Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zapis konstrukcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-322-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dudek Rafał (dudraf@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ukończenie kursu pozwala na zdobycie wiedzy z podstaw zapisu konstrukcji wykorzystywanej przez inżynierów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne IME1A_W08, IME1A_W11, IME1A_W14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne IME1A_W08, IME1A_W15, IME1A_W12, IME1A_W11, IME1A_W14 Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia IME1A_W08, IME1A_W15, IME1A_W12, IME1A_W11 Projekt
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni IME1A_W08, IME1A_W15, IME1A_W12, IME1A_W11 Projekt
M_W005 Stunet zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym i złożeniowym IME1A_W08, IME1A_W15, IME1A_W12, IME1A_W11 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) IME1A_U06, IME1A_U08, IME1A_U03, IME1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej IME1A_U06, IME1A_U08, IME1A_U03, IME1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne IME1A_U06, IME1A_U08, IME1A_U03, IME1A_U01 Wykonanie projektu
M_U004 Student potrafi wykorzystać grafikę komputerową (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D IME1A_U06, IME1A_U08, IME1A_U03, IME1A_U01 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych IME1A_K02, IME1A_K01, IME1A_K07, IME1A_K05, IME1A_K04, IME1A_K03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
68 26 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie zasady oznaczania mikrogeometrii powierzchni + - - - - - - - - - -
M_W005 Stunet zna i rozumie różnice między rysunkiem wykonawczym i złożeniowym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rysować w rzutach prostokątnych daną bryłę przedstawioną w rzucie aksonometrycznym (i odwrotnie) - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać i czytać rysunek wykonawczy danej części maszynowej - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rysować i czytać połączenia rozłączne, nierozłączne oraz schematy mechaniczne, hydrauliczne i pneumatyczne - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać grafikę komputerową (AutoCAD) do odwzorowania konstrukcji w technice 2D i 3D - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać w obszarze wykonywania dokumentacji technicznej elementów maszynowych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 68 godz
Przygotowanie do zajęć 34 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

Wprowadzenie do przedmiotu. Normalizacja w rysunku technicznym (Introduction. Standardization in engineering drawing) – 2 h
• Pojęcie rzutu. Rzutowanie aksonometryczne. Rzutowanie prostokątne Monge’a w układzie E i A (Definition of a projection. Axonometric projections. Monge’s orthogonal projections in first and third angle systems) – 2 h
• Przekroje i rozwinięcia powierzchni wielościanów i brył obrotowych (Sections and developed views of polyhedrons and solids of revolution) – 4 h
• Sposoby i zasady odwzorowania części maszynowych (Means and rules to represent machine parts) – 2 h
• Bazy wymiarowe i zasady wymiarowania w rysunku technicznym (Reference lines and rules of dimensioning in engineering drawing) – 1 h
• Metodyka wykonywania szkiców i rysunków części maszynowych (Methodology for creating sketches and drawings of machine elements) – 1 h
• Metody przekształcania odwzorowania – obrót, kład, transformacja (Means of transforming the representation – revolved view, revolved section, transformation) – 2 h
• Linie przenikania powierzchni brył, metody wyznaczania, przedstawianie uproszczone (Solids surfaces interference curves, construction, simplification) – 2 h
• Umowności i uproszczenia w przedstawianiu i wymiarowaniu części maszynowych (Conventionality and simplification in representing and dimensioning machine elements) – 4 h
• Zapis stanu powierzchni oraz tolerancji na rysunkach wykonawczych (Recording surface state and tolerances in working drawings) – 2 h
• Rysunki zespołów maszynowych, wymagania, zasady odczytywania (Assembly drawings, requirements, rules of reading) – 2 h
• Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia dokumentacji technicznej (Application of computer graphics in the creation of technical documentation) – 2 h

Ćwiczenia projektowe (42h):

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do ćwiczeń
Ćwiczenie 2. Rysunek modelu (audytoryjnie)
Ćwiczenie 3. Rzutowanie prostokątne
Ćwiczenie 4. Rzutowanie wielościanów – kontrolne , Bryły obrotowe
Ćwiczenie 5. Rzutowanie brył obrotowych – kontrolne, Rysunek modelu
Ćwiczenie 6. Rysunek modelu – arkusz kontrolny
Ćwiczenie 7. Rysunek modelu metalowego
Ćwiczenie 8 – Połączenia rozłączne. Dobór z norm części znormalizowanych. Połączenia spawane.
Ćwiczenie 9 – Model wieloczęściowy
Ćwiczenie 10 – Model wieloczęściowy – rysunek złożeniowy. Schematy mechaniczne
Ćwiczenie 11 – Model metalowy – kontrolny
Ćwiczenie 12 – Detalowanie*
Ćwiczenie 13 – Detalowanie kontrolne
Ćwiczenie 14 – Zastosowanie CAD w rysunku technicznym
Ćwiczenie 15 – Uzupełnienie zaległości. Zaliczanie ćwiczeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dla wykładu:
Student, który nie był na 70% wykładów i nie posiada własnoręcznie prowadzonych notatek zawierających treść wykładu, na ostatnich zajęciach pisze na ćwiczeniach projektowych kolokwium z wiedzy wykładowej.

Dla projektu:
1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich poszczególnych: arkuszy rysunkowych, arkuszy kontrolnych oraz kolokwiów.
2. Odrobienie nieobecności na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności)
3. Kompletne notatki wykładowe i projektowe
4. Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe (w trakcie trwania sesji zasadniczej), na których może poprawiać 1 zaległą prace kontrolną lub kolokwium i może donieść 1 zaległy rysunek (nie dotyczy prac wydanych do poprawy).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich poszczególnych arkuszy.
2. Ocena końcowa to średnia ważona z arkuszy kontrolnych, sprawdzianów oraz ćwiczeniowych i domowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi odrobić zajęcia z inną grupą za zgodą osoby prowadzącej te zajęcia (dopuszczalne są 2 nieobecności na zajęciach projektowych).
Student zgłasza się na konsultacje w celu wydania zaległych tematów prac, jak również dodatkowych zadań w celu wyrównania zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Umiejętność posługiwania się przyborami rysunkowymi
2. Znajomość podstawowych wiadomości z geometrii euklidesowej
3. Umiejętność robienia notatek i szkiców w tym umiejętność poprawnego przerysowania z tablicy
4. Znajomość słownictwa technicznego
5. Zdolności w kierunku wyobraźni przestrzennej brył
6.Ewentualna znajomość oprogramowania inżynierskiego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd.2003 i późniejsze.
2. Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i Graika Inżynierska, WN-D AGH, Kraków, 2009.
3. Rydzanicz I.: Zapis konstrukcji. Zadania, WNT, 1999.
4. Bajkowski J.: Podstawy Zapisu Konstrukcji, OW PW, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu wydrążonych elementów cylindrycznych,
zwłaszcza kręgów blach — [Manipulative lifting sling hoist for transportation hollowed cylindrical
elements, especially sheet circles]
Rafał DUDEK, Krzysztof WŁADZIELCZYK, Kamil Kosakowski.
Opis patentowy ; PL 221201
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221201B1.pdf
2. Przyrząd montażowy luźno pasowanej tulei kołnierzowej, zwłaszcza tulei labiryntowego
uszczelnienia wału cieczą magnetyczną — [Assembly aid of a loosely interference-fitting flanged
bushing, especially labyrinth sealed bushing with magnetic fluid]
Marcin Potoczny, Rafał DUDEK, Dariusz LEPIARCZYK.
Opis patentowy ;PL 222955 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222955B1.pdf
3. Ręczny, samozaciskowy chwytak elementów budowlanych — [Manual, self-clamping grapple for
building elements]
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY.
Opis patentowy ; PL 212760 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212760B1.pdf
4. Samozaciskowy uchwyt do przenoszenia blach — [Self-clamping grip for transportation of sheet
metal]
Jakub Wróbel, Rafał DUDEK.
Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 68295 Y1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL68295Y1.pdf
5. Urządzenie badawcze endoprotez stawu kolanowego — [Device for testing knee endoprostheses] /
Rafał DUDEK, Marcin Potoczny
Opis patentowy ; PL 214843 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214843B1.pdf
6. Urządzenie do przenoszenia elementów cylindrycznych, zwłaszcza kręgów betonowych — [Device
for translocating cylindrical elements, especially concrete rings
Rafał DUDEK, Marcin POTOCZNY, Krzysztof MICHALCZYK, Piotr GRĄDKOWSKI.
Opis patentowy ; PL 212759 B1
http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212759B1.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak