Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-303-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium dyplomowe, przygotowanie pracy magisterskiej, przygotowanie prezentacji i jej obrony.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań mechatroniki w systemach wytwarzania. IME2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu organizacji systemów wytwraznia oraz systemów komputerowego wsparcia przygotowania produkcji. IME2A_W02 Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dokonać analizy zagadnienia o charakterze mechatroniczno-technologicznym z wyprowadzeniem syntetycznych wniosków. IME2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Posiada orientację w kierunkach rowoju współczesnej technologii i dokonuje wyboru kierunków samokształcenia. IME2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Cechuje sie aktywną postawą w kreowaniu praktycznych możliwości realizacji ambicji zawodowych w sferze produkcyjnej oraz usługowej. IME2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu zastosowań mechatroniki w systemach wytwarzania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu organizacji systemów wytwraznia oraz systemów komputerowego wsparcia przygotowania produkcji. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dokonać analizy zagadnienia o charakterze mechatroniczno-technologicznym z wyprowadzeniem syntetycznych wniosków. - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada orientację w kierunkach rowoju współczesnej technologii i dokonuje wyboru kierunków samokształcenia. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Cechuje sie aktywną postawą w kreowaniu praktycznych możliwości realizacji ambicji zawodowych w sferze produkcyjnej oraz usługowej. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 27 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
 1. Rodzaje i charakterystyka prac magisterskich. Struktura pracy dyplomowej magisterskiej. Gromadzenie materiałów źródłowych. Metodologiczne podstawy doboru i analizy krytycznej prezentowanego stanu wiedzy.Rzeczowy układ treści pracy dyplomowej. Zasady oznaczania rysunków, tabel, wzorów oraz stosowanej symboliki.Wybór systemu jednostek miar stosowanych wpracy. Zagadnienia etyczno-moralne wynikające z wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.Sposób prezentacji wlasnych dokonań podczas wystąpień seminaryjnych.

 2. Zasady przygotowania i pisania pracy magisterskiej
  Zapoznanie się z zakresem tematycznym prac magisterskich. Opracowanie harmonogramu realizacji prac z uwzględnieniem specyfiki tematu (prace kompilacyjne, eksperymentalne, projektowe). Zasady pisania i redagowania pracy. Zasady przygotowania prezentacji pracy. Zapoznanie się z kryteriami oceny pracy magisterskiej.
  Cel pracy i metodyka
  Sformułowanie celu pracy. Zasady opisu metodyki badań (dobre przykłady, analiza artykułów naukowych, przygotowanie opisu metodyki własnych badań).
  Dokumentowanie badań.
  Sposób dokumentowania badań naukowych. Pojęcie dyskusji wyników. Kwestia przejrzystości i wiarygodności publikacji. Struktura i konstrukcja publikacji naukowych. Składowe publikacji i polska tradycja typograficzna.
  Publikacja naukowa, odwołania do literatury.
  Zasady powoływania się na źródła i sporządzania spisu literatury (dobre przykłady, analiza publikacji naukowych, przygotowanie własnego spisu, odwołania w tekście). Prawa autorskie do tekstu, ilustracji i innych materiałów.
  Prezentacja referatu z podstaw teoretycznych pracy
  Przedstawienie samodzielnie przygotowanego i opracowanego zwięzłego referatu z podstaw teoretycznych pracy dyplomowej.
  Prezentacja z zakresu tematyki pracy magisterskiej
  Uzasadnienie podjęcia tematu i jego aktualności, cele pracy i sposób ich realizacji. Analiza stanu wiedzy. Przedstawienie metodyki badań i przyjętych założeń oraz wstępnych wyników badań lub analiz. Ewentualna dyskusja nad wynikami badań, przedstawienie własnych poglądów i sposobów rozwiązania istniejących problemów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przygotowanie przez studenta prezentacji, obecność na zajęciach i udział w dyskusjach (aktywności na zajęciach). Dopuszcza się dwie usprawiedliwone nieobecności na seminarium dyplomowym. Sposób zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny ustala każdorazowo prowadzący seminarium dyplomowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zajęć seminaryjnych jest ustalana przez prowadzącego na podstawie przygotowanej przez studenta prezentacji z uwzględnieniem obecności na zajęciach i udziału w dyskusjach (aktywności na zajęciach).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób zaliczenia zajęć, na których student był nieobecny ustala każdorazowo prowadzący seminarium dyplomowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura do przedmiotu jest wskazywana przez promotora odpowiednio do tematu pracy dyplomowej. Publikacje dotyczące polskiej tradycji typograficznej oraz wskazówki dla autorów wybranych witryn wydawniczych. Opisy pakietów prezentacyjnych. Literatura związana z tematyką pracy dyplomowej i tematyką referatu z zakresu danej specjalności.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obowiązkiem studenta jest samodzielne przygotowanie i zaprezentowanie referatu (prezentacji) oraz udział w dyskusjach w ramach zajęć.