Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-314-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł ma na celu nabycie doświadczeń zawodowych z zakresu wytwarzania mechatronicznego poprzez odbycie 4-tygodniowej praktyki zawodowej w wybranej jednostce organizacyjnej realizującej zadania z zakresu mechatroniki. Praktyka zawodowa powinna byc powiązana z tematem pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki i — w mniejszym stopniu — automatyki, robotyki, budowy maszyn, elektroniki i informatyki. ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z badaniem, modelowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, a także stosowanymi w nich materiałami i metodami przetwarzania informacji. IME2A_W01, IME2A_W07, IME2A_W03 Referat,
Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Praca dyplomowa
M_W002 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości IME2A_W08 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. IME2A_U02, IME2A_U01, IME2A_U04 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. IME2A_K01, IME2A_K03, IME2A_K02 Udział w dyskusji,
Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja,
Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, niezbędną do zrozumienia złożonych zjawisk fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych oraz w ich otoczeniu. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mechatroniki i — w mniejszym stopniu — automatyki, robotyki, budowy maszyn, elektroniki i informatyki. ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień związanych z badaniem, modelowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, a także stosowanymi w nich materiałami i metodami przetwarzania informacji. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć mechatroniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechatronika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Praktykę zalicza opiekun praktyki zawodowej wyznaczony przez Dziekana. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożonego dziennika praktyk, pełniącego także rolę sprawozdania z praktyki, zaświadczenia o jej odbyciu oraz zawierającego opinię o studencie-praktykancie. W uzasadnionych przypadkach zaliczenie może odbyć się na podstawie innych przedłożonych zaświadczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową ustala opiekun praktyki na podstawie przedłożonego sprawozdania lub zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak sprawozdania z praktyki zawodowej lub potwierdzenia jej odbycia z jednostki organizacyjnej, gdzie miała miejsce praktyka powoduje konieczność jej ponownego odbywania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Z jednostką organizacyjną przyjmującą na praktykę Wydział zawiera porozumienie dotyczące odbywania przez studenta praktyki zawodowej. Porozumienie nie jest wymagane w przypadku zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie przedłożonego zaświadczenia o wykonywaniu pracy zawodowej lub na zasadzie wolontariatu o charakterze zgodnym z kierunkiem odbywania studiów.
W okresie odbywania praktyki student powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli jest ona wymagana w miejscu odbywania praktyki.
Praktykę zalicza opiekun praktyki zawodowej wyznaczony przez Dziekana. Standardowo zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożonego wypełnionego i podpisanego dziennika praktyk, pełniącego także rolę sprawozdania z praktyki i zaświadczenia o jej odbyciu oraz zawierającego także miejsce na wpisanie opinii o studencie-praktykancie. W uzasadnionych przypadkach zaliczenie może odbyć się na podstawie innych przedłożonych zaświadczeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura zalecana przez opiekuna pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak