Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-712-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Petko Maciej (petko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje przygotowanie i napisanie pracy dyplomowej inżynierskiej oraz przygotowanie prezentacji na obronę tej pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma usystemtayzowańa wiedzę z zakresu mechatroniki, niezbędną do realizacji zadań zdefniowanych w temacie pracy dyplomowej IME1A_W16, IME1A_W15, IME1A_W02, IME1A_W01, IME1A_W07, IME1A_W12, IME1A_W11, IME1A_W13, IME1A_W09, IME1A_W04, IME1A_W18, IME1A_W03, IME1A_W17, IME1A_W08, IME1A_W14, IME1A_W05, IME1A_W10, IME1A_W06 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować prezentację na temat realizacji zadań zdefiniowanych w temacie pracy dyplomowej IME1A_U04 Prezentacja
M_U002 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadań zdefiniowanych w temacie pracy dyplomowej IME1A_U03 Praca dyplomowa
M_U003 Potrafi rozwiązać zadanie zdefiniowane w temacie pracy dyplomowej IME1A_U12, IME1A_U05, IME1A_U17, IME1A_U14, IME1A_U02, IME1A_U07, IME1A_U20, IME1A_U11, IME1A_U18, IME1A_U13, IME1A_U10, IME1A_U01, IME1A_U19, IME1A_U16, IME1A_U15, IME1A_U09, IME1A_U06, IME1A_U08 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje społeczne potrzebne do realizacji pracy dyplomowej IME1A_K02, IME1A_K06, IME1A_K04, IME1A_K03, IME1A_K08, IME1A_K01, IME1A_K07, IME1A_K05 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma usystemtayzowańa wiedzę z zakresu mechatroniki, niezbędną do realizacji zadań zdefniowanych w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować prezentację na temat realizacji zadań zdefiniowanych w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadań zdefiniowanych w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi rozwiązać zadanie zdefiniowane w temacie pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje społeczne potrzebne do realizacji pracy dyplomowej - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 410 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 400 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

nie dotyczy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału IMIR nr 08/10/2012 z 26.10.2012: "Inżynierska praca dyplomowa Założenia, wymagania i zasady realizacji".
Literatura ustalona z promotorem pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

http://www.imir.agh.edu.pl/pl/studenci/dyplom/dyplom_inzyniera_-_studia_stacjonarne_i-stopnia/