Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Makroekonomia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-111-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na interpretację podstawowych zdarzeń i procesów w gospodarce w skali makro.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 opisuje podstawowe kategorie makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, w szczególności PKB i inflacji IME1A_W18, IME1A_W17 Kolokwium
M_W002 wyjaśnia podstawowe cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej IME1A_W18, IME1A_W17 Kolokwium
M_W003 definiuje czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i tłumaczy istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju IME1A_W18, IME1A_W17 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość uwarunkowań i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej IME1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 opisuje podstawowe kategorie makroekonomiczne i sposoby ich pomiaru, w szczególności PKB i inflacji + - - - - - - - - - -
M_W002 wyjaśnia podstawowe cele i instrumenty prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej + - - - - - - - - - -
M_W003 definiuje czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i tłumaczy istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość uwarunkowań i pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Makroekonomia jako nauka

  Zakres makroekonomii, mikro- a makroekonomia. Główne problemy i zagadnienia makroekonomiczne

 2. PKB jako miara gospodarki

  Metody pomiaru aktywności w skali makro: produkt krajowy brutto. Determinanty dochodu narodowego i ruch okrężny. Metody liczenia PKB. Ujęcie nominalne i realne – dynamika wzrostu

 3. Polityka fiskalna

  Cele i instrumenty polityki fiskalnej. Budżet, dług publiczny i deficyt budżetowy

 4. Polityka pieniężna

  Cele i instrumenty polityki pieniężnej. Rola banku centralnego i jego rola na rynku pieniądza. Równowaga na rynku pieniądza

 5. Równowaga makroekonomiczna

  Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Czynniki determinujące globalny popyt. Warunki równowagi

 6. Inflacja i jej pomiar

  Inflacja – pojęcie i pomiar inflacji. Koszty i korzyści z inflacji. Krótko i długoterminowe konsekwencje inflacji

 7. Handel międzynarodowy

  Teorie handlu zagranicznego. Rola handlu zagranicznego we współczesnej gospodarce.

 8. Współczesne problemy gospodarcze

  Wzrost a rozwój gospodarczy. Problemy gospodarki otwartej – rozwój zrównoważony. Wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne. Teorie wyjaśniające zróżnicowanie tempa wzrostu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów jest uzyskiwane na podstawie kolokwium zaliczeniowego na ostatnim wykładzie
Student ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego, które będzie miało formę kolokwium w czasie konsultacji w terminie ustalonym przez prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego przeprowadzanego na ostatnim wykładzie

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe z powodu nieobecności studenta, które zostały usprawiedliwione:
- zwolnieniem lekarskim,
- potwierdzeniem udziału w pracach koła naukowego,
- potwierdzeniem reprezentowania AGH podczas zawodów sportowych,
muszą być wyrównane samodzielnie z ewentualnymi konsultacjami z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Begg D., Fischer S., Dornbush R. Makroekonomia, PWE Warszawa 2003
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

CZYŹ M., Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering, red. nauk. R.Borowiecki, T.Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2011.
POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L.,.PINDÓR T., Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski, W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia, pod red. nauk. J. Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków 2010: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2010;
WOŹNIAK M., Bariery funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce. Pod red. A.Dury. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.

Informacje dodatkowe:

Zasady zaliczania zajęć:
Wykłady są obowiązkowe, dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność, większa ilość może spowodować niezaliczenie modułu. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena niedostateczna. Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na kolokwium konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów