Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja społeczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-110-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pyrkosz-Pacyna Joanna (jpyrkosz@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność pracy w grupie. Egzamin
M_U002 Ma umiejętność przygotowania i wygłaszania prezentacji.
M_U003 Potrafi poprawnie komunikować się w zespole.
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie swoją rolę w grupie i odpowiedzialność za wynik wspólnej pracy.
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność pracy w grupie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność przygotowania i wygłaszania prezentacji. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi poprawnie komunikować się w zespole. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie swoją rolę w grupie i odpowiedzialność za wynik wspólnej pracy. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

1-4. Wprowadzenie do zajęć. Zawarcie kontraktu. Komunikowanie interpersonalne – wprowadzenie.
5-8. Skuteczna ekspresja w komunikacji. Rola komunikacji niewerbalnej. Eliminacja żargonu.
9-12. Bariery w komunikacji. Znaczenie i techniki skutecznego słuchania. Technika parafrazy i informacji zwrotnej.
13-16. Asertywność w komunikacji.
17-20. Wystąpienie publiczne – jak być skutecznym mówcą?
21-29. Wystąpienie publiczne – wystąpienia uczestników.
30. Podsumowanie zajęć.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceny z prezentacji i z aktywności na zajęciach w czasie całego kursu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grzesiuk L., Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, Wyższa Szkołą Handlu i Prawa, Warszawa 2001.
Fischer R., Ury W., Patton B. Dochodząc do TAK. Negocjacje bez poddawania się. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Leary M., Wywieranie wrażenia na innych, GWP, Gdańsk 1999.
Malczak M., Psychologia w kontaktach zawodowych, Consultor, Lublin 2000.
Nęcka E., Trening twórczości, PTP, Olsztyn 1992.
Pease A., Język ciała: jak odczytywać myśli ludzi z ich gestów, Gemini, Kraków 1998.
Stewart J, Mosty zamiast murów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak