Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Indywidualna praca badawcza w obszarze wytwarzania mechatronicznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-205-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł „Indywidualna praca badawcza” obejmuje własną pracę studentów realizowaną
pod opieką pracownika naukowego w jednej z 3 następujących form:
1.Projekt indywidualny, 2.Wyróżniająca się działalność w studenckim kole naukowym, 3.Praca naukowa

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu. Ma wiedzę w zakresie badania, modelowania, projektowania, wytwarzania, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. IME2A_K01, IME2A_W01, IME2A_K03, IME2A_W07 Sprawozdanie,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych. potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe lub procesy wytwarzania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne. potrafi projektować urządzenia i systemy mechatroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) IME2A_U03, IME2A_U10, IME2A_U08, IME2A_U07 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. IME2A_K01, IME2A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia IME2A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu. Ma wiedzę w zakresie badania, modelowania, projektowania, wytwarzania, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników. potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych. potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe lub procesy wytwarzania złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne. potrafi projektować urządzenia i systemy mechatroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 175 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wystawiane jest na podstawie oceny opiekuna pracy, oceny wystawionej przez prowadzącego projekt badawczy, oceny opiekuna koła naukowego lub na podstawie sprawozdania przygotowanego przez studenta.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny opiekuna pracy, oceny wystawionej przez prowadzącego projekt badawczy, oceny opiekuna koła naukowego lub na podstawie sprawozdania przygotowanego przez studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości i zaliczenia nieobecności na zajęciach seminaryjnych ustala każdorazowo prowadzący przy udziale opiekuna pracy lub prowadzącego projekt badawczy lub opiekuna koła naukowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Projekt indywidualny
Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie projektu wykonanego pod opieką pracownika naukowego. Tematyka projektu może, choć nie musi, być związana z realizacją pracy magisterskiej. Wykonanie projektu kończy się przygotowaniem syntetycznego sprawozdania z wykonanych prac.
W trakcie realizacji projektu student ma rozwiązać sformułowany przez opiekuna, lub sformułowany przez siebie i zaakceptowany przez opiekuna, problem badawczy. Wynikiem realizacji projektu może być: krytyczna analiza stanu wiedzy, analiza symulacyjna, analiza eksperymentalna, projekt konstrukcyjny, aplikacja programowa, prototyp urządzenia mechatronicznego lub jego części (układ sterowania, układ sensoryczny, napęd itp.). W trakcie realizacji projektu student ma osiągnąć i przedstawić oryginalne wyniki.
Projekt musi być wykonany i zaakceptowany przez opiekuna w trakcie 2 semestru studiów.
Wyróżniająca się działalność w studenckim kole naukowym.
Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie udokumentowanego osiągnięcia studenta w studenckim ruchu naukowym. Osiągnięcia takie obejmują:
– potwierdzoną, wyróżniającą się indywidualną pracę konstrukcyjną,
– potwierdzony, aktywny, osobisty udział w konkursie inżynierskim o zasięgu międzynarodowym,
– wyróżnienie (laureaci) w konkursie inżynierskim o zasięgu krajowym
– autorstwo referatów przedstawianych na studenckich sesjach naukowych
– autorstwo publikacji naukowych powstałych w ramach pracy w kole naukowym.
W przypadku wyróżniającej się działalności w studenckim kole naukowym student jest zobowiązany o pisemne wystąpienie o zaliczenie modułu do końca 4 tygodnia zajęć semestru 2 studiów.
Praca naukowa
Zaliczenie modułu „Indywidualna praca badawcza” może być uzyskane na podstawie:
– potwierdzonego osiągnięcia obejmującego: zadanie konstrukcyjne lub analizę symulacyjną lub analizę eksperymentalną w ramach realizacji projektu badawczego pod opieką pracownika naukowego
– autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowej (wydanej lub w druku)
W przypadku zrealizowanej pracy naukowej student jest zobowiązany o pisemne wystąpienie o zaliczenie modułu do końca 4 tygodnia zajęć semestru 2 studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura wskazana przez opiekuna pracy lub prowadzącego projekt badawczy lub opiekuna koła naukowego odpowiednio do zakresu tematycznego pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak