Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy inżynierii produkcji i jakości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-103-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łyp-Wrońska Katarzyna (klyp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia dotyczą zagadnieniom związanym z procesami produkcyjnymi oraz zarządzaniu jakością.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe terminy i pojęcia inżynierii produkcji i zarządzania jakością. IMN2A_W01 Egzamin
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu z kształtowania jakości. IMN2A_W07 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować element, obiekt, system lub proces przy pomocy właściwych metod, technik i narzędzi i przy uwzględnieniu jakości. IMN2A_U02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość ważności działalności w zakresie projektowania i użytkowania produktów IMN2A_K03, IMN2A_K01 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe terminy i pojęcia inżynierii produkcji i zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu z kształtowania jakości. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować element, obiekt, system lub proces przy pomocy właściwych metod, technik i narzędzi i przy uwzględnieniu jakości. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności działalności w zakresie projektowania i użytkowania produktów + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Istota zarządzania produkcją i inżynierii produkcji
Przedsiębiorstwa produkcyjne

Zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi
Zarządzanie utrzymaniem ruchu
Planowanie produkcji
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie jakością – systemy
Przykłady systemów zarządzania jakością: TQM, Kaizen, ISO

Ćwiczenia projektowe (15h):
Istota zarządzania produkcją i inżynierii produkcji
Przedsiębiorstwa produkcyjne

Zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi
Zarządzanie utrzymaniem ruchu
Planowanie produkcji
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Zarządzanie jakością – systemy
Przykłady systemów zarządzania jakością: TQM, Kaizen, ISO

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie projektu oraz zdanie egzaminu ustnego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana na podstawie oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykonanie dodatkowych ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pająk, E.: Zarządzanie produkcją, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Masłyk-Musiał, W., Rakowska, A., Krajewska-Bińczyk, E.: Zarządzanie dla inżynierów, PWE, Warszawa
Mutwil, J., Jakubowski, J.: Inżynieria produkcji. Technologia, informacja, innowacja
Trajer, J., Paszek, A., Iwan, S.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa, cykl Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. I i II, PLACET, Warszawa 2004.
Jasiński Z. (red): Podstawy zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Matuszek J.: Inżynieria produkcji. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Filia w Bielsku Białej, Bielsko-Biała, 2000.
Romuald Kolman: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Placet, Warszawa 2009.
Adam HAMROL, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008
Robert KARASZEWSKI, Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak