Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-711-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Petko Maciej (petko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie z procesem dyplomowania i zasadami przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej oraz prezentacji na obronę

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej i prezentacji wyników pracy dyplomowej na obronę. IME1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji pracy dyplomowej. IME1A_U04, IME1A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały. IME1A_K07, IME1A_K08, IME1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_K002 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów IME1A_K08, IME1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej i prezentacji wyników pracy dyplomowej na obronę. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Procedury związane z procesem dyplomowania. Zasady przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej. Zasady przygotowania prezentacji na obronę. Etyka w pisaniu pracy dyplomowej. Omówienie celów poszczególnych prac. Dyskusja nad prezentacjami na obronę.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby otrzymać zaliczenie student musi przedstawić i uzgodnić z prowadzącym cel pracy dyplomowej, a także przedstawić prezentację pracy dyplomowej, przygotowaną tak, jak na obronę. Ocena z zajęć seminaryjnych zależy od oceny prezentacji. Zaliczenie poprawkowe można uzyskać do końca drugiego tygodnia sesji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student zobowiązany jest do samodzielnego opanowania materiału z zajęć, na których był nieobecny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału IMIR nr 08/10/2012 z 26.10.2012: “Inżynierska praca dyplomowa Założenia, wymagania i zasady realizacji”.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  1. Petko M., Wybrane metody projektowania mechatronicznego, Wyd. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji, Kraków; Radom 2008, ISBN 978-83-7204-709-0
  2. Petko M., Karpiel G., Controller for a prismatic robot link with friction – design and implementation, w: Kaszyński R. [red.], Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, vol.2, pp. 1027-1032, Wyd. Uczelniane Pol. Szcz., Szczecin, 2003
  3. Petko M., Karpiel G.: Mechatroniczne projektowanie robota równoległego do frezowania. W: Kubik J., Kurnik W., Nowacki W.K. (red.): I Kongres Mechaniki Polskiej: materiały kongresowe, Warszawa 2007
Informacje dodatkowe:

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/