Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oprzyrządowanie i narzędzia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-308-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zagórski Krzysztof (zagkrzys@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania oraz doboru oprzyrządowania technologicznego w procesach wytwarzania mechatronicznego. Nabywa również wiedzę z zakresu budowy narzędzi stosowanych w w procesach wytwarzania mechatronicznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu obróbki ubytkowej IME2A_W03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oprzyrządowania i narzedzi mechatronicznych Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie projektowania oprzyrzadowania i narzędzi Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Umie dobrać narzędzia i oprzyrzadowanie do procesu technologicznego Kolokwium
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe narzedzia i oprzyrzadowanie w procesie technologicznym wytwarzania typowych części maszyn Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Studen rozumie potrzebę ciagłego poszerzania wiedzy w zakresie oprzyrzadowania i narzędzi wykorzystywanych w mechatronice Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
14 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu obróbki ubytkowej + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oprzyrządowania i narzedzi mechatronicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie projektowania oprzyrzadowania i narzędzi + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować proces technologiczny wykonania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać narzędzia i oprzyrzadowanie do procesu technologicznego + - + - - - - - - - -
M_U003 Umie zidentyfikować podstawowe narzedzia i oprzyrzadowanie w procesie technologicznym wytwarzania typowych części maszyn + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studen rozumie potrzebę ciagłego poszerzania wiedzy w zakresie oprzyrzadowania i narzędzi wykorzystywanych w mechatronice + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 14 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1.Środki technologiczne stosowane w procesach wytwarzania mechatronicznego: oprzyrządowanie przedmiotowe (uchwyty obróbkowe i montażowe), narzędzia i oprzyrządowanie narzędziowe (oprawki narzędziowe).
2.Oprzyrządowanie przedmiotowe – cel stosowania, realizowane funkcje, opłacalność, przykłady zastosowań.
3.Uchwyty obróbkowe: budowa, metodologia projektowania.
4.Zasady projektowania uchwytów obróbkowych specjalnych, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych.
5.Oprzyrządowanie przedmiotowe montażowe – funkcje, budowa, przykłady zastosowań.
6.Oprzyrządowanie stosowane w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.
7.Przegląd narzędzi stosowanych w procesach wytwarzania mechatronicznego. Narzędzia skrawające modułowe, wielozadaniowe, zespołowe, mechatroniczne, do skrawania z dużymi prędkościami. Mocowanie narzędzi.
8.Kierunki rozwoju oprzyrządowania i narzędzi mechatronicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (4h):

Analiza ustalenia i obliczenia błędów bazowania.
Kolejność operacji i zabiegów montażowych.
Montaż specjalnego uchwytu obróbkowego z systemu elementów uniwersalnych uchwytów składanych /UPS/.
Wyznaczenie błędów położenia wierconych otworów.
Dobór oprzyrządowania technologicznego i narzędzi stosowanych w procesach wytwarzania mechatronicznego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1 Kolokwium z treści wykładowych.
2 Kolokwium z laboratorium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.75 ocena laboratorium + 0.25 ocena kolokwium z wykładów
Szczegółowe wymogi dotyczące zaliczenia modułu zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zajęć na innej grupie realizującej tą samą tematykę

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony kurs obróbki ubytkowej i bezubytkowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Cichosz P.: Narzędzia skrawające. WNT, Warszawa 2006
2.Feld M.: Uchwyty obróbkowe. WNT, Warszawa 2002
3.Honczarenko J.:Elastyczna automatyzacja wytwarzania. WNT, Warszawa 2000
4.Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1997
5.Isermann R.: Mechatronic system: fundamentals. Springer, London 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Badanie wpływu parametrów skrawania na zużycie ostrzy głowic frezowych przy obróbce tworzyw węglowych WPW-65 — Analyses of the influence of cutting parameters for wear of head blade milling by machining of coal materials WPW-65 / Stanisław KRAWCZYK, Krzysztof ZAGÓRSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2009 R. 40 nr 6, s. 59–67. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.
2.Ocena wpływu strategii pomiaru geometrii elektrod na ustawienie narzędzia w ZSW — Impact assessment of strategy of electrode geometry measurements on tool settings in integrated systems producing / Halina NIECIĄG, Krzysztof ZAGÓRSKI, Rafał KUDELSKI // W: PPM’14 : Podstawowe Problemy Metrologii : [X konferencja] : Kościelisko, 15–18 czerwca 2014 / Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. — Katowice : Komisja Metrologii Oddziału PAN, 2014. — (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Seria: Konferencje ; nr 19). — ISBN: 978-83-930505-9-8. — S. 202–206. — Bibliogr. s. 206
3.Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQF i FQM do walcowania rur — The new generation of the continuous mills with PQF and FQM rolling stands to pipe rolling / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Piotr CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55969

Informacje dodatkowe:

E-learning kończy się zaliczeniem.