Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechatronika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-101-SI-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Systemy inteligentne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Omówienie oraz praktyczna aplikacja zasad i metod projektowania z użyciem narzędzi CAD, CAM i CAE w wybranych zakresach zastosowań. IME2A_W04 Egzamin,
Projekt inżynierski,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nauczy się używać zaawansowanych narzędzi do projektowania i symulacji. IME2A_U09 Projekt inżynierski,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umiejętność formułowania specyfikacji projektu złożonego mechatronicznego systemu lub urządzenia. IME2A_U09 Projekt inżynierski,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zrozumienie metod formułowania i przekazywania informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki. IME2A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
98 28 0 56 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Omówienie oraz praktyczna aplikacja zasad i metod projektowania z użyciem narzędzi CAD, CAM i CAE w wybranych zakresach zastosowań. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nauczy się używać zaawansowanych narzędzi do projektowania i symulacji. + - + + - - - - - - -
M_U002 Umiejętność formułowania specyfikacji projektu złożonego mechatronicznego systemu lub urządzenia. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zrozumienie metod formułowania i przekazywania informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godz
Punkty ECTS za moduł 8 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 98 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 34 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
Mechatronika

 1. Modelowanie bryłowe, powierzchniowe i hybrydowe części maszyn i układów złożonych
 2. Integracja systemów CAD/CAM w projektowaniu mechatronicznym – wprowadzenie
 3. Struktura i funkcjonalność zaawansowanego systemu CAD/CAM na przykładzie CATIA v.5
 4. Wspomaganie optymalizacji produktu przy pomocy baz wiedzy na etapie projektowania
 5. Projektowanie obwodów drukowanych przy pomocy systemu CAD
 6. Ergonomiczna weryfikacja projektu przy użyciu narzędzi systemu CAD
 7. Projektowanie i symulacja procesów obróbczych
 8. Analizy układów mechanicznych ze sterowaniem realizowane w systemie LMS Virtual.Lab
 9. Projektowanie układów elektronicznych przy pomocy pakietu OrCAD
 10. Symulacja układów elektronicznych przy pomocy pakietu PSpice
 11. Projektowanie systemów oprogramowania przy pomocy pakietu Rational Rose
 12. Testowanie systemów oprogramowania przy pomocy pakietów Rational Robot i Rational Purify
 13. Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych
  Algorytm metody MES
 14. Tworzenie modeli MES. Przykłady aplikacji: analiza liniowa statyczna, analiza liniowa dynamiczna

Ćwiczenia laboratoryjne (56h):
Mechatronika

 1. Modelowanie bryłowe części i złożeń
 2. Modelowanie powierzchniowe
 3. Modelowanie hybrydowe
 4. Tworzenie i wykorzystanie bazy wiedzy
 5. Projektowanie obwodu drukowanego
 6. Projektowanie operacji frezowania
 7. Przygotowanie symulacji procesu frezowania
 8. Wykorzystanie narzędzi analiz ergonomicznych
 9. Wprowadzenie do pakietu PSpice cz.1
 10. Wprowadzenie do pakietu PSpice cz.2
 11. Tworzenie przykładowych układów elektronicznych
 12. Symulacja układów elektronicznych
 13. Tworzenie mieszanych układów analogowo-cyfrowych
 14. Symulacja mieszanych układów analogowo-cyfrowych
 15. Tworzenie układów przetworników AC
 16. Symulacja układów przetworników AC

Ćwiczenia projektowe (14h):
Mechatronika

Projekt 1: Model złożeniowy i modele części zadanego mechanizmu
Projekt 2: Analizy kinematyczne wykonanego modelu mechanizmu
Projekt 3: Dokumentacja rysunkowa złożenia i części
Projekt 4: Projekt układu monitorowania i sterowania wybranego obiektu mechanicznego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen: laboratorium, projektu i egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. CATIA v.5 – Documentation on line
 2. MSC/NASTRAN. Quick Reference Guide.
 3. MSC/NASTRAN. Reference Manual.
 4. PSpice documentation.
 5. Rational Rose (Robot, Purify) documentation.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
 1. Zaawansowane narzędzia systemu CAD/CAM (CATIA v.5) i ich wykorzystanie w wybranych zastosowaniach projektowych.
 2. Wprowadzenie do zaawansowanych systemów projektowania i symulacji układów elektronicznych i programowych.
 3. Metoda Elementów Skończonych: podstawowe pojęcia, algorytmy. Tworzenie modeli MES. Analizy liniowe: statyczne i dynamiczne.