Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki wytwarzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-321-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Karwat Bolesław (karwat@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wiedza z zakresu technologii i urządzeń do wytwarzania metali, odlewania metali oraz technologii przetwarzania tworzyw sztucznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali IME1A_W03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi IME1A_W03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych IME1A_W03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych IME1A_U06, IME1A_U01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych IME1A_U06, IME1A_U01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_U003 Umie zindentyfikować podstawowe maszyny i urządzenia w ciągach technologicznych procesów wytwarzania wybranych metali IME1A_U06, IME1A_U01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów IME1A_K01, IME1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali + + - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi + + - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych + + - - - - - - - - -
M_U002 Umie dostosować narzędzia i urządzenia do wybranych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych + + - - - - - - - - -
M_U003 Umie zindentyfikować podstawowe maszyny i urządzenia w ciągach technologicznych procesów wytwarzania wybranych metali + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Treść wykładów

W01 Specyfika branżowa produkcji przemysłowej
W02 Podstawowe pojęcia technik wytwarzania: technologie, procesy, operacje
W03 Schematy technologiczne produkcji
W04 Produkcja surówki: materiały wsadowe, produkty wielkiego pieca
W05 Produkcja stali: surowce do produkcji stali, produkcja stali w konwertorach tlenowych,
piecach elektrycznych, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali
W06 Produkcja aluminium: produkcja tlenku glinu, elektroliza tlenków glinu
W07 Produkcja miedzi: produkcja kamienia miedziowego, konwertowanie kamienia miedziowego, rafinacja miedzi, produkty uboczne produkcji miedzi
W08 Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich zastosowania

Ćwiczenia audytoryjne (14h):
Treść ćwiczeń

Schematy technologiczne produkcji: zasady opracowania, funkcje, zadania
Przepływ produkcji przemysłowej: podstawowe parametry przepływu, rodzaje przepływu
Zasady opracowywania bilansów
Bilanse materiałowe: zakładów produkcyjnych, wydziałów, procesów, operacji technologicznych
Przykłady: bilans technologiczny produkcji stali
Pzykłady: produkcja spieku hutniczego, produkcja surówki wielkopiecowej, produkcja stali, obróbka pozapiecowa stali, ciągłe odlewanie stali
Urządzenia technologiczne do produkcji aluminium
Urządzenia technologiczne do produkcji miedzi
Urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia przedmiotu prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości prowadzący przedstawia na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu fizyki, chemii i nauki o minerałach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kalpakijan S.: Manufacturing processes for engineering materials. Addison-Wesley, Pub. Co. London 1984.
2. Niebel B., Draper A., Wysk R.: Modern manufacturing process engineering. McGraw Hill Co. N.Y. 1989.
3. Timings R.I.: Manufacturing technology. vol. 1 and vol. 2, Longman Pub. Co. London 1998.
4. Ostwald P., Munoz J.: Manufacturing processes and systems. Willey Pub. Co. London 1997.
5. Praca zbiorowa: Metalurgia ogólna. Wyd. Śląsk, Katowice 1970.
6. Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Karwat B.: Optimization of production schedules in the steel production system. Archives of Civil and Mechanical Enginering, Polish Academy of Sciences – Wrocław Branch, Wrocław University of Technology, ISSN 1644-9665, 2012 vol. 12 no. 2, str. 240-252. LF 0,963 15 punktów MNiSzW
Karwat B., Machnik R.: Dust Extraction System at the Ore Sintering Plant of a Raw Materials Steel Mill, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 5A, 2012, ISSN 1230-1485, str. 158-163. LF 0,462 15 punktów MNiSzW
Karwat B., Machnik R., Gara P.: Dust Extraction System at the Blast Furnace Department of a Raw Materials Mill, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 5A, 2012, ISSN 1230-1485, str. 151-157.

Informacje dodatkowe:

Na wykładach sprawdzana jest obecność.