Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie wytwarzania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-708-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwa Zbigniew (zsliwa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach wykładów omawiana jest metodologia projektowania procesów wytwórczych wspomaganych komputerowo z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania CAD/CAM. Zakres obejmuje przygotowanie modelu 3D półproduktu i gotowego wyrobu, dobór odpowiednich modułów obróbczych i operacji procesu oraz zasady posługiwania się nimi, a także symulacje i analizy procesu. Zajęcia laboratoryjne i projektowe służą zastosowaniu wiedzy w praktyce i nabywaniu przez to umiejętności samodzielnej realizacji zadań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania procesów wytwórczych z wykorzystaniem technik bazujących na stosowaniu komputerowych narzędzi projektowania i symulacji procesów wytwarzania. IME1A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi gromadzić informacje na podstawie wykładów, z dokumentacji i z innych źródeł, dokonać integracji pozyskanej wiedzy i wykorzystać ją przy realizacji własnych zadań. IME1A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 potrafi na podstawie pozyskanej wiedzy zaprojektować i zweryfikować przy użyciu symulacji proces wytwarzania z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi CAD/CAM IME1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 potrafi opracować sprawozdanie z wykonanych prac własnych i zespołowych IME1A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę samodzielnego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, profesjonalnego podejścia do realizowanych zadań, szczególnie w pracy grupowej i odpowiedzialności za dokonania własne i zespołu. IME1A_K04, IME1A_K03, IME1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 14 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie metodykę projektowania procesów wytwórczych z wykorzystaniem technik bazujących na stosowaniu komputerowych narzędzi projektowania i symulacji procesów wytwarzania. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi gromadzić informacje na podstawie wykładów, z dokumentacji i z innych źródeł, dokonać integracji pozyskanej wiedzy i wykorzystać ją przy realizacji własnych zadań. - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi na podstawie pozyskanej wiedzy zaprojektować i zweryfikować przy użyciu symulacji proces wytwarzania z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi CAD/CAM - - + + - - - - - - -
M_U003 potrafi opracować sprawozdanie z wykonanych prac własnych i zespołowych - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę samodzielnego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, profesjonalnego podejścia do realizowanych zadań, szczególnie w pracy grupowej i odpowiedzialności za dokonania własne i zespołu. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Metodyka projektowania procesów obróbczych: frezowania, toczenia, wiercenia z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi CAD/CAM. Korzystanie z baz narzędzi skrawających oraz ich rozszerzanie i edycja. Symulacje procesów obróbczych, analizy i modyfikacje. Konfigurowanie modułów oprogramowania do celów realizacji określonych zadań modelowania 3D produktu i półproduktu oraz projektowania procesów wytwórczych. Wykorzystanie symulacyjnych modułów oprogramowania przy weryfikacji projektów. Omówienie przykładów realizacji.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Samodzielne wykonanie indywidualnych zadań dotyczących projektowania procesów obróbczych oraz modelowania produktu i półwyrobu z wykorzystaniem odpowiednio i samodzielnie skonfigurowanego oprogramowania CAD/CAM na bazie wiedzy nabytej w trakcie wykładów oraz w wyniku pracy własnej. Weryfikacja i modyfikacje projektów z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Korzystanie z baz narzędzi, podzespołów i urządzeń obróbczych. Modyfikacje i rozszerzanie baz zintegrowanych z oprogramowaniem. Dokumentacja wykonanego zadania w formie wynikowego pliku komputerowego.

Ćwiczenia projektowe (10h):

Zespołowe zadanie z modelowania i projektowania własnego układu mechatronicznego, zatwierdzonego przez prowadzącego. Opracowanie procesów obróbczych dla wybranych części. Konfiguracja modułów i narzędzi oprogramowania CAD/CAM pod kątem wymaganych operacji. Symulacje komputerowe i weryfikacja opracowanych procesów. Modyfikacje na podstawie wyników symulacji i analiz. Realizacja projektu z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie wykładów, zajęć laboratoryjnych i pracy własnej. Dokumentacja w postaci sprawozdania w formacie pdf.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i z realizacji projektu. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych stanowi średnią arytmetyczną z wszystkich zadań laboratoryjnych. Ocena zadania zależy od jakości jego wykonania i odpowiedzi na pytania kontrolne dotyczące przebiegu pracy. Ocena projektu zależy od realizacji projektu zespołowego oraz zaangażowania studenta / studentki w jego wykonanie, co jest weryfikowane pytaniami kontrolnymi przy odbiorze końcowym.
Zaliczenia poprawkowe do dnia 10 lipca,w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
W wyjątkowych przypadkach (zdarzenia losowe) możliwe jest uzgodnienie z prowadzącym późniejszego terminu zaliczenia poprawkowego, jednak nie później niż 10 września.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z zaliczenia modułu jest średnią arytmetyczną oceny z zaliczenia laboratorium i oceny za projekt.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie powstania zaległości spowodowanych nieobecnością studentki / studenta na zajęciach, należy bezzwłocznie je odrobić z inną grupą, w miarę wolnych miejsc w laboratoriach. Dodatkowo, prowadzący wyznaczy jeden termin odrabiania zaległości po zakończeniu zajęć semestru letniego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe umiejętności z zakresu posługiwania się komputerem: operacje na plikach, Internet, MS Windows, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.
Znajomość rysunku technicznego.
Podstawowa wiedza z zakresu obróbki skrawaniem i technik wytwarzania.
Podstawy nauki o materiałach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Augustyn K., EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania
2 Olszak W., Obróbka skrawaniem
3 Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych.
4 Linie produkcyjne – nowoczesne systemy produkcji, http://www.designnews.pl/menu-gorne/artykul/article/linie-produkcyjne-nowoczesne-systemy-produkcji/
5 Praca zbiorowa:Programowanie w systemie Delmia robotów przemysłowych dla
zadań paletyzacji i spawania, http://www.procax.org.pl/plik /Artykul_ 10_Slota_Krupa_ Konicki_Doktor.pdf
6CATIA V5 – Documentation on line

Pomoce naukowe: Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem CATIA V5.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Śliwa Z., Modelowanie i symulacje kinematyczne złożonych układów mechanicznych w systemie CATIA V5, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, recenzenci: prof..J.Szpytko, prof..J.Adamczyk, Kraków 2008 r. (str. 111)
2. Śliwa Z., Modelowanie bryłowe części maszyn przy użyciu modułu Part Desing systemu CATIA v.5, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, recenzenci: prof..J.Szpytko, prof..A.Chudzikiewicz, Kraków 2004 r. (str. 168)
3. Uhl T., Śliwa Z.: Wybrane zagadnienia systemów CAD/CAM. Monografia, CCATIE, z.5, Kraków, 1996.

Informacje dodatkowe:

Brak