Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals on non-ferrous metals engineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-108-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Leśniak Dariusz (dlesniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Characteristics of metal forming processes: extrusion, forging and rolling. Factors influencing the formability of metals and its alloys and formability research methods. Estimation of strain rate, process force and work of deformation. Technological parameters and friction problems in metal processing. Devices and tools in metal forming processes. Influence of technological parameters and shape of the tools on the product quality. Defects of the products from metals and alloys.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a basic knowledge of the metal forming processes and understands its connections with the state of strains and stresses. Student knows the rules of the proper selection of technological parameters in different metal forming processes. IMN2A_W01 Egzamin
M_W002 Student knows the devices and tools in metal working. Student knows the principles of tools designing in different metal forming processes. IMN2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can determine material formability, calculate the basic technological parameters and design the simple tools in different metal forming processes. IMN2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student can prepare an oral presentation in english language on various aspects of metal forming processes. IMN2A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students can work together in teams that carry out tasks in the area of ​​production engineering related to the processing of metals and alloys. IMN2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a basic knowledge of the metal forming processes and understands its connections with the state of strains and stresses. Student knows the rules of the proper selection of technological parameters in different metal forming processes. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows the devices and tools in metal working. Student knows the principles of tools designing in different metal forming processes. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can determine material formability, calculate the basic technological parameters and design the simple tools in different metal forming processes. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student can prepare an oral presentation in english language on various aspects of metal forming processes. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students can work together in teams that carry out tasks in the area of ​​production engineering related to the processing of metals and alloys. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
-
Ćwiczenia projektowe (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Lecture – test, laboratory classes – written work, project classes – project work, there are 3 dates of module passes, admission to the exam provided that the remaining forms of classes are completed.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Score from the lecture test x 0,6 + score from seminar classes x 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Making up for classes on a different date.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Altan T., Oh S., Gegel H.: Metal Forming, Fundamentals and Applications, Metals park, 1983
Avitzur B.: Handbook of metal-forming processes, Willey
Blazynski T.Z.: Plasticity and Modern Metal-Forming Technology, Springer
Laue, Stenger: Extrusion
Saha Pradip K.: Aluminum Extrusion Technology, ASM International, Ohio, 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Extrusion of sections with varying thickness through pocket dies / D. LEŚNIAK, W. LIBURA // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2007 vol. 194 iss. 1–3, s. 38–45.
2. Extrusion of AlCuMg alloys with simultaneous solution heat treatment — Wyciskanie stopów AlCuMg przesycanych na wybiegu prasy / D. LEŚNIAK, A. WOŹNICKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 19–31.
3. Influence of Mg content on deformability of AlMg alloys during extrusion / D. LEŚNIAK, M. DZIKI, J. ZASADZIŃSKI, W. LIBURA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 85–92.
4. Structure and mechanical properties of extruded AlCuMg sections in T5 temper — Struktura i własności mechaniczne kształtowników AlCuMg wyciskanych w stanie T5 / D. LEŚNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 717–726.
5. Susceptibility for extrusion welding of AlMg alloys / Dariusz LEŚNIAK, Alicja WASSERMANN, Mateusz DZIKI, Krzysztof ZABOROWSKI, Henryk Jurczak // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2018 vol. 19 iss. 1, s. 20–31.
6. Weldability investigations of AlCuMg alloys for extrusion welding — Badania zgrzewalności stopów AlCuMg przeznaczonych do wyciskania na matrycach mostkowych-komorowych / D. LEŚNIAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 7–17.

Informacje dodatkowe:

Brak