Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria zarządzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie podstawowych zagadnień planowania i podejmowania decyzji w systemach produkcyjnych i logistycznych, a także modeli, metod i narzędzi, wykorzystywanych do analizy i projektowania, oraz planowania i sterowania w takich systemach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 wybrane rodzaje Zadań Inżynierii Zarządzania (ZIZ) IME1A_U07, IME1A_W01, IME1A_W17 Kolokwium,
Referat,
Projekt
M_W002 jakie narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne ZIZ IME1A_U07, IME1A_W01, IME1A_W17 Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W003 funkcjonowanie podstawowych procesów w systemach produkcyjnych i logistycznych IME1A_U07, IME1A_W01, IME1A_W17 Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W004 podstawowe sposoby sterowania procesami produkcyjnymi i logistycznymi Kolokwium,
Projekt,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 rozwiązywać wybrane ZIZ za pomocą prostych algorytmów IME1A_U07, IME1A_W01, IME1A_W17 Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_U002 sformułować symulacyjny i/lub matematyczny model ZIZ IME1A_U07, IME1A_W01, IME1A_W17 Kolokwium,
Projekt,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 wybrane rodzaje Zadań Inżynierii Zarządzania (ZIZ) + - - - - + - - - - -
M_W002 jakie narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne ZIZ + - - - - + - - - - -
M_W003 funkcjonowanie podstawowych procesów w systemach produkcyjnych i logistycznych + - - - - + - - - - -
M_W004 podstawowe sposoby sterowania procesami produkcyjnymi i logistycznymi + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozwiązywać wybrane ZIZ za pomocą prostych algorytmów + - - - - + - - - - -
M_U002 sformułować symulacyjny i/lub matematyczny model ZIZ + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

 1. Zarządzanie zapasami:
  a) ekonomiczna wielkość partii,
  b) zmienny popyt deterministyczny,
  c) stacjonarny popyt losowy,
  d) zamawianie grupowe,
  e) zagadnienia wielostadialne,
 2. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 3. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
 4. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
 5. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach
 6. Harmonogramowanie produkcji
 7. Planowanie transportu i dystrybucji
 8. Zarządzanie jakością
 9. Procesy losowe i teoria kolejek
 10. Symulacja dyskretna – wykorzystanie w zarządzaniu operacyjnym
 11. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych i logistycznych
 12. Systemy pchające i zasysające: porównanie MRP, just-in-time i conWIP
 13. Sterowanie zorientowane na wąskie gardła – TOC / OPT®

Zajęcia seminaryjne (10h):

 1. Zarządzanie zapasami:
  a) ekonomiczna wielkość partii,
  b) zmienny popyt deterministyczny,
  c) stacjonarny popyt losowy,
  d) zamawianie grupowe,
  e) zagadnienia wielostadialne,
 2. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)
 3. Planowanie (wykorzystania) zasobów produkcyjnych (MRP II)
 4. Planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych
 5. Harmonogramowanie produkcji
 6. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach
 7. Planowanie transportu i dystrybucji
 8. Zarządzanie jakością
 9. Procesy losowe i teoria kolejek
 10. Symulacja dyskretna – wykorzystanie w zarządzaniu operacyjnym
 11. Zmienność i procesy losowe w systemach produkcyjnych i logistycznych
 12. Systemy pchające i zasysające: porównanie MRP, just-in-time i conWIP
 13. Sterowanie zorientowane na wąskie gardła – TOC / OPT®

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Podczas wykładu, wykładowca opisuje i rozwiązuje różnorodne zagadnienia decyzyjne. Wykorzystuje w tym celu tablicę, prezentację multimedialną, arkusze kalkulacyjne, symulacje, i inne środki. Dla pobudzenia aktywności słuchaczy, wykładowca zadaje im pytania lub inicjuje dyskusję.
 • Zajęcia seminaryjne: Studenci najpierw próbują rozwiązać zadania samodzielnie przed zajęciami, a potem na ćwiczeniach rozwiązują te same zadania pod kierunkiem wykładowcy. W razie potrzeby, wykładowca podpowiada kolejne działania, koryguje błędy, zwraca uwagę na typowe pomyłki, wskazuje alternatywne rozwiązania, udziela dodatkowych wyjaśnień, inicjuje dyskusje nad wynikami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. Wszystkie oceny wyznaczane są według skali zgodnej z regulaminem studiów AGH.
 2. Aby zaliczyć ćwiczenia seminaryjne trzeba uzyskać pozytywną ocenę łączną z wszystkich sprawdzianów. Na wszystkich sprawdzianach obowiązuje cały materiał omawiany na ćwiczeniach od początku semestru. Ocena łączna wyznaczana jest jako prosta średnia ocen z wszystkich sprawdzianów. Odpowiedzi ustne pozwalają uzyskać dodatkowe punkty do oceny łącznej.
 3. Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z jakiejkolwiek formy zajęć w wymaganym terminie, to przysługuje mu jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci słuchają wykładu, a jeżeli czegoś nie rozumieją winni zadawać pytania. Jeżeli wykładowca zadaje im pytania lub inicjuje dyskusję, studenci powinni przedstawić swoją opinię. Podczas wykładu, studenci powinni sporządzać swoje własne notatki, zwłaszcza w trakcie rozwiązywania zadań na tablicy. Skrypt do każdego wykładu, w postaci pliku PDF, dostępny jest przed wykładem. Podczas omawiania jego treści, notatki mogą się ograniczać do obserwacji własnych studenta. Po wykładzie, a czasem przed, studenci powinni zapoznać się z zaleconymi lekturami. Bez zgody prowadzącego nie wolno nagrywać ani filmować wykładu.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Przed ćwiczeniami, studenci powinni przypomnieć sobie treść wcześniejszych wykładów i spróbować rozwiązać zaplanowane na nie zadania. Podczas ćwiczeń, gdy jeden ze studentów rozwiązuje zadanie przy tablicy, inni rozwiązują je równolegle w swoich zeszytach. Studenci powinni zgłaszać swoje wątpliwości, czy rozwiązanie przedstawione na tablicy jest poprawne, prosić o dodatkowe wyjaśnienia jeżeli nie zrozumieli metody rozwiązywania.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jest jako średnia ocen z poniższymi wagami:

Ocena Waga
Projekt 20%
Sprawdziany 80%
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa, 2011.
 2. Cecil Bozarth, Robert B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press – Helion, Gliwice, 2007.
 3. Stanisław Krawczyk, Metody ilościowe w logistyce, C. H. Beck, Warszawa, 2001.
 4. Waldemar Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, 2011.
 5. Zdzisław Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2009.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrane publikacje:

 1. Kaczmarczyk, W., 1995, Dwupoziomowa metoda harmonogramowania produkcji w pewnym przepływowym systemie produkcyjnym, Kwartalnik AGH, Elektrotechnika, tom 14, zeszyt 3, Kraków, str. 258 262.
 2. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. i Tirpak, T., 2003, Configuring and scheduling of surface mount technology lines, Automatyka, tom 7, zeszyt 1 2, str. 83-88.
 3. Waldemar Kaczmarczyk, 2009, Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services, 3 (1-2), pp. 15 35.
 4. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel Machines, International Journal of Production Research, 49 (9), pp. 2605-2623.
 5. Waldemar Kaczmarczyk, 2011, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków.
 6. Gdowska K., Viana A., Pedroso J.P. 2018. Stochastic last-mile delivery with crowdshipping. Transportation Research Procedia, vol. 30, s. 90–100.
 7. Gdowska K. 2018. How to assess balancing public transportation. International Conference on Industrial Logistics : 15–17 May 2018, Beer-Sheva, Israel : conference proceedings / eds. Zilla Sinuany-Stern, Yuval Israel : Ben-Gurion University, S. 79–86.
 8. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Algorytmy heurystyczne wyznaczania wielkości produkcji dla znanego harmonogramu przezbrojeń dla zadania planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Logistyka, 2014, nr 4, CD nr 6 Logistyka – nauka, s. 4597–4608.
 9. Roger Książek, Katarzyna Gdowska, Budowa algorytmu genetycznego dla zadania CLSP planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnej, W: Total Logistic Management : XV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 08–10 grudnia 2011, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk (dysk optyczny).
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów