Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja i serwisowanie urządzeń mechatronicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-2-302-WM-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wytwarzanie mechatroniczne
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna teorię niezawodności (definicje niezawodności, ryzyka, trwałości, gotowości, naprawialności) i potrafi wymienić charakterystyki niezawodności obiektów nienaprawialnych. Kolokwium
M_W002 Zna liczbowe charakterystyki niezawodności. Kolokwium
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat niezawodności obiektów technicznych prostych i złożonych oraz rozumie założenia poczynione w zakresie opisu obiektów technicznych z elementami zależnymi. Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe modele niezawodnościowe aproksymacyjne typowych (rozkład wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmiczno-normlany) IME2A_W03 Kolokwium
M_W005 Rozumie zaawansowane element teorii niezawodność, w tym niezawodność warunkową IME2A_W01 Kolokwium
M_W006 Ma podstawową wiedzę na temat niezawodności obiektów prostych i złożonych oraz rozumie założenia poczynione w zakresie opisu obiektów z elementami zależnymi. Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyznaczyć niezawodność wypadkową sytemu technicznego znając niezawodność cząstkowe oraz opis ich powiązań (diagram) IME2A_U11 Kolokwium
M_U002 Zna podstawowe zastosowania teorii niezawodności i potrafi podać ich przykłady aplikacyjne. IME2A_U13, IME2A_U14 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi opisać, przeanalizować oraz zaprezentować studium przypadku, gdzie zastosowana została teoria niezawodności. IME2A_U13, IME2A_U12, IME2A_U11, IME2A_U14 Kolokwium,
Prezentacja,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna teorię niezawodności (definicje niezawodności, ryzyka, trwałości, gotowości, naprawialności) i potrafi wymienić charakterystyki niezawodności obiektów nienaprawialnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna liczbowe charakterystyki niezawodności. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma podstawową wiedzę na temat niezawodności obiektów technicznych prostych i złożonych oraz rozumie założenia poczynione w zakresie opisu obiektów technicznych z elementami zależnymi. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe modele niezawodnościowe aproksymacyjne typowych (rozkład wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmiczno-normlany) + - + - - + - - - - -
M_W005 Rozumie zaawansowane element teorii niezawodność, w tym niezawodność warunkową + - + - - + - - - - -
M_W006 Ma podstawową wiedzę na temat niezawodności obiektów prostych i złożonych oraz rozumie założenia poczynione w zakresie opisu obiektów z elementami zależnymi. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyznaczyć niezawodność wypadkową sytemu technicznego znając niezawodność cząstkowe oraz opis ich powiązań (diagram) - - - - - - - - - - -
M_U002 Zna podstawowe zastosowania teorii niezawodności i potrafi podać ich przykłady aplikacyjne. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi opisać, przeanalizować oraz zaprezentować studium przypadku, gdzie zastosowana została teoria niezawodności. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1.Wprowadzenie do niezawodności, podstawowe pojęcia – 2h;
2.Elementy składowe niezawodności – 2h;
3.Przyczyny zawodności systemów– 2h;
4.Środki podnoszące niezawodność– 2h;
5.Zarządzanie bezpieczeństwem, systemy wewnętrznie bezpieczne, analiza drzewa uszkodzeń – 2h;
6.Normy określające niezawodność systemów – 2h;
7.Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne – 3h;

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

Praca z symulatorem i zadania analityczne

Zajęcia seminaryjne (10h):

Prezentacja aspektów niezawodności w zastosowaniach praktycznego na podstawie studium aplikacyjnego w przedsiębiorstwie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocen końcowa wystawiana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Zajęcia laboratoryjne oraz seminaryjne (praca projektowa) oceniane są niezależnie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Laprie J.C., Dependability: Basic concepts and terminology. Springer Verlag, 1992.
IEC IEV 191-02-03. Dependability. International Electrotechnical Commission.
IEC 60300. Dependability management. International Electrotechnical Commission, 2007
Billinton R., Allan R.. Reliability evaluation of engineering systems. Concepts and techniques. Springer, 1992.
Nahman J.M.. Dependability of engineering systems: Modeling and evaluation. Springer, 2001.
Barszcz T., Systemy monitorowania i diagnostyki maszyn, Wyd. ITE, Radom 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak