Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy marketingu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-112-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu, jego narzędzi metod i procedur na potrzeby skutecznego zarządzania obiektami rynkowymi adekwatnie do uwarunkowań i trendów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia teoretyczne, a w tym: narzędzia, metody i procedury marketingowe IME1A_W17 Kolokwium
M_W002 Identyfikuje wspólczesne trendy biznesowe i ocenia wpływ otoczenia na decyzje marketingowe przedsiębiorstw IME1A_W18, IME1A_W17 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać i zastosować różnorodne narzędzia i procedury marketingowe właściwe dla sytuacji konkretnej organizacji IME1A_U04, IME1A_U01 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dokonać krytycznej analizy aktualnych działań marketingowych przedsiębiorstwa i zaproponować usprawnienia IME1A_K02, IME1A_K06 Studium przypadków ,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia teoretyczne, a w tym: narzędzia, metody i procedury marketingowe + - - - - - - - - - -
M_W002 Identyfikuje wspólczesne trendy biznesowe i ocenia wpływ otoczenia na decyzje marketingowe przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać i zastosować różnorodne narzędzia i procedury marketingowe właściwe dla sytuacji konkretnej organizacji + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dokonać krytycznej analizy aktualnych działań marketingowych przedsiębiorstwa i zaproponować usprawnienia + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Wprowadzenie do marketingu, korzenie, definicja, fundamentalne zasady, orientacje w działalności przedsiębiorstw, podstawowe narzędzia,
Zachowania nabywców
Strategie segmentacji i pozycjonowania
Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego wpływ na podejmowanie decyzji marketingowych . Pozyskiwanie niezbędnych danych i informacji
Marketing-mix
Produkt jako element marketingu
Polityka cenowa przedsiębiorcy
Dystrybucja – istota, podstawowe strategie, rodzaje kanałów,
Polityka promocji, jej istota, podstawowe formy promocji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: oceny z projektu (40%) i oceny z kolokwium zaliczeniowego (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kotler Ph., Armstrong G., Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
Marketing. Koncepcja skutecznych działań, praca zb. pod red. Lechosława Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011.
Mruk H., Pilarczyk B., Sławińska M., Marketing. Koncepcje, strategie, trendy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ogólna charakterystyka marketingu — [General characteristics of marketing] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — S. 844–874.

Podstawy marketingu — [The basics of marketing] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 877–904

Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadku — The importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167

Czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów – wyniki badań — Factors influencing on customers’ market behaviour – market research results / Anita PROSZOWSKA // W: Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. — ISBN: 978-83-208-1802-4. — S. 331-337.

Wybrane aspekty polityki promocji współczesnych przedsiębiorstw – wyniki badań — Select elements of modern companies’ promotion policy – market research results / Anita PROSZOWSKA // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2008. — ISBN: 978-83-7481-163-7. — S. 169–176.
Budowanie marki jako wybór strategiczny przedsiębiorstwa — Building a brand as a strategic choice of a company / Beata TARCZYDŁO // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 172). — ISBN: 978-83-7417-576-0. — S. 272–281.

Holistyczne zarządzanie marketingowe – wybrane aspekty — [Holistic marketing management – selected aspects] / Beata TARCZYDŁO // W: Granice zarządzania / red. nauk. Maria Romanowska, Joanna Cygler. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2014. — ISBN: 978-83-7378-902-9. — S. 247–257.

Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klienta — Analytical approach to designing customer-oriented distribution channels / Adam RYŚ // W: Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia = Strategical planning, marketing and logistics in the management of organizations / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-89-9. — S. 227–246.

Promocja firm w wyszukiwarkach internetowych – współczesne narzędzie marketingu internetowego — Promotion in Internet search engines – modern tool of Internet marketing / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–19].

Informacje dodatkowe:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu jest realizacja projektu oraz pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego;
- podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego.

W razie uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.