Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria mechaniczna

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria mechaniczna 144 68
  automatyka, elektronika i elektrotechnika 48 23
  informatyka techniczna i telekomunikacja 18 9
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  W misji uczelni kładziony jest nacisk na tworzenie nowoczesnych kierunków kształcenia, które mają podążać za światowymi trendami i które wspierać mają gospodarkę narodową poprzez dostarczanie wysoce wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Inżynieria mechatroniczna jest właśnie takim kierunkiem co podkreślone jest w celach edukacyjnych.
  Misja uczelni definiuje silną pozycję nauk ścisłych jako podstawy do edukacji na nowoczesnych kierunkach kształcenia. Program kształcenia Inżynierii mechatronicznej oparty jest na czterech grupach przedmiotów, z których trzy to klasyczne nauki techniczne takie jak mechanika, elektronika i automatyka.
  System kształcenia przyjęty w AGH zmierza do kształtowania u studentów umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania, jest to całkowicie zgodne z celami kształcenia przyjętymi dla Inżynierii mechatronicznej, a uwidacznia się to w umiejętnościach i kompetencjach społecznych zakładanych jako cele kierunku.
  Kolejnym punktem zbieżnym misji uczelni i Inżynierii mechatronicznej jest współpraca z innymi ośrodkami edukacyjnymi i przemysłem w kraju i za granicą.
  Następna sprawa to prowadzenie badań naukowych i ich wykorzystywanie w edukacji o czym mowa zarówno w misji AGH jak i celach edukacyjnych Inżynierii mechatronicznej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  W gospodarce narodowej Polski coraz silniejszy nacisk kładziony jest na rozwój przemysłu wysokich technologii. W kraju, a szczególnie w rejonie małopolskim powstają filie największych światowych koncernów oraz powstają rodzime przedsiębiorstwa, w których jest zapotrzebowanie na kadrę inżynierską posiadającą znajomość zagadnień nowoczesnego projektowania układów mechanicznych, elektronicznych, sterowania oraz programowania, a także synergicznego łączenia tych układów. W interesie społecznym jest więc dostarczenie tego typu fachowców. W programie kierunku Inżynieria mechatroniczna studenci zapoznają się z najnowszymi trendami w projektowaniu mechatronicznym z zastosowaniem narzędzi komputerowego wspomagania. Uczeni są rozwiązań stosowanych właśnie w przemyśle wysokich technologii.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Inżynieria mechatroniczna to interdyscyplinarny kierunek studiów złożony z kursów podstawowych (np. matematyka, fizyka), kursów głównych (np. mechanika, teoria sterowania, informatyka, elektronika), a także kursów specjalistycznych.
  Treści kursów głównych i specjalistycznych obejmują techniki inżynierii wspomaganej komputerowo, problemy wirtualnego prototypowania, elementy nowoczesnego sterowania i podstawy robotyki. Studenci poznają metody i narzędzia do analizy i syntezy systemów mechatronicznych i integracji w mechatronice.
  Celem programu studiów pierwszego stopnia w dziedzinie inżynierii mechatronicznej jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich. Proces kształcenia obejmuje zajęcia laboratoryjne i projektowe, podczas których studenci nabierają umiejętności praktycznych.
  Studia na kierunku Inżynieria mechatroniczna przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają i / lub wykorzystują różne układy mechatroniczne. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych.
  Absolwenci programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących urządzenia mechatroniczne.
  Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, oferuje kierunek Inżynieria mechatroniczna drugiego stopnia), jak i na innych wydziałach lub uniwersytetach w Polsce lub za granicą.
  Cele edukacyjne kierunku Inżynieria mechatroniczna są tak zdefiniowane aby przygotować absolwentów do osiągnięcia w ciągu kilku lat po obronie następujących zadań:

