Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe i bazy danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-201-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia w sposób praktyczny pokazują zastosowania podstawowych protokołów sieciowych oraz wykorzystanie relacyjnych baz danych w systemach inżynierskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę konieczną do integracji rozwiązań sieciowych oraz bozodanowych Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma znajomość podstawowych struktur oraz modeli sieciowych Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność definiowania, dostępu oraz zarządzania danymi w systemie bazodanowym Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Posiada umiejętność integracji rozwiązań sieciowych oraz bazodanowych dla potrzeb realizacji systemu wielodostępowego Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania oraz konfiguracji zasobów sieciowych Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę konieczną do integracji rozwiązań sieciowych oraz bozodanowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma znajomość podstawowych struktur oraz modeli sieciowych - - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność definiowania, dostępu oraz zarządzania danymi w systemie bazodanowym - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność integracji rozwiązań sieciowych oraz bazodanowych dla potrzeb realizacji systemu wielodostępowego - - - - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania oraz konfiguracji zasobów sieciowych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
 1. Badanie sieci

  Testowanie podstawowych parametrów związanych z konfiguracją sieci.

 2. Protokoły pracy zdalnej

  Wykorzystanie protokołów zdalnego dostępu do pracy w systemie zdalnym. Podstawowe narzędzi pracy z powłoką, dostępem oraz kontrolą procesów.

 3. Protokoły przesyłania plików

  Badanie podstawowych cech i możliwości protokołów transferu danych. Zadania konfiguracyjne dla potrzeb budowania serwera plików.

 4. Protokoły HTTP

  Badanie cech protokołów HTTP.

 5. Protokoły pocztowe

  Badanie protokołów pocztowych. Wykorzystanie SMTP, POP, IMAP.

 6. Praca w systemie bazodanowym

  Podstawowe narzędzia do pracy w systemie relacyjnym. Tworzenie struktury danych, praca z danymi na zadanych przykładach.

 7. HTML

  Zastosowanie języków znacznikowych do opisu zawartości i struktury dokumentu sieciowego. Wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów do kształtowania formy graficznej dokumentu.

 8. Podstawy PHP

  Podstawy zastosowanie języka PHP do zarządzania dynamiczną zawartością dokumentu HTML. Praca z formularzami oraz dostępem do źródeł danych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia poszczególnych laboratoriów jest wykonanie sprawozdania podsumowywującego wykonane laboratorium. Sprawozdania wykonywane w postaci elektronicznej składowane są na indywidualnych kontach studenckich. Zaliczenie końcowe dodatkowo wymaga uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena średnia z ocen cząstkowych uzyskiwanych w trakcie kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoria dostępne w trakcie zajęć bazują na otwartych implementacjach ogólnodostępnych protokołów i implementujących je narzędzi. Dodatkowo sposób przygotowania laboratoriów wspiera pracę zdalną. W związku z tym nieobecność na zajęciach powinna być nadrobiona w ramach pracy własnej studenta wspomaganej ewentualnymi konsultacjami u prowadzących laboratoria.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy programowania w językach ogólnego zastosowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • James F. Kurose, Keith W. Ross – COMPUTER NETWORKING A Top-Down Approach
 • Hector Garcia-Molina Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom – Database Systems: The Complete Book
 • Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob – Database Systems: Design, Implementation, and Management
 • M. Sportack, Sieci komputerowe – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999
 • T. Parker, M. Sportack TCP/IP – księga eksperta, Helion, Gliwice, 1999
 • B. Ball, Poznaj Linux, ZNI MIKOM, Warszawa, 1999
 • Paul Taylor, Windows NT server – czarna księga administratora, Helion, Gliwice, 1997
 • J., R. Levine, C. Baroudi, M. L. Young, Internet, Dla Opornych, RM, Warszawa, 2000
 • T. Rak, K. Lal, Własny serwer internetowy, Helion, Gliwice, 2002
 • L. Welling, L. Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW, Helion, Gliwice, 2002
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kurowski P., “Sieci komputerowe i bazy danych dla mechaników” KRiM, AGH, Kraków 2006, ISBN 83-920856-3-9
 • Kurowski P., “Wykorzystanie technik informacyjnych w praktyce inżynierskiej” Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, ISSN: 0239-6114
Informacje dodatkowe:

Materiały zawarte na stronach dokumentowych modułu