Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-209-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Targosz Jan (targosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy mechaniki technicznej w zakresie statyki i kinematyki punktu materialnego i bryły sztywnej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę ze statyki nieodkształcalnych ciał materialnych IME1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat tarcia w układach mechanicznych IME1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie kinematyki ruchu punktu materialnego i bryły sztywnej IME1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod opisu przestrzennego rozkładu masy ciał materialnych IME1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania wyników samodzielnej analizy przykładowych rozwiązań w rozwiązywaniu analogicznych problemów IME1A_U02, IME1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi dla niezłożonych obiektów sformułować model fizyczny i na jego podstawie model matematyczny w zakresie podstaw statyki i kinematyki układów mechanicznych IME1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Potrafi sformułować warunki równowagi dla dowolnego układu sił uogólnionych działających na bryłę sztywną lub punkt materialny z uwzględnieniem sił tarcia IME1A_U11, IME1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U004 Potrafi wyznaczyć wektor prędkości i przyspieszenia punktów materialnych oraz punktów brył sztywnych IME1A_U11, IME1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U005 Potrafi wyznaczyć wektor prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego bryły sztywnej IME1A_U11, IME1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi systematycznie zdobywać wiedzę, dotrzymuje określonych terminów, przyjmuje rzeczową krytykę wyników swoich działań IME1A_K05, IME1A_K02, IME1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę ze statyki nieodkształcalnych ciał materialnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat tarcia w układach mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie kinematyki ruchu punktu materialnego i bryły sztywnej + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada podstawową wiedzę z zakresu metod opisu przestrzennego rozkładu masy ciał materialnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania wyników samodzielnej analizy przykładowych rozwiązań w rozwiązywaniu analogicznych problemów - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dla niezłożonych obiektów sformułować model fizyczny i na jego podstawie model matematyczny w zakresie podstaw statyki i kinematyki układów mechanicznych - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować warunki równowagi dla dowolnego układu sił uogólnionych działających na bryłę sztywną lub punkt materialny z uwzględnieniem sił tarcia - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wyznaczyć wektor prędkości i przyspieszenia punktów materialnych oraz punktów brył sztywnych - + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi wyznaczyć wektor prędkości kątowej i przyspieszenia kątowego bryły sztywnej - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi systematycznie zdobywać wiedzę, dotrzymuje określonych terminów, przyjmuje rzeczową krytykę wyników swoich działań - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Statyka

  Pojęcie podstawowe. Redukcja dowolnego układu sił. Równowaga płaskiego dowolnego układu sił. Równowaga przestrzennego dowolnego układu sił. Tarcie. Środek ciężkości. Zasada prac przygotowanych.

 2. Kinematyka

  Metody opisu ruchu. Klasyfikacja ruchu punktu materialnego i bryły sztywnej. Ruch harmoniczny. Ruch złożony punktu materialnego. Ruch płaski bryły sztywnej. Ruch kulisty bryły sztywnej. Ruch dowolny, składanie ruchów bryły sztywnej. Opis przestrzennego rozkładu masy ciał materialnych.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):
 1. Statyka

  Zastosowanie pojęć podstawowych. Analiza układu sił. Środkowy układ sił. Płaski układ sił.
  Przestrzenny układ sił. Tarcie. Praca pisemna 1.

 2. Kinematyka

  Wyznaczanie prędkości i przyspieszenia punktu przy różnych opisach ruchu. Wyznaczanie prędkości i przyspieszenia w ruchu postępowym i obrotowym. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń punktu w ruchu złożonym. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń w ruchu płaskim bryły. Wyznaczanie prędkości i przyspieszeń w ruchu płaskim bryły. Praca pisemna 2. Opis przestrzennego rozkładu masy ciał materialnych. Zajęcia zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie terminowe na koniec semestru. Jeden termin zaliczenia poprawkowego do końca letniej sesji egzaminacyjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyznaczana na podstawie wyników prac pisemnych i ocen odpowiedzi ustnych uzyskanych w czasie ćwiczeń. Średnia ocen.
Uzyskanie ocen pozytywnych z prac pisemnych jest konieczne do uzyskania zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje na których student ma możliwość wyjaśnić swoje problemy z materiałem przerabianych na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione oraz zgłoszenie jednokrotne nieprzygotowania do zajęć. W przypadku więcej niż dwie nieobecności usprawiedliwione ale nie więcej niż cztery student ma prawo zaliczać w terminie poprawkowym. Powyżej 4-ch nieobecności nie uzyskuje zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Awrajcewicz, Mechanika Techniczna i teoretyczna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2011
Z. Engel, J. Giergiel, Statyka i kinematyka, PWN 1990
Z. Engel, J. Giergiel, Dynamika, PWN 1990
J. Giergiel, L. Głuch, A. Łopata, Zbiór zadań z mechaniki: metodyka rozwiązań, Wydawnictwa AGH, 1995
R. C. Hibbeler, Engineering mechanics: statics and dynamics, Prentice Hall 2007
J. Nizioł, Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, PWN 2007
Z. Osiński, Mechanika ogólna, PWN 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie poprawkowe w terminie sesji poprawkowej.