Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odlewanie precyzyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-109-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie precyzyjnego odlewania części maszyn, do których zalicza się metodę wytapianych modeli, metodę Shawa, odlewanie w formy gipsowe, odlewanie w formy skorupowe i odlewanie ciśnieniowe. Szczegółowo zostanie omówiony proces technologiczny wykonania odlewu metodą wytapianych modeli. Zastosowania zostaną podane na przykładzie przemysłu lotniczego, narzędziowego, samochodowego i artystycznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologi odlewnictwa precyzyjnego, stosowanych w nich materiałów formierskich, stopów odlewniczych oraz urządzeń IMN2A_W09, IMN2A_W02, IMN2A_W01, IMN2A_W04 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać właściwe materiały formierskie i stopy odlewnicze oraz maszyny i urządzenia do realizacji specjalnych metod odlewania IMN2A_U01, IMN2A_U02, IMN2A_U04 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi uzasadnić relację pomiędzy parametrami technologicznymi na każdym etapie procesu wytwarzania odlewu techniką precyzyjnego odlewania, a jakością finalnego odlewu. IMN2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywają we współczesnej technice metody specjalnego odlewania do wytwarzania wysokojakościowych odlewów IMN2A_K03, IMN2A_K01 Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologi odlewnictwa precyzyjnego, stosowanych w nich materiałów formierskich, stopów odlewniczych oraz urządzeń + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać właściwe materiały formierskie i stopy odlewnicze oraz maszyny i urządzenia do realizacji specjalnych metod odlewania - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi uzasadnić relację pomiędzy parametrami technologicznymi na każdym etapie procesu wytwarzania odlewu techniką precyzyjnego odlewania, a jakością finalnego odlewu. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywają we współczesnej technice metody specjalnego odlewania do wytwarzania wysokojakościowych odlewów - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podział metod odlewania precyzyjnego: metoda wytapianych modeli, metoda Shawa, odlewanie w formy skorupowe, odlewanie w formy gipsowe, odlewanie ciśnieniowe.
Charakterystyka odlewów: odlewy o małych tolerancjach wymiarowych, odlewy o bardzo skomplikowanych kształtach, części maszyn, artystyczne, Jubilerskie, odlewy specjalne:krzepnące kierunkowo – łopatki turbin, endoprotezy, narzędzia chirurgiczne.
Proces technologiczny wykonania odlewów metodą wytapianych modeli:
- odlewnictwo przemysłowe,
- odlewnictwo artystyczne i jubilerskie
Mechanizacja i automatyzacja procesu
Aspekty ochrony środowiska i perspektywy rozwoju

Ćwiczenia projektowe (30h):

Podział metod odlewania precyzyjnego, Klasy chropowatości powierzchni w różnych metodach odlewania, Proces technologiczny wykonania odlewu metodą wytapianych modeli: opracowanie projektu technologicznego, wykonanie matrycy do wykonywania modeli, wykonanie modelu, wykonanie zestawu modelowego, wykonanie formy, wytapianie modeli, suszenie i wyżarzanie formy, zalewanie formy ciekłym metalem, wybicie odlewu z formy i oczyszczenie odlewu, kontrola jakości i obróbka końcowa.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych.
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dla jego właściwego zrozumienia wykładu wymagane są wiadomości z chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu odlewanie precyzyjne.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Błaszkowski K.: Technologia formy i rdzenia. Warszawa: WSiP 1979.
2. Murza – Mucha P.: Techniki wytwarzania – odlewnictwo. Warszawa: PWN 1978.
3. Perzyk M., Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A.: Odlewnictwo. Warszawa WNT 2000
4. Poradnik inżyniera. Odlewnictwo. Warszawa: WNT 1986.
5. Praca zbiorowa. Wybrane zagadnienia z technologii odlewnictwa. Warszawa: Wyd. Politechniki
Warszawskiej 1982.
6. Rączka J., Tabor A.: Technologia Odlewnictwa. Projektowanie. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej
1994.
7. Rączka J., Stryjski J., Tabor A.: Technologia Odlewnictwa. Projektowanie nowoczesnych metod
wykonywania odlewów. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej 1994.
8. Tabor A.: Wybrane zagadnienia z odlewnictwa. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. A. Tchórz, M. Książek, I. Krzak, K. Szczepaniak-Lalewicz, K. Żaba, J. Mizera, P. Kurdziel, A. Dydak,
Evaluation of the internal structure of the multilayer ceramic mould for precision casting critical parts of
aircraft engines by X-ray computed tomography, Journal of Powder Metallurgy&Mining, 2018, 7(1), pp 1-7,
2. M. Ksiazek, A. Tchorz, I. Krzak, K. Zaba, P. Kurdziel, A. Dydak, R. Sitek, J. Mizera, “An investigation on
microstructural and mechanical properties of ceramic moulds applied in the investment casting of
critical parts of aircraft engines” in Congress Proceedings of 73rd World Foundry Congress “Creative
Foundry” 23- 27 September 2018, Kraków, Poland, p. 107-108
3. N. Sobczak, J. Sobczak, M. Ksiazek, W. Radziwill, Stability of coating based on boron nitride in contact
with liquid aluminium and copper alloys – Proc. Annual Meeting of American Vacuum Society, WI
“Surfaces, Interfaces, and Thin Films”, May 25, 1995, Milwaukee, USA
4. N. Sobczak, P. Rohatgi, J. Sobczak, M. Ksiazek, W. Radziwill, Study of reactive wetting behaviour of
copper alloys containing active elements in contact with porous graphite substrate – Proc. 32nd
Annual Meeting of SAE, Oct. 29 – Nov. 1, 1995, New Orleans, USA
5. N. Sobczak, P. Rohatgi, Z. Gorny, M. Ksiazek, W. Radziwill, Interaction between porous graphite
substrate and liquid or semi-liquid AlTi6 and AlTi10 alloys – Proc. Second International Conference on
Composite Engineering (ICCE-2), Aug. 20-24, 1995, New Orleans, USA, pp. 265-266
6. N. Sobczak, Z. Gorny, M. Ksiazek, W. Radziwill, P. Rohatgi, Application of the sessile drop method for
study of the physico-chemical interaction between solid substrate and semi-liquid alloy on example of
Al-Ti alloy/graphite system – Proc. First International Conference “Cast Composites’95”, Oct. 18-20,
1995, Zakopane, Poland, pp. 63 66
7. N. Sobczak, Z. Gorny, M. Ksiazek, W. Radziwill, P. Rohatgi, Interaction between porous graphite
substrate and liquid or semi-liquid aluminium alloys containing titanium – Proc. ICCA-5, July 1-5, 1996,
Grenoble, France, Materials Science Forum, vol 217-222, Part 1. pp. 153-158
8. N. Sobczak, P. Rohatgi, J. Sobczak, M. Ksiazek, W. Radziwill, The interaction between porous graphite
substrate and cooper alloys containing active elements – Proc. ICCE-3, July 21-26, 1996, New Orleans,
USA, pp. 777-778

Informacje dodatkowe:

Brak