Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria własności mechanicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-102-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szczerba Marek (szczerba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dostarcza teoretyczną wiedzę o własnościach mechanicznych materiałów metalicznych (wykład 30 godz.) oraz weryfikuje umiejętność jej doświadczalnego zastosowania (ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.). Łączna suma punktów ECTS – 5. Celem przedmiotu jest zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do projektowania metalicznych materiałów konstrukcyjnych. Zaliczenie przedmiotu polega na opracowaniu sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdaniu egzaminu końcowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada fizyko-mechaniczne podstawy dotyczące własności sprężystych materiałów izotropowych (polikryształy metali i stopów) oraz anizotropowych struktur metalicznych (monokryształy metali i stopów). IMN2A_W01, IMN2A_W04 Egzamin
M_W002 Student posiada fizyko-mechaniczne podstawy dotyczące własności plastycznych materiałów izotropowych (polikryształy metali i stopów) oraz anizotropowych struktur metalicznych (monokryształy metali i stopów) IMN2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada praktyczne umiejętności wyznaczanie stałych sprężystych ciał izotropowych (struktury polikrystaliczne metali i stopów) oraz anizotropowych (struktury monokrystaliczne metali i stopów) IMN2A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Student posiada praktyczne umiejętności wyznaczania parametrów aktywacyjnych odkształcenia plastycznego materiałów metalicznych (granicy plastyczności, czułości na zmianę temperatury i prędkości odkształcenia, energii aktywacji i objętości aktywowanej). IMN2A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada kompetencje i doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych w zakresie inżynierii materiałów metalicznych zarówno indywidualnie jak i zespołowo. IMN2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada fizyko-mechaniczne podstawy dotyczące własności sprężystych materiałów izotropowych (polikryształy metali i stopów) oraz anizotropowych struktur metalicznych (monokryształy metali i stopów). + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada fizyko-mechaniczne podstawy dotyczące własności plastycznych materiałów izotropowych (polikryształy metali i stopów) oraz anizotropowych struktur metalicznych (monokryształy metali i stopów) + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada praktyczne umiejętności wyznaczanie stałych sprężystych ciał izotropowych (struktury polikrystaliczne metali i stopów) oraz anizotropowych (struktury monokrystaliczne metali i stopów) - - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada praktyczne umiejętności wyznaczania parametrów aktywacyjnych odkształcenia plastycznego materiałów metalicznych (granicy plastyczności, czułości na zmianę temperatury i prędkości odkształcenia, energii aktywacji i objętości aktywowanej). - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje i doświadczenie w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień technicznych w zakresie inżynierii materiałów metalicznych zarówno indywidualnie jak i zespołowo. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zaawansowane podstawy sprężystości dla materiałów izotropowych i anizotropowych. Zjawisko przejścia sprężysto-plastycznego w materiałach metalicznych. Interpretacja strukturalna umownej i wyraźnej granicy plastyczności. Zaawansowane podstawy plastyczności materiałów izotropowych (polikryształy metali i stopów); Analiza kryteriów plastyczności. Zaawansowane podstawy plastyczności materiałów anizotropowych (monokryształy metali i stopów). Fizyczna interpretacja krytycznego naprężenia ścięcia prostego sieci krystalicznej materiałów metalicznych. Strukturalna interpretacja umocnienia mechanicznego metali i stopów oraz metody pomiaru gęstości dyslokacji. Podstawy termodynamiczne odkształcenia plastycznego; wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na naprężenie płynięcia plastycznego metali i stopów. Energia aktywacji i powierzchnia termicznej aktywacji ruchu dyslokacji. Zjawiska utraty stabilności plastycznego płynięcia metali i stopów oraz niejednorodności odkształcenia plastycznego. Fizyczne aspekty kumulacji dużych odkształceń plastycznych oraz nadplastyczność metali i stopów.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Wyznaczenie modułu Younga oraz współczynnika Poissona dla wybranych materiałów sprężyście izotropowych (polikryształy metali i stopów) oraz anizotropowych (struktury monokrystaliczne metali i stopów). Doświadczalna analiza wpływu wstępnego odkształcenia plastycznego na granicę plastyczności wybranych materiałów metalicznych. Doświadczalna analiza wpływu temperatury i prędkości odkształcenia na granicę plastyczności materiałów wybranych materiałów metalicznych. Doświadczalne wyznaczenie parametrów termodynamicznych odkształcenia plastycznego metali i stopów (energii aktywacji oraz objętości aktywowanej). Doświadczalna analiza wybranych zjawisk niestabilnego płynięcia plastycznego oraz niejednorodności odkształcenia plastycznego wybranych polikrystalicznych i monokrystalicznych metali i stopów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązkowe zajęcia laboratoryjne zaliczane są poprzez sprawozdania merytoryczne . wymaganego cyklu ćwiczeń tematycznych. Zaliczenie poprawkowe odbywa się w trybie kolokwium pisemnego po koniecznym uzupełnieniu sprawozdań merytorycznych zrealizowanego cyklu ćwiczeń tematycznych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa : OC = .6 pozytywnej oceny z egzaminu + 0.4 pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Kolokwium merytoryczne oraz opracowanie pisemne sprawozdania z tematyki opuszczonych zajęć laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podręczniki tematyczne z zakresu podstaw sprężystości i plastyczności oraz fizyko-mechaniki materiałów metalicznych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak