Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie obróbki metali i tworzyw sztucznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-320-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szostak Janusz (szostak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student powinien uzyskać podstawową wiedzę w zakresie technologii przeróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych. Ponadto powinien się zapoznać z budową maszyn i urządzeń wykorzystywanych w w/w technologiach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie maszyn i urządzeń technologicznych, ich napędów i systemów pomiarowych (czujników) , w tym systemów wizyjnych, stosowanych w systemach mechatronicznych IME1A_W06 Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy maszyn do przeróbki plastycznej metali, proszków spiekanych i tworzyw sztucznych, konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z mechatroniką IME1A_W11 Kolokwium
M_W003 zna i rozumie metodykę projektowania systemów mechatronicznych pracujących w ciągach technologicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w tym metody sztucznej inteligencji: zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji IME1A_W12 Kolokwium
M_W004 orientuje sę w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju mechatroniki w zastosowaniu do systemów produkcji IME1A_W13 Kolokwium
M_W005 ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach technologicznych IME1A_W14 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń i systemów mechatronicznych wykorzystywanych w ciągach technologicznych IME1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w systemach mechatronicznych pracujących w ciągach wytwórczych IME1A_U11 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi projektować proste urządzenia lub systemy mechatroniczne przeznaczone do pracy w ciągach produkcyjnych, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi IME1A_U12 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 potrafi korzystać z katalogów branżowych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego urządzenia lub systemu IME1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U005 potrafi dobrać strukturę kinematyczną i zaprojektować dla niej konstrukcję mechaniczną, do realizacji określonego procesu technologicznego, posługując się właściwie dobranymi programami komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) IME1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspóle realizpowane projekty i eksperymenty IME1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu IME1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie maszyn i urządzeń technologicznych, ich napędów i systemów pomiarowych (czujników) , w tym systemów wizyjnych, stosowanych w systemach mechatronicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy maszyn do przeróbki plastycznej metali, proszków spiekanych i tworzyw sztucznych, konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z mechatroniką + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie metodykę projektowania systemów mechatronicznych pracujących w ciągach technologicznych, a także metody i techniki wykorzystywane w projektowaniu, w tym metody sztucznej inteligencji: zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji + - - - - - - - - - -
M_W004 orientuje sę w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwoju mechatroniki w zastosowaniu do systemów produkcji + - - - - - - - - - -
M_W005 ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach technologicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń i systemów mechatronicznych wykorzystywanych w ciągach technologicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w systemach mechatronicznych pracujących w ciągach wytwórczych - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi projektować proste urządzenia lub systemy mechatroniczne przeznaczone do pracy w ciągach produkcyjnych, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi korzystać z katalogów branżowych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego urządzenia lub systemu - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi dobrać strukturę kinematyczną i zaprojektować dla niej konstrukcję mechaniczną, do realizacji określonego procesu technologicznego, posługując się właściwie dobranymi programami komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i prac inżynierskich (CAE) - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspóle realizpowane projekty i eksperymenty - - + - - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Ogólna charakterystyka technologii przeróbki plastycznej metali i zakres ich stosowania.
Budowa i rozwiązania konstrukcyjne maszyn do przeróbki plastycznej metali. Podstawowe uwarunkowania i trendy ich rozwoju.
Podstawy wytwarzania, formowania i spiekania proszków metali. Urządzenia technologiczne. Perspektywy i tendencje rozwoju technologii.
Podstawowe technologie i urządzenia przeróbki tworzyw sztucznych.
Technologie i urządzenia przetwórstwa materiałów kompozytowych.
Systemy automatycznego sterowania jako integralna część konstrukcji maszyn roboczych. Układy monitorowania przebiegu procesu i stanu konstrukcji urządzeń.
Zastosowanie sztucznej inteligencji w realizacji procesów technologicznych.
Mechatronika w zapewnieniu jakości wyrobów w procesach przeróbki metali i tworzyw sztucznch.
Podstawy matematycznego modelowania i symulacji procesów technologicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):

Wyznaczanie geometrycznych, kinematycznych i siłowych parametrów procesów przeróbki plastycznej.
Modelowe badania płynięcia metalu i pomiar obciążeń w procesach przeróbki plastycznej.
Analiza możliwości stwarzanych przez nowe technologie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

.Warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych:
- obecność (dopuszczalne są tylko nieobecności usprawiedliwione)
- zaliczenie sprawozdań
- uzyskanie pozytywnej oceny z każdego kolokwium

Warunki uzyskania zaliczenia z modułu:
- uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych
- uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczającego wiedzę teoretyczną przedstawioną w czasie wykładów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen:
- ćwiczeń laboratoryjnych
- kolokwium zaliczeniowego z wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student może odrobić laboratorium z inną grupą lub w terminie ustalonym przez prowadzącego. Jeśli w/w tryb jest nie możliwy student indywidualnie ustala formę zaliczenia nieobecności z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sińczak J. (red): Podstawy procesów przeróbki plastycznej Wyd. Naukowe „Akapit” Kraków 2010
2. Gabryszewski Z. Gronostajski J.: Mechanika procesów obróbki plastycznej. PWN W-wa 1991
3. Świątoniowski A. Bar A.: Współczesne problemy wytwarzania blach i taśm. Wyd. Nauk. AGH 2005.
4. Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A.: Modern Manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill Publishing Company 1996
5. Gorecki W.: Inżynieria wytwarzania i przetwórstwa płaskich wyrobów metalowych. Wyd.Politechniki Śląskiej , Gliwice 2006
6. Marciniak Z.: Konstrukcja tłoczników , Ośrodek techniczny A.Marciniak Sp.z o.o. Warszawa 2002
7. Zawistowski H., FrenklerD.,: Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych, Wydawnictwo 8 Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2003
9. Zawistowski H.: Nowoczesne formy wtryskowe, problemy konstrukcji i użytkowania, Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2001
10. Kucharczyk W., Żurawski W.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych dla mechaników, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2005
11. Wilczyński K. (red): Przetwórstwo tworzyw sztucznych , Wyd. Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000
12. Koszulka J., Bociąga E.: Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
13. Frącz W., Krywult B.: Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2008
14. Kwiecień J.: Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych, PlastNews, 2008
15. JohannaberF.: Wtryskarki. Poradnik użytkownika. Wydawnictwo Poradników i Książek Technicznych PLASTECH, Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK, Dariusz Woźniak: Zastosowanie walców z węglików spiekanych w procesach walcowania blach o wysokiej wytrzymałości. Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 9, s. 661–664. — Bibliogr. s. 664
2. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Ryszard GREGORCZYK, Janusz SZOSTAK: Wykorzystanie MES w analizie stanu naprężeń w połączeniach ramion koła zamachowego walcarki pielgrzymowej z piastą. Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008. ISBN: 978-83-60691-31-1. — S. 157–158. — Bibliogr. s. 158
3. Jan SIŃCZAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Jerzy Schmidt, Janusz SZOSTAK: Wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na naprężenia uplastyczniające stopu CrNiN. Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 7, s. 418–424. — Bibliogr. s. 424
4. Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK: Theoretical and experimental analysis of roll bending of half ring of gas turbine. Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2014 vol. 21 no. 2, s. 289–294. — Bibliogr. s. 294
5. ŚWIĄTONIOWSKI Andrzej, GREGORCZYK Ryszard, SZOSTAK Janusz, Rabiasz Stanisław: Production of absorption columns packing on the basis of stamping processes. Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 414–418. — Bibliogr. s. 417–418
6. ndrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Janusz SZOSTAK, Dorota Chodorowska: Repair technology of the composite wing of a light plane damaged during an aircraft crash. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2016 vol. 92, s. 149–157. — Bibliogr. s. 157

Informacje dodatkowe:

Brak