  • Rozpocząć studia magisterskie.
  • Znaleźć zatrudnienie w biurze projektowym zajmującym się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi.
  • Znaleźć zatrudnienie w przemyśle bądź nauce w zakresie badań i rozwoju, prac doświadczalnych i testowania układów mechanicznych, mechatronicznych lub sterowania.
  • Awansować w ramach instytucji w której jest zatrudniony.
  • Efektywnie się komunikować i współpracować w wielodziedzinowym środowisku pracy.
  • Być zaangażowanym w ciągłe doskonalenie aby poszerzać swoją wiedzę zawodową.
  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Losy absolwentów są stale monitorowane przez Centrum Karier AGH. W ramach Centrum Karier istnieje Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, którego zadaniem jest bieżąca analiza rynku pracy, w tym monitoring losów zawodowych absolwentów AGH. Absolwenci AGH są ankietowani kilkukrotnie po zakończeniu studiów. Z tych badań sporządzane są raporty zawierające takie informacje jak rozkład zatrudnienia absolwentów, silne i słabe strony absolwentów oraz uwagi ankietowanych dotyczące sugerowanych zmian w programach kierunków. Raporty te są następnie corocznie przekazywane władzom uczelni i wydziałów. Na ich podstawie proponowane są zmiany w programach poszczególnych kierunków i przedmiotów. Mogą one dotyczyć wprowadzenia nowych zajęć lub zmiany w programie już istniejących, np. zmiana oprogramowania do modelowania CAD.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Anglojęzyczna część kierunku Inżynieria mechatroniczna posiada akredytację ABET. Komisja akredytacyjna nie wniosła uwag do programy studiów, ale nakazała zwiększenie nacisku na monitorowanie osiągania efektów uczenia przez studentów, Zgodnie z zaleceniami został opracowany i wdrożony system, który pozwala na sprawdzenie w jakim stopniu poszczególni studenci nabywają efekty uczenia się.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  W programie Inżynierii mechatronicznej zastosowano łączenie przedmiotów w duże moduły, tak aby studenci uczyli się kompleksowo i realizowali projekty multidyscyplinarne.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  W ramach wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki funkcjonuje Rada Społeczna, w której zasiada kilkudziesięciu przedstawicieli zarządu i kadry kierowniczej przedsiębiorstw związanych z AGH. Członkowie Rady są corocznie ankietowani pod kątem potrzeb i wymagań w stosunku do absolwentów Inżynierii Mechatronicznej. Wyniki tych ankiet są następnie analizowane i uwzględniane w tworzeniu i modyfikacjach programów studiów.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej, zdanie egzaminu maturalnego.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z coroczną Uchwałą Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w danym roku akademickim

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 15
  Maksymalna liczba studentów: 90

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 191 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 55 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 78 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 64 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 6 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 144 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  W ramach studiów I-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6. semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, mechatroniczną lub inżynierią wytwarzania. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, PZL Sp. z o.o., KHW S.A., WOLFRAM, CDM Smith Sp. z o.o., EMT-Systems Sp. z o.o., KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Określa Regulamin Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Wpis na kolejny semestr otrzymują studenci, których deficyt punktów ECTS nie przekracza dopuszczalnego deficytu:
  Przy wpisie na semestr 2 – 7 ECTS
  Przy wpisie na semestr 3 – 9 ECTS
  Przy wpisie na semestr 4 i 5 – 15 ECTS
  Przy wpisie na semestr 6 – 9 ECTS
  Przy wpisie na semestr 7 – 0 ECTS

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  9
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria mechatroniczna, nie ma tzw. bloków zajęć

  Semestry kontrolne:
  3, 6
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Studia indywidualne prowadzone są pod opieką naukową samodzielnego pracownika naukowego.
  Możliwość rozpoczęcia studiów od 4-o semestru.
  Wymagana średnia ocena z ukończonych semestrów przynajmniej 4.5, wskazane jest posiadanie dodatkowych osiągnięć (publikacje, praca w kole naukowym, działalność społeczna, nagrody, wyróżnienia).
  Program studiów indywidualnych może się składać się modułów zawartych w zatwierdzonych planach studiów oraz indywidualnych modułów niezatwierdzonych.
  Program niezatwierdzonych indywidualnych modułów zatwierdza Rada Wydziału.
  Program studiów zatwierdza dziekan.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Student wybierający się na praktykę powinien przygotować:

  • Imienny list polecający (intencyjny),
  • Projekt Porozumienia o przeprowadzeniu praktyki lub projekt Porozumienia o przeprowadzeniu praktyki niepłatnej
   Wszystkie potrzebne dokumenty potwierdza Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich.
   Zaliczenia praktyki przeprowadza opiekun profilu lub kierunku studiów, ewentualnie jego pełnomocnik ds. praktyk na podstawie zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z przebiegu praktyki
  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Zasady obieralności poszczególnych modułów zajęć są określone w Sylabusie kierunku Inżynieria mechatroniczna

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Na studiach pierwszego stopnia kierunku Inżynieria mechatroniczna, nie ma ścieżek, profili i specjalności.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Dyplomowanie jest przeprowadzane zgodnie z paragrafami 25, 26 i 27 Regulaminu studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Studenci zdają egzamin dyplomowy, przygotowują i bronią pracę inżynierską.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Ogólny wynik ukończenia studiów jest wyliczany jako suma: 0,6*średnia ocen uzyskanych w okresie studiów + 0,3*końcowa ocena pracy dyplomowej + 0,1*ocena z egzaminu dyplomowego.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni: