Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy informatyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-110-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł wprowadza studentów w zagadnienia budowy i działania systemów komputerowych, ich systemów operacyjnych na poziomie poleceń, skryptów i mechanizmów wewnętrznych, podstawowych algorytmów i programowania w języku C, systemów sieciowych i baz danych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma znajomość podstawowych struktur oraz modeli sieciowych, posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych, posiada wiedzę konieczną do integracji rozwiązań sieciowych oraz bazodanowych IME1A_W10 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i działania systemów komputerowych, posiada podstawową wiedzę na temat systemów liczbowych (binarnych i szesnastkowych) IME1A_W10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 posiada podstawową wiedzę na temat struktury i działania systemów operacyjnych (procesy i wątki, systemy plików, zarządzanie pamięcią, obsługa urządzeń, komunikacja międzyprocesowa), posiada podstawową wiedzę na temat poleceń systemu Unix i narzędzi, zna i rozumie zasady użycia skryptów powłoki systemu operacyjnego IME1A_W10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 zna podstawowe algorytmy, ich własności i zasady programowania komputerów, zna bibliotekę standardową języka C i podstawowe biblioteki zewnętrzne (GLib) IME1A_W10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi objaśnić zasadę działania komputera, potrafi zakodować liczby całkowite i rzeczywiste w systemie dwójkowym i wykonać na nich podstawowe działania IME1A_U14 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 potrafi użyć poleceń systemu Unix w celu wykonania podstawowych operacji, potrafi napisać skrypt powłoki systemu UNIX aby zrealizować złożone zadanie (instalacja lub konfiguracja) IME1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi zdefiniować algorytm rozwiązujący postawiony problem obliczeniowy i oszacować jego złożoność, potrafi napisać program w języku wysokiego poziomu (C) który posiada podstawowe konstrukcje: funkcje z parametrami, tablice i wskaźniki, pętle, struktury i unie, instrukcje wyboru, operacje wejścia/wyjścia, wyrażenia i operatory, potrafi użyć podstawowych algorytmów i struktur danych w języku C, potrafi użyć biblioteki standardowej języka C i bibliotek zewnętrznych (GLib) IME1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi studiować złożone zagadnienia informatyki, rozumiejąc ich znaczenie dla budowy aplikacji IME1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 potrafi analizować wymagania programu i odpowiednio organizować pracę nad projektem IME1A_K05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
73 45 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma znajomość podstawowych struktur oraz modeli sieciowych, posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych, posiada wiedzę konieczną do integracji rozwiązań sieciowych oraz bazodanowych + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i działania systemów komputerowych, posiada podstawową wiedzę na temat systemów liczbowych (binarnych i szesnastkowych) + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada podstawową wiedzę na temat struktury i działania systemów operacyjnych (procesy i wątki, systemy plików, zarządzanie pamięcią, obsługa urządzeń, komunikacja międzyprocesowa), posiada podstawową wiedzę na temat poleceń systemu Unix i narzędzi, zna i rozumie zasady użycia skryptów powłoki systemu operacyjnego + - - - - - - - - - -
M_W004 zna podstawowe algorytmy, ich własności i zasady programowania komputerów, zna bibliotekę standardową języka C i podstawowe biblioteki zewnętrzne (GLib) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi objaśnić zasadę działania komputera, potrafi zakodować liczby całkowite i rzeczywiste w systemie dwójkowym i wykonać na nich podstawowe działania - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi użyć poleceń systemu Unix w celu wykonania podstawowych operacji, potrafi napisać skrypt powłoki systemu UNIX aby zrealizować złożone zadanie (instalacja lub konfiguracja) - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi zdefiniować algorytm rozwiązujący postawiony problem obliczeniowy i oszacować jego złożoność, potrafi napisać program w języku wysokiego poziomu (C) który posiada podstawowe konstrukcje: funkcje z parametrami, tablice i wskaźniki, pętle, struktury i unie, instrukcje wyboru, operacje wejścia/wyjścia, wyrażenia i operatory, potrafi użyć podstawowych algorytmów i struktur danych w języku C, potrafi użyć biblioteki standardowej języka C i bibliotek zewnętrznych (GLib) - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi studiować złożone zagadnienia informatyki, rozumiejąc ich znaczenie dla budowy aplikacji + - - - - - - - - - -
M_K002 potrafi analizować wymagania programu i odpowiednio organizować pracę nad projektem - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 73 godz
Przygotowanie do zajęć 53 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (45h):

Wykład dotyczy zagadnień: budowa i działanie systemów komputerowych, systemy liczbowe – (dwójkowy, szesnastkowy, inne), systemy operacyjne – historia rozwoju i mechanizmy ogólne, systemy plików, system Unix – struktura, polecenia, powłoki, skrypty, metody programowania komputerów, programowanie w języku C – pojęcia podstawowe, struktura programu, instrukcje (deklaracji, wyboru, pętli), tablice, wskaźniki, struktury, unie i pola bitowe, funkcje i ich biblioteki, wskaźniki do funkcji, podstawowe algorytmy (rekurencja, sortowanie) i struktury danych (stosy i kolejki, tablice z haszowaniem, drzewa). Celem drugiej części wykładu jest zapoznanie się oraz nauka praktycznego wykorzystania narzędzi związanych z sieciami komputerowymi i relacyjnymi bazami danych.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Ćwiczenia laboratoryjne polegają na omówieniu teorii odnoszącej się do zagadnień przedstawionych na wykładach i praktycznej realizacji zadań, polegających na przygotowaniu obliczeń, algorytmów, komend systemu operacyjnego, skryptów systemowych i programów w języku C.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie wyników sprawdzianu z systemów liczbowych, kolokwium z systemów operacyjnych i kolokwium z programowania w języku C.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest obliczana następująco:

 • laboratoria 60 %
 • egzamin 40 %
  Wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student jest zobowiązany do samodzielnego uzupełnienia zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach.
Nieobecność na sprawdzianie lub kolokwium wymaga stawienia się u prowadzącego na konsultacjach celem przystąpienia do sprawdzianu/kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego w podstawowym zakresie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Miękina L.: Podstawy informatyki dla automatyków i robotyków, Wyd. KRiM, Kraków, 2006
Miękina L.: Inżynieria oprogramowania, Wyd. UWND, Kraków, 2009, SU 1707
Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego. Warszawa. WNT 2004
Silberschatz A., Galvin P.: Podstawy systemów operacyjnych, Warszawa. WNT 2000
Kernighan B., Ritchie D.: Język C, Wyd. K i Ł. W-wa, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Inżynieria oprogramowania. Skrypt AGH SU 1707, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009

Informacje dodatkowe:

Brak