Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy technik generacyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-309-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwa Zbigniew (zsliwa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Klasyfikacja przyrostowych technik generacyjnych. Zasady działania urządzeń szybkiego prototypowania z przykładami realizacji. Porównanie dokładności odwzorowania kształtu i wymiarów dla rówżnych rozwiązań. Materiały stosowane w rapid prototyping. Zastosowanie skanera 3D. Budowa modelu bryłowego na podstawie chmury punktów uzyskanej ze skanera przestrzennego, z wykorzystaniem zaawansowanego systemu CAD. Praktyczne wykorzystanie skanera przy realizacji zadania przez studentów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania i prototypowania elementów i podzespołów urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik generacyjnych. IME2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma podbudowaną wiedzę w zakresie badania, modelowania, projektowania i prototypowania urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik skanowania przestrzennego IME2A_W04, IME2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi posłużyć się techniką skanowania 3D i właściwie dobraną techniką generacyjną do projektowania i weryfikacji elementów urządzeń mechatronicznych Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment z wykorzystaniem skanera 3D i systemu generacyjnego, zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski oraz przedstawić je w formie pisemnego sprawozdania. IME2A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi działać zespołowo; organizować pracę zespołu, kierować zespołem lub kreatywnie uczestniczyć w jego pracach IME2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania i prototypowania elementów i podzespołów urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik generacyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podbudowaną wiedzę w zakresie badania, modelowania, projektowania i prototypowania urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem technik skanowania przestrzennego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi posłużyć się techniką skanowania 3D i właściwie dobraną techniką generacyjną do projektowania i weryfikacji elementów urządzeń mechatronicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment z wykorzystaniem skanera 3D i systemu generacyjnego, zinterpretować wyniki i wyciągnąć wnioski oraz przedstawić je w formie pisemnego sprawozdania. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi działać zespołowo; organizować pracę zespołu, kierować zespołem lub kreatywnie uczestniczyć w jego pracach - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Podstawowe pojęcia. Przegląd i klasyfikacja technik generacyjnych według zastosowań i wykorzystywanych materiałów. Przebieg tworzenia modelu fizycznego na przykładzie wybranej techniki generacyjnej. Postprocesing. Zagadnienia dokładności kształtu i wymiarów w technikach generacyjnych. Rodzaje skanerów przestrzennych. Wykorzystanie danych ze skanera przestrzennego przy tworzeniu modelu wirtualnego w systemie CAD. Poprawianie i edycja modelu CAD. Przygotowanie modelu wirtualnego do zastosowania w modelowaniu generacyjnym.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

Obsługa i pozyskiwanie danych ze skanera przestrzennego dla wybranego elementu. Przetwarzanie danych do postaci modelu bryłowego modelowanego elementu lub układu. Korekta modelu wirtualnego. Ćwiczenia w posługiwaniu się różnymi standardami zapisu modelu. Przygotowanie modelu wirtualnego do przetwarzania w systemie generacyjnym. Postprocesing dla wykonanego modelu fizycznego. Badanie wpływu parametrów procesu modelowania generacyjnego na dokładność wymiarową otrzymanego modelu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych stanowi średnią arytmetyczną z wszystkich zadań
laboratoryjnych. Ocena zadania zależy od jakości jego wykonania i odpowiedzi na pytania kontrolne
dotyczące przebiegu pracy.
Zaliczenia poprawkowe do 5 dni po zakończeniu zajęć semestralnych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie powstania zaległości spowodowanych nieobecnością studentki / studenta na zajęciach, należy
bezzwłocznie je odrobić w sposób uzgodniony z prowadzącym. Dodatkowo, prowadzący
wyznaczy jeden termin odrabiania zaległości po zakończeniu zajęć semestralnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy obsługi komputera: operacje na plikach, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.
Modelowanie bryłowe w systemach CAD 3D.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Oczoś K. E., Rozwój kształtowania przyrostowego wyrobów. Mechanik, 80(2007)2,
65 ÷ 73.
2 Oczoś K. E., Intensywna ekspansja rapid-technologii. Mechanik, 80(2007)7, 539 ÷ 545.
3 Oczoś K. E., Nowe materiały w procesach kształtowania przyrostowego wyrobów.
Mechanik, 80(2007)3, 125 ÷ 130.
4 Dokumentacja skanera 3D
5 Dokumentacja systemu generacyjnego.

Pomoce dydaktyczne: skaner przestrzenny, drukarka 3D lub inny sprzęt do szybkiego prototypowania, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem CAD oraz aplikacjami dedykowanymi do współpracy z urządzeniem RP i skanerem przestrzennym, materiały eksploatacyjne i niezbędne narzędzia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Śliwa Z., Uhl T., Mrzygłód M.: Wirtualne prototypowanie z wykorzystaniem danych ze skanera przestrzennego. II Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, 1999.
2. Śliwa Z., Uhl T.: Wirtualne prototypowanie w projektowaniu i wytwarzaniu z zastosowaniem systemu CAD/CAM. I Krajowa Konferencja „Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, AGH, 1997.
3. Uhl T., Śliwa Z.: Wybrane problemy systemów CAD/CAM. Monografia, CCATIE, z.5, Kraków, 1996.
4. Uhl T., Śliwa Z.: Technologia wirtualnego i szybkiego prototypowania w przemyśle tworzyw sztucznych. Sympozjum „Plastech ’96, Jachranka, 1996.

Informacje dodatkowe:

Brak