efektów pracy innych studentów, właściwego formułowania swoich argumentów. IME2A_K01, IME2A_K02 Udział w dyskusji
M_K003 świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur IME2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawowe zasady dotyczące opracowania i prezentacji wyników badań. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 przygotować i przedstawić prezentację ustną w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych dotyczących realizacji zadania projektowego lub badawczego. - - - - - + - - - - -
M_U002 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne. - - - - - + - - - - -
M_U003 określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ciągłego dokształcenia, co realizuje poprzez przygotowanie pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
M_K002 angażowania się w dyskusję, oceny efektów pracy innych studentów, właściwego formułowania swoich argumentów. - - - - - + - - - - -
M_K003 świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
zajęcia seminaryjne

Ogólne omówienie tematyki prac magisterskich realizowanych przez studentów w danym roku akademickim.
Przedstawienie i omówienie sposobów przygotowania poprawnej prezentacji multimedialnej na temat realizowanej pracy magisterskiej.
Przewidywane są dwie prezentacje. Pierwsza prezentacja obejmuje podstawy fizyczne metod wykorzystywanych w pracy magisterskiej, cel proponowanych badań oraz oczekiwane wyniki. Druga prezentacja ma na celu przedstawienie rezultatów badań oraz wynikających z ich realizacji wniosków.
Dyskusja na temat proponowanych przez prelegenta rozwiązań dotyczących postawionego mu zadania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Na zajęciach oceniane jest przygotowanie studenta do seminarium, wartość merytoryczna prezentacji, sposób referowania oraz odpowiedzi na pytania biorących udział w dyskusji i aktywność na zajęciach. Prezentacja dotyczy zagadnień opracowywanych w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową (OK) modułu oblicza się według wzoru:

OK = 0,6• P + 0,4• D

gdzie

E – ocena uzyskana z prezentacji
D – ocena uzyskana za dyskusję

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne zaległości wyrównywane są poprzez samodzielne nadrabianie tych zaległości przez
studenta dotyczy to zajęć na których student był nieobecny. Osoby nieobecne z przyczyn losowych na seminariach z danego tematu zobowiązane są do ich indywidualnego ustnego lub pisemnego zaliczenia w trybie ustalonym przez prowadzącego seminaria (w ten sposób możliwe jest zaliczenie co najwyżej dwóch zajęć). Może zostać również wydany przez prowadzącego dodatkowy temat, którego rezultatem będzie prezentacja lub krótki raport.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów I i II stopnia. Umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej,
Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
2. Łucki Z., Ganbarelli G. “Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie”, Universitas, Kraków, 1995.
3. Zalecana literatura podawana jest indiwidualnie dla każdego dyplomanta przez opiekuna pracy magisterskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia seminaryjne odbywać się będą w pomieszczeniach wyposażonych w komputer i projektor multimedialny w salach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.