Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Roboty usługowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIME-1-505-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechatroniczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Brak wyników do wyświetlenia
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
121 52 0 39 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Brak wyników do wyświetlenia
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 325 godz
Punkty ECTS za moduł 13 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 121 godz
Przygotowanie do zajęć 59 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 98 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (52h):
Zapoznanie się z stanem wiedzy oraz opis modelu matematycznego robotów usługowych

Wykłady przedstawiają obecny stan wiedzy na temat budowy, zastosowania oraz warunków eksploatacji robotów usługowych w szczególności robotów mobilnych. W ramach prowadzonych zajęć przedstawiony zostaje opis matematyczny mobilnych robotów usługowych. Obszernie analizowane są zagadnienia związane z zadaniem prostym i odwrotnym kinematyki oraz dynamiką. Opis maszyn kroczacych. Analiza chodu. Analiza kinetostatyczna odnóży. Chwytaki oraz narzędzia robotów usługowych. Opis oraz analiza robotów manipulacyjnych. Roboty manipulacyjne w medycynie.

Ćwiczenia laboratoryjne (39h):
Implementacja modelu matematycznego mobilnych robotów usługowych

W ramach prowadzonych zajęć wymagana jest implementacja modeli matematycznych robotów usługowych oraz identyfikacji dynamicznych równań ruchu w środowisku programu MATLAB. Analiza obliczeniowa w środowisku programu MATLAB dotyczy zagadnień związanych z kinematyką,dynamiką oraz identyfikacją dynamicznych równań ruchu z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji opartych o logikę rozmytą. W ramach laboratoriów analizowane są również zagadnienia związane ze sterowaniem oraz budową różnego rodzaju robotów usługowych oraz manipulacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Tworzenie modelu matematycznego mobilnych robotów usługowych

W ramach prowadzonych zajęć wymagane jest opracowanie modeli matematycznych robotów usługowych oraz identyfikacji dynamicznych równań ruchu. Obszernie analizowane są zagadnienia związane z kinematyką, dynamiką oraz identyfikacją dynamicznych równań ruchu z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji opartych o logikę rozmytą. W ramach ćwiczeń analizowane są również zagadnienia związane ze sterowaniem oraz budową różnego rodzaju robotów usługowych i manipulacyjnych. Analiza chodu. Analiza kinetostatyczna odnóży robotów. Analiza maszyn kroczących.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ocen z projektu oraz laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość rachunku macierzowego, różniczkowego, podstawowa wiedza z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn oraz teorii sterowania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jones J. L., Seiger B. A., Flynn A. M., Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Second Edition, 1998.
Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D., Introduction to Autonomous Mobile Robots (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series),2011.
Cook G., Mobile Robots: Navigation, Control and Remote Sensing, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak