Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-304-SI-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ciesielka Wojciech (ghciesie@cyf-kr.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł stanowi główny element procesu dyplomowania i wiąże się z przygotowaniem
przez studenta pracy dyplomowej magisterskiej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zagadnienia z obszaru Systemów inteligentnych i dyscypliny Inżynieria Mechatroniczna, niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów zawartych w tematyce pracy magisterskiej. IME2A_W01, IME2A_W07, IME2A_W05, IME2A_W06, IME2A_W04, IME2A_W02, IME2A_W03 Egzamin,
Recenzja pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w ukladach i systemach inteligentnych urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu IME2A_W01 Udział w dyskusji,
Recenzja pracy dyplomowej,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. IME2A_U07, IME2A_U01, IME2A_U03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej,
Wykonanie projektu
M_U002 przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania omówionego w pracy magisterskiej. IME2A_U04 Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U003 posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji zagadnień inżynierskich. IME2A_U13, IME2A_U10, IME2A_U12, IME2A_U11 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 brania odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. IME2A_K02, IME2A_K01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_K002 ciągłego dokształcania się (studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. IME2A_K03, IME2A_K01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zagadnienia z obszaru Systemów inteligentnych i dyscypliny Inżynieria Mechatroniczna, niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów zawartych w tematyce pracy magisterskiej. - - - - - - - - - - -
M_W002 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w ukladach i systemach inteligentnych urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. - - - - - - - - - - -
M_U002 przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania omówionego w pracy magisterskiej. - - - - - - - - - - -
M_U003 posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji zagadnień inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 brania odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - - - - - - -
M_K002 ciągłego dokształcania się (studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 515 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Przygotowanie do zajęć 100 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 410 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie ocen pracy wystawionych przez promotora i recenzenta sprecyzowanych w regulaminie studiów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

1

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i pomoce naukowe zalecane indywidualnie przez promotora pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe promotorów i pracowników naukowych ze specjalności Systemy Inteligentne oraz Inżynierii Mechatronicznej.

Informacje dodatkowe:

Szczegóły dotyczące realizacji modułu precyzuje i weryfikuję pracownik naukowy (opiekun pracy magisterskiej). Tematyka pracy dyplomowej magisterskiej związana jest bezpośrednio z obszarem analizy, projektowania, wykonywania i/lub eksploatacji systemów inteligentnych i Inżynierią mechatroniczną.