Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kowalstwo artystyczne i użytkowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIMN-2-110-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mroczkowski Marcin (mamrocz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają pojęcia z zakresu wytwarzania wyrobów metalowych technikami kowalskimi oraz zdobywają wiedzę na temat warunków przetwarzania metali nieżelaznych oraz stali w warunkach warsztatu kowalskiego. Studenci potrafią posługiwać się urządzeniami i narzędziami kowalskimi zarówno samodzielnie jak i zespołowo. Umieją dobrać materiał oraz zaprojektować procesy kucia na podstawie podstawowych operacji kowalskich. Poznają również historię kowalstwa wraz z bogactwem literatury tematu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie pojęcia z zakresu wytwarzania wyrobów metalowych technikami kowalskimi IMN2A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat warunków przetwarzania metali nieżelaznych oraz stali metodami kowalskimi IMN2A_W02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami kowalskimi IMN2A_U02 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować zespołowo nad wytworzeniem wyrobów kowalskich IMN2A_U03 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia z zakresu wytwarzania wyrobów metalowych technikami kowalskimi + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat warunków przetwarzania metali nieżelaznych oraz stali metodami kowalskimi + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się narzędziami i urządzeniami kowalskimi + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować zespołowo nad wytworzeniem wyrobów kowalskich + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 • Jak zostać kowalem… warsztaty, organizacje i wydarzenia kowalskie
 • Warsztat, narzędzia i podstawowe operacje kowalskie
 • Literatura kowalska od XIX do XXI wieku
 • Historia kowalstwa z przykładami wyrobów kowalskich na przestrzeni wieków
 • Stal jako podstawowy materiał na wyroby kowalskie
 • Obróbka cieplna i wykańczanie wyrobów kowalskich
 • Podkowa jako przedmiot użytkowy i symbol szczęścia

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

 • Bezpieczeństwo pracy w kuźni
 • Podstawowe narzędzia i urządzenia kowalskie
 • Podstawowe operacje kowalskie: spęczanie, wydłużanie, cięcie, gięcie, skręcanie, przebijanie, zgrzewanie
 • Samodzielne wykonanie wyrobów kowalskich
 • Wykonanie kart wyrobów kowalskich
 • Test wiadomości

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w wytwarzaniu wybranych wyrobów kowalskich, wykonanie i przedstawienie kart wykutych wyrobów kowalskich oraz pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu.

Ocena zaliczeniowa to ocena z testu wiadomości, która może być, o ile to możliwe, podwyższona lub obniżona o pół oceny za zaangażowanie i aktywność. O podwyższeniu lub obniżeniu oceny decyduje prowadzący odpowiednią formę zajęć.

Przewidziane są maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa po pierwszym terminie zaliczenia to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa po kolejnych terminach zaliczeń to ocena z ćwiczeń laboratoryjnych pomniejszona, o ile to możliwe, o pół oceny za każdy kolejny termin.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preferowaną metodą wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest odrobienie zajęć z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości zadawana będzie praca indywidualna zależna od powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Podstawowe wiadomości z przeróbki plastycznej metali oraz z metaloznawstwa
 • Obowiązkowa obecność na pierwszym i ostatnim wykładzie
 • Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Kopydłowski B. Polskie kowalstwo architektoniczne
 2. Reinfuss R. Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce
 3. Weber J. Zarys kowalstwa i obróbki cieplnej
 4. Graliński M. Kowalstwo
 5. Sypniewski R. Kowalstwo
 6. Donimirski K. Kuźnictwo
 7. Florow A. W. Artystyczna obróbka metali
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Referaty:

 1. Marcin MROCZKOWSKI, Tajemnice odkształcania metalu, XX Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie Wojciechów 1 – 13 lipca 2014r.
 2. Marcin MROCZKOWSKI, Łukasz KUCZEK, Antoni WOŹNICKI, Kształcenie studentów w obszarze tradycyjnych technik przetwórstwa metali, Konferencja ICNFM 2015
 3. Marcin MROCZKOWSKI, Marek ŚWIĄTKOWSKI, Perły literatury kowalskiej, XXII Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie Wojciechów 28.06 – 10.07.2016 r.
 4. Marcin MROCZKOWSKI, Łukasz KUCZEK, Paweł PAŁKA, Wojciech ŚCIĘŻOR, Stopy aluminium jako materiały do produkcji podków, PLASTMET’2018: zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa: 27–30 listopada 2018, Łańcut
Informacje dodatkowe:

W trakcie zajęć wykorzystywane są tradycyjne narzędzia oraz techniki kowalskie.
W trakcie zajęć wykorzystywana jest uczelniana platforma e-learningowa AGH.

Na zakończenie organizowany jest Pokaz kowalstwa artystycznego i użytkowego z udziałem zaproszonego Mistrza Kowalskiego