Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy transportowe w systemach wytwarzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-209-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot jest ukierunkowany na wybrane zagadnienia dotyczące procesów transportowych w systemach wytwarzania.
Słuchacz ma uporządkowaną wiedzę w zakresie formułowania problemów dotyczących procesów transportowych w systemach wytwarzania (PTwSW).
Słuchacz umie posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie wybranych inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu inżynierskich problemów dotyczących PTwSW.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza w zakresie procesów transportowych w systemach wytwarzania. IME2A_W01, IME2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Wiedza w zakresie zastosowania wybranych środków transportowych w systemach wytwarzania. IME2A_W01, IME2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych środków transportowych. IME2A_U04, IME2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich w zakresie procesów transportowych. IME2A_U04, IME2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych w procesie eksploatacji środków transportowych. IME2A_U04, IME2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie procesów transportowych w systemach wytwarzania. IME2A_K01, IME2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie eksploatacji wybranych procesów transportowych. IME2A_K01, IME2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
70 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza w zakresie procesów transportowych w systemach wytwarzania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie zastosowania wybranych środków transportowych w systemach wytwarzania. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętności w zakresie projektowania wybranych środków transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności w zakresie formułowania złożonych problemów inżynierskich w zakresie procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
M_U003 Umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych w procesie eksploatacji środków transportowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Kompetencje społeczne w zakresie procesów transportowych w systemach wytwarzania. + - + - - - - - - - -
M_K002 Kompetencje społeczne w zakresie eksploatacji wybranych procesów transportowych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 70 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Charakterystyka procesów transportowych w systemach wytwarzania.
 2. Systemy i środki transportu cyklicznego.
 3. Systemy i środki transportu ciągłego.
 4. Zautomatyzowane systemy i środki transportu technologicznego.
 5. Charakterystyka środków transportu typu podwieszonego, budowa i eksploatacja.
 6. Projektowanie mechanizmów i konstrukcji nośnych dźwignic.
 7. Procesy transportowe na przykładzie wybranych systemów wytwarzania.
 8. Telematyka w nadzorowaniu i sterowaniu procesów transportowych.
 9. Techniki sterowania środkami transportowymi i automatycznej identyfikacji.
 10. Wybrane problemy eksploatacji urządzeń transportu technologicznego.
Ćwiczenia laboratoryjne (42h):
 1. Projekt systemu transportowego z wykorzystaniem różnych modów transportu.
 2. Metody planowania i realizowania badań eksperymentalnych procesów transportowych.
 3. Projekt konstrukcji nośnej mostu suwnicy pomostowej z dźwigarami typu skrzynka.
 4. Badania i analiza konstrukcji dźwignic w aspekcie bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacyjnej.
 5. Projektowanie systemów wizyjnych dla potrzeb złożonych procesów transportowych.
 6. Projekt układów regulacji odpornej i adaptacyjnej mechanizmów ruchu suwnic z zastosowaniem metod klasycznych i sztucznej inteligencji.
 7. Projekt układów sterowania dyspozycyjnego mechanizmów ruchu suwnicy pomostowej z zastosowaniem sterowników PLC (LF).
 8. Projekt platformy sterowania, wizualizacji i nadzorowania procesu transportowego.
 9. Projekt trajektorii ładunku przemieszczanego przez urządzenie transportowe z użyciem algorytmów heurystycznych.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Podczas zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładu: możliwy sprawdzian z materiału przedstawionego na wykładach i realizacja
projektów w powiązaniu z wykładami lub opcjonalnie minimum 75% obecności na wykładach i
realizacja projektów w powiązaniu z wykładami.
Zaliczenie ćwiczenia: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Zaliczenie poprawkowe: zaliczenie sprawdzianu lub wykonanie projektów.
Warunek dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie wykładu i zaliczenie ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń: średnia arytmetyczna ocen z wykonanych projektów.
Ocena z wykładu: ocena z wykonanych projektów i opcjonalnie ze sprawdzianu.
Ocena z egzaminu.
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna: oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu i oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć z inną grupą pod warunkiem powtarzania tematyki zajęć i przy zachowaniu
maksymalnej liczby studentów podczas przedmiotowych zajęć. W innych udokumentowanych
przypadkach losowych: możliwość zaliczenia w trybie indywidualnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu procesów w systemach wytwarzania, mechatroniki oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
2. Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems, p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
3. Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-7204-613-0).
4. Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe. UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
5. Smoczek J.: Intelligent crane control systems. Publishing House of Sustainable Technologies, National Research Institute, Radom, 2010 (ISBN 978-83-7204-964-3).
6. Publikacje z serii Transport Systems Telematics.
7. czasopisma: Pomiary, Automatyka, Kontrola; Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze; Archiwum Transportu; Transport i Spedycja; Journal of Transportation Engineering; inne.
Przedmiotowe czasopiśmiennictwo: opracowania zwarte, artykuły w czasopismach naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka
Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków – Radom, 2004 (ISBN 83-7204-370-1).
Szpytko J., Kocerba A.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonych środków
transportu. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Kraków – Radom, 2008 (ISBN 978-83-
7204-613-0).
Szpytko J.: Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego. Maszyny i urządzenia transportowe.
UWND AGH, KE 304, Kraków, 2008 (ISBN 978-83-7464-188-3).
Szpytko J. (Ed.): Engineering Achievements Across the Global Village. Library of Maintenance Problems,
p.536, IT-NRI, Radom, 2005.
Przedmiotowe artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

Informacje dodatkowe:

Na zajęciach sprawdzana jest obecność.