Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-609-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gibiec Mariusz (mgi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Student zapoznaje sie ze specyfiką pracy w przemyśle związanym z mechatroniką. Nabiera doświadczenia i ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz konieczność podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Poznaje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony własności intelektualnych i ochrony srodowiska.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle związanym z mechatroniką IME1A_W15 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych IME1A_W14 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 zna problemy zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego IME1A_W16, IME1A_W17 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy IME1A_U19 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów IME1A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U003 potrafi — przy projektowaniu elementów, podzespołów i systemów mechatronicznych — dostrzegać ich aspekty środowiskowe, ekonomiczne i prawne IME1A_U18 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania IME1A_K04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur IME1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle związanym z mechatroniką - - - - - - - - - - -
M_W002 ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych - - - - - - - - - - -
M_W003 zna problemy zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - - - - - -
M_U003 potrafi — przy projektowaniu elementów, podzespołów i systemów mechatronicznych — dostrzegać ich aspekty środowiskowe, ekonomiczne i prawne - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - - - - - - - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Inne 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do odbycia praktyki niezbędne jest zawarcie porozumienia lub umowy o odbycie praktyki pomiędzy zakładem a uczelnią lub studentem

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie z przebiegu praktyki

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualnie uzgadniany w zakładzie pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do odbycia praktyki niezbędne jest zawarcie porozumienia lub umowy o odbycie praktyki pomiędzy zakładem a uczelnią lub studentem

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak