Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-302-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Targosz Jan (targosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł dotyczy mechaniki technicznej w zakresie dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej oraz podstaw teorii drgań układów dyskretnych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie metod formułowania równań dynamicznych ruchu układów mechanicznych IME1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Zna i rozumie definicje: pędu, krętu, pracy siły uogólnionej, energii mechanicznej, mocy i sprawności IME1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii drgań liniowych układów mechanicznych IME1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania wyników samodzielnej analizy przykładowych rozwiązań w rozwiązywaniu analogicznych problemów IME1A_U02, IME1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi opisać matematycznie przestrzenny rozkład masy układu punktów materialnych i brył sztywnych IME1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Potrafi dla niezłożonych obiektów sformułować model fizyczny i na jego podstawie, wykorzystując poznane prawa mechaniki, sformułować dynamiczne równania ruchu dla ruchu: punktu materialnego, układu punktów materialnych lub brył sztywnych IME1A_U20, IME1A_U11, IME1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi systematycznie zdobywać wiedzę, dotrzymuje określonych terminów, przyjmuje rzeczową krytykę wyników swoich działań IME1A_K05, IME1A_K02, IME1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie metod formułowania równań dynamicznych ruchu układów mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie definicje: pędu, krętu, pracy siły uogólnionej, energii mechanicznej, mocy i sprawności + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę w zakresie teorii drgań liniowych układów mechanicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wykorzystania wyników samodzielnej analizy przykładowych rozwiązań w rozwiązywaniu analogicznych problemów - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać matematycznie przestrzenny rozkład masy układu punktów materialnych i brył sztywnych - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dla niezłożonych obiektów sformułować model fizyczny i na jego podstawie, wykorzystując poznane prawa mechaniki, sformułować dynamiczne równania ruchu dla ruchu: punktu materialnego, układu punktów materialnych lub brył sztywnych - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi systematycznie zdobywać wiedzę, dotrzymuje określonych terminów, przyjmuje rzeczową krytykę wyników swoich działań - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Dynamika

Klasyfikacja metod formułowania dynamicznych równań ruchu. Opis przestrzennego rozkładu masy ciał materialnych. Dynamika ruchu względnego. Zasada ruchu środka masy układu punktów materialnych. Pęd i popęd. Układy o zmiennej masie. Kręt. Zasada krętu. Zasada zachowania krętu. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równoważności energii kinetycznej i pracy. Zasada zachowania energii w potencjalnym polu sił. Równania Lagrange’a II rodzaju. Dynamika ruchu dowolnego bryły. Dynamika ruchu postępowego i płaskiego. Dynamika ruchu obrotowego i kulistego. Drgania liniowe nietłumione. Drgania liniowe tłumione. Klasyfikacja więzów i dynamika nieswobodnego punktu materialnego. Przybliżona teoria żyroskopu. Uderzenie. Podstawy teorii drgań układów o ciągłym rozłożeniu masy.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):
Dynamika

Dynamika swobodnego punktu materialnego – drugie prawo Newtona, zasada d’Alemberta. Momenty bezwładności brył. Dynamika ruchu względnego. Praca pisemna 1. Dynamika układu punktów materialnych. Pęd i popęd. Kręt. Zasada krętu. Zasada zachowania krętu. Praca, moc, sprawność, energia. Zasada równoważności energii i pracy. Zasada zachowania energii. Równania Lagrange’a II rodzaju. Praca pisemna 2. Dynamika ruchu postępowego, obrotowego i płaskiego. Drgania liniowe nietłumione. Drgania liniowe tłumione. Ćwiczenia formułowania równań dynamicznych ruchu. Zajęcia zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Średnia ocen z samodzielnych prac pisemnych( kolokwium) oraz odpowiedzi ustnych musi wynosić 2,75.
Uzyskanie ocen pozytywnych z prac pisemnych jest konieczne do uzyskania zaliczenia. W przypadku nie uzyskania zaliczenia w terminie student ma prawo zaliczać w terminie poprawkowym. Powyżej 4-ch nieobecności nie uzyskuje zaliczenia.W przypadku więcej niż dwie nieobecności usprawiedliwione ale nie więcej niż cztery student ma prawo zaliczać w terminie poprawkowym. Powyżej 4-ch nieobecności nie uzyskuje zaliczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana na podstawie:
- oceny zaliczenia ćwiczeń (50%)
- oceny egzaminu (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje na których student ma możliwość wyjaśnić swoje problemy z materiałem przerabianych na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Awrajcewicz, Mechanika techniczna i teoretyczna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2011
Z. Engel, J. Giergiel, Dynamika, PWN 1990
J. Giergiel, L. Głuch, A. Łopata, Zbiór zadań z mechaniki: metodyka rozwiązań, Wydawnictwa AGH, 1995
R. C. Hibbeler, Engineering mechanics: statics and dynamics, Prentice Hall 2007
J. Nizioł, Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki, PWN 2007
Z. Osiński, Mechanika ogólna, PWN 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak