Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-304-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Znajomość wpływu sił masowych, temperatury i dynamiki procesów na dokładność wytwarzanych elementów. Znajomość aplikacji komputerowych do projektowania procesów technologicznych, spajania materiałów, obróbki ubytkowej i bezubytkowej w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. Znajomość metod inżynierii odwrotnej, szybkiego prototypowania. Zdolność do syntetycznego ujmowania (opisu) złożonych problemów. Posiadanie kompetencji w zakresie innowacyjnej kreacji własnych celów zawodowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wpływu sił masowych, temperatury i dynamiki zmienności sił w procesie obróbki na dokładność wytwarzanych elementów. IME2A_W01 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Studium przypadków
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą dobór aplikacji komputerowych wspierających projektowanie procesów technologicznych i programowanie obróbki w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. IME2A_W07 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu metod przetwarzana danych i cech stosowanego oprogramowania w systemach inżynierii odwrotnej oraz w technikach Rapid Prototyping. IME2A_W02, IME2A_W03 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wykazuje umiejętność, podziału zlożonego zadania na odpowiednio prostsze oraz posiada zdolność do syntetycznego ujmowania problemów. IME2A_U04 Praca dyplomowa,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada świadomość innowacyjnej roli wiedzy i mozliwości kreacji własnych celów zawodowych na polu przedsiębiorczości. IME2A_K01 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wpływu sił masowych, temperatury i dynamiki zmienności sił w procesie obróbki na dokładność wytwarzanych elementów. - - - - - - - - - + -
M_W002 Posiada wiedzę umożliwiającą dobór aplikacji komputerowych wspierających projektowanie procesów technologicznych i programowanie obróbki w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. - - - - - - - - - + -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu metod przetwarzana danych i cech stosowanego oprogramowania w systemach inżynierii odwrotnej oraz w technikach Rapid Prototyping. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Wykazuje umiejętność, podziału zlożonego zadania na odpowiednio prostsze oraz posiada zdolność do syntetycznego ujmowania problemów. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada świadomość innowacyjnej roli wiedzy i mozliwości kreacji własnych celów zawodowych na polu przedsiębiorczości. - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 595 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 150 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 360 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 80 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (150h):

Praca powinna być twórczym opracowaniem wybranego zagadnienia na podstawie literatury oraz własnych badań przeprowadzonych przez dyplomanta. Dyplomant konsultuje z promotorem zakres pracy, jej przebieg, dostęp do potrzebnej bazy laboratoryjnej oraz końcowy kształt pracy w formie pisemnej. Konsultacje prowadzi się na bieżąco podczas realizacji pracy. Autor magisterskiej pracy dyplomowej powinien wyraźnie określić cel pracy, jej wkład w obecny stan wiedzy i techniki, sposób realizacji pracy, uzyskane wyniki lub efekty oraz wnioski. Praca powinna zawierać wykaz wykorzystanej literatury.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Prezentacja własnej pracy dyplomowej. Udział w dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w seminarium dyplomowym. Obecność obowiązkowa. Prezentacja pracy dyplomowej zakończona dyskusją i uzyskaniem pozytywnej oceny prowadzącego seminarium.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Udział w seminarium dyplomowym. Obecność obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pracy dyplomowej ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej oceny wystawionej przez promotora pracy i recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w seminarium dyplomowym i prezentacja pracy dyplomowej są obowiązkowe. Dopuszcza się do 3 usprawiedliwionych nieobecności na seminarium. Sposób wyrównania
zaległości i zaliczenia nieobecności na zajęciach seminaryjnych ustala każdorazowo prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przygotowanie merytoryczne obejmujące cały wiedzy z okresu studiów na poziomie I i II stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura wskazana przez promotora pracy odpowiednio do zakresu tematycznego pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak